👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado 2A

Skapad 2021-10-10 16:00 i Östad skola Lerum
Denna LPP är knuten till läromedlet Eldorado 2A.
Grundskola 2 Matematik
I Matematik Eldorado 2A kommer du bland annat att lära dig klockan, ental och tiotal, växling, geometriska kroppar, volym, multiplikation och division.

Innehåll

Förmågor
"Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att":

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
  Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

  • taluppfattning av talen 0-1000 i räkneramsan och på tallinjen
  • tiobassystemet / positionssystemet 1(ental), 10 (tiotal), 100 (hundratal), med växlingar
  • enkla bråk, storleksordna enkla bråk
  • huvudräkningsstrategier
  • olika metoder för att räkna addition och subtraktion med talen 0-1000
  • multiplikation och division
  • enkla ekvationer
  • rita räknehändelser
  • läsa och förstå textuppgifter med vardagsanknytning
  • använda miniräknare när du ska räkna ut olika tal
  • namnge och beskriva geometriska kroppar som klot, kub, rätblock, cylinder, prisma och pyramid
  • namnge och beskriva egenskaper hos figurerna triangel, kvadrat, rektangel och cirkel
  • omkrets, area och olika vinklar samt uppskatta och mäta med hg och kg.
  • symmetri och symmetrilinje
  • diagram och tabeller
  • hälften och dubbelt
  • klockan
  • problemlösning i vardagssituationer

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Delta aktivt under matematiklektionerna både muntligt och skriftligt i din matematikbok.

     

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • vi kommer att ha gemensamma genomgångar och arbeta praktiskt.

 • arbeta i arbetsboken Eldorado 2A enskilt, i par och i mindre grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3