👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Testförskolas dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling Testförskola Borås

Skapad 2021-10-12 06:51 i Testförskola Borås Förskola
NVFO's arbete med aktiva åtgärder mot kränkande behandling.
Förskola
Arbete med aktiva åtgärder omfattar i korthet att inom varje verksamhet: Arbeta fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera) Ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier Dokumentera alla delar av det fortlöpande arbetet Samarverka med dem som deltar i utbildningen och anställda i verksamheten

Innehåll

Utgångspunkten är att alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetet med detta ska ske kontinuerligt under hela läsåret och vara levande i alla arbetslag

 

Dokumentation – Aktiva åtgärder och kränkande behandling

 

Undersökning

Undersökningen kan göras via intervjuer, trygghetsvandring, fördjupningsfrågor, samtal. Barn och personal kan vara delaktiga t ex genom att barnen fått uttrycka sina tankar och åsikter, personal har samtalat och diskuterat utifrån fördjupningsfrågor. Upptäck risker för diskrimingering eller kränkande behandling t ex på olika platser, i vissa situationer, i förhållningssätt och attityder.

 

Analys

Vid undersökningen har vi sannolikt upptäckt ett antal risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Dessa ska nu analyseras vilket innebär att vi reflekterar och drar slutsatser om varför det ser ut som det gör.

 

Åtgärder

Utifrån undersökningen och analysen ska vi nu besluta vilka främjande och förebyggande åtgärder vi ska genomföra för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Åtgärderna bör vara konkreta och möjliga att följa upp och utvärdera.

 

 

Uppföljning och utvärdering 

I det fjärde och sista steget ska vi följa upp och utvärdera arbetet med undersökningen, analysen och åtgärderna. Det handlar alltså om att utvärdera resultatet av arbetet för att kunna ta ställning till hur det har fungerat, om de åtgärder vi beslutat om har genomförts och om kort- och långsiktiga mål som satts upp har uppfyllts. När det är klart ska erfarenheterna gå att använda i steg ett (undersökningen), det vill säga i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder.

Uppgifter

  • Undersök

  • Analys

  • Åtgärder

  • Uppföljning