👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 21 Tolka låttexter: Budskap och innehåll

Skapad 2021-10-13 10:39 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Under detta moment kommer vi att arbeta med olika typer av medium, såsom film och låttexter och diskutera tolkningar av innehåll och budskap. I momentet ingår också att hålla en presentation om en låttext inför sina klasskamrater.
Grundskola 8 Musik Svenska
Under detta moment kommer vi att arbeta med olika typer av låttexter och diskutera tolkningar av deras innehåll och budskap. I momentet ingår också att hålla en presentation om en låttext inför sina klasskamrater.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Målet med arbetsmomentet är att eleverna ska förstå att det finns ett syfte bakom de texter som skrivs och att alla texter har någon form av budskap.

Syfte 

Syftet med att arbeta med just låttexter är att eleverna ska reflektera över syftet med olika låtar och hitta kopplingar mellan låtarnas budskap och deras egna liv.

Centralt innehåll 

* Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Genomförande/arbetssätt 

Under momentet kommer eleverna att få arbeta tillsammans i par och mindre grupper för att öva på att analysera olika låttexter och att presentera analysen för varandra. Vi kommer också att diskutera budskap och innehåll tillsammans i helklass. 

Den muntliga presentationen genomförs vecka 43.

Den skriftliga inlämningen är vecka 45.

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

Följande förmågor kommer att bedömas vid den muntliga redovisningen, som är arbetsområdets slutexamination:

* Förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

* Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

samt

* Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

  • Förmågan att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Uppgifter

  • Muntlig redovisning - Låt

Matriser

Sv Mu
SVENSKA Kunskapskrav

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tolka, analysera
Textens budskap (muntligt och skriftligt)
Eleven kan ännu inte utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Författare
Låtskrivaren
Eleven för ännu inte enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Muntlig redovisning
Hur du presenterar inför klassen.
Eleven behöver hjälp med att förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang

Sv Mu
Låtanalys musik

Musik

F
E
C
A
Resonera om funktion och betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Ljudbild
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.