👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet Utforska textvärldar

Skapad 2021-10-11 14:08 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Hur vi arbetar utifrån Skolverkets utbildning Läslyftet 2021/2022.

Innehåll

Läslyftet i förskolan

Hela förskolan arbetar med Läslyftet i förskolan som är en kompetensutveckling från Skolverket. Syftet med Läslyftet i förskolan är att utmana och stimulera barnens språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk. Vi gör aktiviteter med barnen utifrån de olika delarna i den modul vi arbetar i. Barnen deltar i de olika aktiviteterna som vi planerar och får ta del av det vi lär oss kring läsning, språk- och skrivutveckling. 

Vi kommer under hösten 2021 och våren 2022 arbeta med modulen Utforska textvärldar som handlar om hur man kan arbeta med barns tidiga utforskande av skriftspråket.

Denna modul tar upp hur man kan ta tillvara, utmana och stimulera barns intresse för skriftspråket och lekens betydelse för detta. Modulen tar upp lekens betydelse för utforskande av skrift och andra tecken och hur man kan arbeta utifrån barns intresse för tecknade serier, språklekar och poesi. Modulen lyfter också upp de allra yngsta barnens teckenskapande. Modulen innefattar hur barn kan närma sig olika uttryck och berättelse bland annat genom digitala verktyg. 

Modulen består av följande delar:

 • Del 1 De yngsta barnens teckenskapande
 • Del 2 Skrift och tecken i lek och utforskande
 • Del 3 Barn läser och ritar bilder och serier
 • Del 4 Poesi och språklek

Arbetet med Läslyftet i förskolan dokumenteras på Unikum och på hemvisten under dokumentation för aktuell del i modulen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18