👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 41 på Delfinen

Skapad 2021-10-11 08:41 i Blidö förskola Helsingborg
Förskola
Här kan ni planera hur ni lägger upp undervisningen för att nå målen. I arbetslaget för ni en dialog kring vilka mål ni har i fokus från Läroplanen som ni sedan kan koppla direkt. Det kan innebära att nya mål tas ut veckovis eller arbetas med under längre tid.

Innehåll

Vi fortsätter att arbeta med den sociala miljön och fortsätter inventera i vad barnen vet och kan/vill ta reda på kring insekter för att sätta igång med projektet.

 

Syfte

Syftet med våra fokuserade områden denna veckan är att vidareutveckla gruppkänslan och utveckla en hållbar social miljö. Vi arbetar vidare med att påminna/uppmärksamma varandra på vår gemensamma överenskommelser.

Syftet är också att arbeta för att komma igång med projektet. Nu i början utgår vi från barnens intressen, deras egna utforskande och nyfikenhet kring intresseområdet. Insekter och kryp är det vi har riktat oss in på och det är ur barnens initiativ samtidigt som vi breddar utforskandet och lärande genom att stötta och erbjuda nya infallsvinklar.

 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

För att skapa möjlighet för barnen att utveckla sina förmågor för konflikthantering och samspel. Vi ser behov för att arbeta aktivt med att stärka barnens medvetenhet kring andras känslor och andras integritet samt se sin egen del i sammanhanget. Att kunna uttrycka sina känslor och få förståelse för att andras känslor är lika viktiga som ens egna. 

 

Projektet är vald ur våra observationer av barnens egna utforskande, och där intresset för kryp och insekter har blivit synliggjord. Lärandet riktas då in på det naturvetenskapliga området, som handlar om att utforska och beskriva med olika uttrycksformer. Vi lägger ett ytterligare fokus på att få in matematiska begrepp i vårt utforskande med barnen för utveckla barnens förståelse kring matematiska begrepp, då detta är ett prioriterat mål i vår verksamhet.

 

Planering för att nå målet/målen:

 

Hur lägger vi upp arbetet?

Vi bjuder på aktiviteter där vi tillsammans med barnen kan skapa regler för att ta hand om vår miljö samt för samvaro och samspel. Arbetet kommer vara en process där barnen ska vara delaktiga i att ta fram dessa regler.  Vi repeterar och påminner i vardagen kring våra regler och genom frågor stödjer barnen i att tänka efter och själva reflektera kring sina handlingar och hur man kan göra.

 

Vi arbetar ur nyfikenhetsfrågorna:

1. Hur är vi mot varandra?

2. Hur vill vi ha det på Delfinen - hur bemöter vi varandra?

3. Hur säger vi ifrån när man inte vill något?

 

Kompisreglerna finns med i vår lärmiljö då det sitter uppe på väggen och därmed finns tillgängliga och synliga alltid. Vi återkopplar, påminner barnen vid konflikter och fortsätter att reflektera över våra gemensamma överenskommelser för att befästa förståelse och utmana dem i hur vi använder våra regler.  

 

Projektet kommer börja med en utforskande aktivitet för att börja väcka barnens intresse och skapa nyfikenhet. Vi kommer sen att gå vidare med att återkoppla och använda oss av mindmaps med barnen för att ta reda på:

- Vad vet/kan vi?

- Vad vill vi veta?

- Hur tar vi reda på det?

 

Vi har börjat i det kända och har börjat vi samla in "Vad vet/kan vi?".  För att synliggöra på barnens förkunskaper och lyfta deras kunskaper och erfarenheter kommer vi denna veckan fortsätta att prata/fråga kring vad de vet om olika insekter. Vi vill bredda deras tillvägagångssätt i hur vi söker information, på hur många olika sätt kan vi hitta ny information. Att synliggöra de olika verktygen i informationssökande och samtidigt ta reda på vad det är som barnen är nyfikna på. 

 

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Att skapa en hållbar social miljö kommer vara ett arbete som pågår hela läsåret, och är till för alla.

Vi kommer att dela upp gruppen i olika samlingar och aktiviteter, som värderingsövningar, samarbetsövningar och gemensamma aktiviteter.

Förslag på aktiviteter:

 • Fyra hörn
 • Spela spel
 • Gemensam reflektion och dialoger kring nyfikenhetsfrågorna
 • Skapa kompisregler
 • Stopp-handen / "Stopp! Min kropp!"
 • Samarbetsövningar
 • Gemensamma lekar
 • Kompisböckerna
 • Arbeta med att sätta ord på känslor och känna igen känslor andra har och visar

I lek och aktiviteter, där konflikt uppstår eller i situationer där något gått snett, uppmärksammar vi barnen genom att reflektera och samtala tillsammans för att komma fram vad som hände och hur vi kunna gjort saker annorlunda.

 

Alla barnens får vara delaktiga och lyfta sina kunskaper kring intresseområdet i olika sammanhäng, som vi samlar in och sedan synliggör med hjälp av vår dokumentationsvägg. Reflektionen är en stående del i vår undervisning för att återkoppla och synliggöra vad barnens fokus och förståelse ligger i projektet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18