👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna Bollen

Skapad 2021-10-11 09:34 i Skogsgläntans idrottsförskola Kristianstad
Babblarna - språkutveckling
Förskola
I vårt övergripande tema "Hållbara barn" har vi efter barnens intresse valt att använda oss av Babblarna som en metod i vår undervisning.

Innehåll

Nuläge

Avdelningen består av 14 barn i åldrarna 1-2 år. Barnen har stor nyfikenhet och ett ständigt utforskande samt ett stort intresse av sång och musik. Vi har också uppfattat ett stort intresse av Babblarna hos barnen.

Vi har därför valt att använda Babblarna som vårt tema under den här terminen.

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och närmiljö.

Syfte  

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

Med hjälp av Babblarna och dess material kan vi på ett lekfullt sätt utveckla det talande språket.

Babblarna är kända av barnen och materialet erbjuder en mängd olika övningar som passar för våran barngrupp.

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. 
Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Symboliserar socialt samspel och trygghet.
Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. 

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.  
Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument, sjunger och dansar. Gör rörelsesånger.

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material..

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem.
Lära oss nya ord samt  att vi rimmar och ramsar mycket. 

Dadda- gillar naturkunskap och teknik.
Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. 
Vi går ut på gården, går till skogen och upptäcker vår närmiljö.

 

Alla barnen 1-2 år deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet kommer att pågå under den här terminen.

För oss är det viktigt att barnen får ha ett stort inflytande på deras utbildning. Därför kommer vi under arbetets gång utveckla temat succesivt efter barnens önskemål och efter våra observationer av barnens intresse i barngruppen.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi på Unikum i gruppens lärlogg och genom pedagogisk dokumentation.

Vi dokumenterar med hjälp av foto, barnens verk och anteckningar.

Uppföljning 

Reflektion sker löpande i arbetslaget. 

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen, genomförandet och utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18