👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska läsårsplanering åk7 HT21 Sofia skola

Skapad 2021-10-11 08:10 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Beskrivning av ämnesområden vi jobbar med under läsåret

Innehåll

Engelska läsårsplanering åk 7, HT21, Sofia skola

 

Arbetsområde: Reading comprehension (Läsförståelse)

 

Engelskans centrala innehåll: Lyssna och läsa.

 

Ingresstext: Bli bättre på att läsa och förstå engelsk text.

 

Innehåll

 

Elevens ska lära sig skriftliga instruktioner och beskrivningar. Läsa skönlitteratur och texter från olika medier. Lära sig strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i olika typer av texter. Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter. Hur texter kan varieras för olika syften och sammanhang. Eleven ska också utöka sitt ordförråd med synonymer och idiomatiska uttryck.

Vi läser tidningsartiklar, instruktioner, dikter, låtar på nätet. Dessutom använder vi en amerikansk site som heter Read Theory där jag som lärare får registrera eleverna klassvis och sedan får de ett personligt Username och ett gemensamt Password för klassen. Sedan loggar de in och gör ett test efter vilket de blir placerade på en för dem lämplig nivå. Nivåerna går från 1, vilken är mycket lätt för en högstadieelev, till 12 som ligger på avancerad gymnasienivå eller första terminen på universitetet. Eleverna jobbar på egen hand på den nivå de blivit placerade och flyttas sedan upp när de visat att de klarar nivån de ligger på. Som lärare kan jag på siten följa elevernas progression, vilken lexikal förmåga de har och hur många övningar de gjort. Arbetsområdet läsförståelse återkommer åtskilliga gånger under terminen då det är bland det viktigaste man gör i skolan. Det är grunden för mycket av skolarbetet.

 

 

Arbetsområde: Poetry

 

Engelskans centrala innehåll: Lyssna och läsa.

 

Ingresstext: Bli bättre på att läsa och uttala.

 

Innehåll

 

Eleven ska lära sig språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter. Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang. Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Poetry är ett återkommande inslag i undervisningen under terminen. Vi läser nursery rhymes och moderna dikter riktade till barn och ungdomar bl.a. på poetry4kids.com som kontinuerligt uppdateras med nya dikter om aktuella och ungdomliga fenomen. Vi läser även William Shakespeare, John Donne, William Blake, Robert Burns, WH. Auden, Emily Dickinson, Robert Frost m.fl. Vi lyssnar också på låtar rock, pop, reggae mm.

Eleverna väljer en dikt eller en del av en dikt, dock minst fyra rader, en ramsa, ett tal eller en låt och lär sig den utantill och framför den inför klassen. De som inte klarar av att göra det inför klassen får göra det inför mindre grupp eller enskilt.

 

 

 

Arbetsområde: Vocabulary

 

Engelskans centrala innehåll: Lyssna och läsa

 

Ingresstext: Öka ditt engelska ordförråd och bli mer ”fluent”

 

Innehåll

 

Eleven ska utöka sitt ordförråd, lära sig synonymer, ordspråk och idiomatiska uttryck. Eleven ska kunna förstå talad engelska och texter från olika medier, talad engelska med viss regional och social färgning, muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar, olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar, skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

 

Vi använder tidningsartiklar, dikter, låtar, youtube (t.ex. Ted Talks, Ted Ed, Naked Science, Bedtime stories), lucktester, ämnesspecifika övningar som ”Tools”, ”Materials”, ”Fruits”, ”Animals” osv.

 

Vi arbetar enskilt, i grupp och i helklass med dessa övningar. Vi repeterar övningarna gång på gång och eleverna får muntligt visa vad de kan. Området vocabulary återkommer åtskilliga gånger under terminen eftersom det är ett av de viktigaste inslagen i språkundervisningen. Man skulle kunna säga att det finns med under varje lektion.

 

 

 

Arbetsområde: Conversation

 

Engelskans centrala innehåll: Tala, skriva och samtala, produktion och interaktion.

 

Ingresstext: Lär dig våga samtala och använda vardagsengelska i mindre grupp.

 

Innehåll

 

Eleven ska lära sig språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Eleverna ska lära sig våga prata, att göra sin röst hörd i en grupp, att lyssna, att lära sig turordning, ta hänsyn till varandra, bjuda in och hjälpa varandra i konversationen. Träna på att använda vardagsfraser, idiomatiska uttryck och lära sig ”överanvända” uttryck som ”Thank you”, ”Please”, ”Pardon”, ”Excuse me” osv.

 

Jag som lärare skapar alltid grupperna. Nya grupper skapas varje gång för att eleverna ska våga prata med och lära känna så många som möjligt. Varje konversationstillfälle pågår 20-40 minuter beroende på ämne. Eleverna har fått ge förslag på diskussionsämnen och jag har skapat listor med utgångspunkt i förslagen. Vi använder oss också av ”etiska dilemman”, filosofins ”stora frågor” och aktuella händelser som utgångspunkt i diskussionerna. Vi tränar även på gamla nationella prov. Konversationsövningar genomförs flera gånger varje termin.

 

 

 

Arbetsområde: Listening comprehension

 

Engelskans centrala innehåll: Lyssna och läsa

 

Ingresstext: Lär dig förstå olika varianter och dialekter i engelskan.

 

Innehåll

 

Eleven ska lära sig lyssna på och förstå talad engelska om intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer, etiska frågor, åsikter,  erfarenheter, känslor och framtidsplaner. Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Vi använder Ted Talks, Ted Ed, Naked Science, Bedtime stories, kortfilmer, TV-serier, långfilmer mm.

Vi diskuterar och samtalar om det vi sett. Ibland får eleverna korta skriftliga frågor på det de sett. Men vi gör också hörförståelsetester som t.ex. skolverkets gamla nationella prov. Dessutom finns det mängder av tester på nätet, en bra sida är agendaweb.org som inte bara har hörförståelse utan även ordförråd, grammatik, mm.

 

 

Arbetsområde: Essay writing

 

Engelskans centrala innehåll: Läsa och skriva, produktion

 

Ingresstext: Lär dig skriva idiomatisk engelska

 

Innehåll

 

Eleven ska lära sig att dela in texten i stycken på ett korrekt sätt. Lära sig textens olika delar som inledning, brödtext, röd tråd, struktur, avslutning och hur de fungerar.

 

Eleven ska lära sig strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar. Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Eleverna får 3-4 lektioner på sig att skriva en uppsats på 1-2 A4-sidor på datorn eller för hand om de vill. Uppsatsen skickas sedan in eller lämnas för hand till mig.

 

 

Arbetsområde: Book review

 

Engelskans centrala innehåll: Läsa och skriva, produktion

 

Ingresstext: Lär dig att få läsaren att bli intresserad av det du har att säga

 

Innehåll

 

Eleven ska lära sig lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Eleven ska kunna dela in texten i stycken, lära sig vad en inledning, brödtext och avslutning ska innehålla, samt vad en ”röd tråd” är.

Under höstterminen 2020 kommer eleverna inte att läsa någon engelsk bok och inte lämna in någon bokrecension i engelskan. Vi kommer i stället att fokusera oss på att göra gamla nationella prov på både engelska och svenska. På skolverkets hemsida finns det en hel del gamla prov framför allt på engelska när det gäller läsförståelse och hörförståelse. Vi ska göra samtliga och eventuellt uppsatsen om vi hinner. Det är mycket givande för eleverna. De lär sig hur proven ser ut. De ser svårighetsgraden, men framför allt är det bra engelska övningar. På vårterminen gör de följande som står inom parantes:

(Eleverna ska välja en bok på engelska. De väljer efter tycke och förmåga. De som vill får hjälp att välja en passande bok. De kan välja en skönlitterär bok eller en faktabok. Eleverna har ca fyra veckor på sig att läsa boken. De får även några lektionstillfällen att läsa men många läser till största delen hemma. Efter avslutad läsning ska de skriva en recension på ungefär en A4-sida på datorn. De ska lära sig bedöma och uttala sig om boken. De ska lära sig att våga ”tycka till” om boken. När de skrivit klart skickar de in eller lämnar in recensionen till mig.)

 

 

Arbetsområde: Grammar

 

Engelskans centrala innehåll: Lyssna, läsa, tala, skriva, samtala

 

Ingresstext: Lär dig grammatiska strukturer och låt som en infödd engelsk-amerikan.

 

Innehåll

 

Eleven ska lära sig grammatiska grundläggande strukturer som t.ex att använda verben be, have och do, kunna böja de vanligaste regelbundna och oregelbundna verben, kunna skillnaden mellan enkel och progressiv form, prepositioner, ordföljd, ord och uttryck som följs av ing-form i stället för infinitivform mm.

 

Vi läser texter, ser filmsekvenser, lyssnar på berättelser, låtar och pratar i anslutning till det både om grammatik och vokabulär. Vi gör grammatiska övningar som jag lägger upp på Teams. Vi använder siten agendaweb.org där man kan träna på det mesta gällande engelska inklusive grammatik. Vi tränar grammatik i s.k. lucktester eftersom många elever har svårt med den typen av test.

 

 

Arbetsområde: Make a film

 

Engelskans centrala innehåll: Hur texter kan varieras för olika syften och sammanhang, skriva och bearbeta texter

 

Ingresstext: Lär dig att berätta en historia i filmens värld

 

Innehåll (se svenskans läsårsplanering för samma område)