👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans på Gitarren

Skapad 2021-10-14 09:33 i Förskolan Solhem Mönsterås kommun
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Höstterminens mål är tydliggöra avdelningens miljö, rutiner och veckans återkommande aktiviteter för alla barn. Vi jobbar för att alla barn på Gitarren ska kunna ingå i gemenskapen på sina egna villkor.

Innehåll

Mål :

 • Trygghet i gruppen. Barnen ska känna sig accepterad i gruppen,trygg och kunna uttrycka sig.
 • Att ha ett bra samarbete med föräldrar och barn.
 • Erbjuda en säker, stimulerande, upplevelsefylld omgivning.
 • Ta andra i beaktande, respektera andra och sig själv.
 • Att barnen upplever sig självständiga med tillit till sin egen förmåga.
 • Att barnen lär sig våra vardagsrutiner och känner sig trygga i dem.
 • Att barngruppen är glad och harmonisk.

 

Vad ska utvecklas :

 

 • Vi vill att alla barn ska utveckla sin förmåga att känna trygghet under sin vistelse på Gitarren. Detta gör vi genom att synliggöra avdelningens rutiner och fasta aktiviteter.
 • Vill vill utmana barnen förmåga att samspela och dela fokus tillsammans i barngruppen genom olika gruppstärkande aktiviteter som t.ex. avkoppling efter maten, matsituation, hallsituationen samt styrda aktiviteter mm.
 • Utmana barnens förmåga i att bli självständiga i miljön på Gitarren genom bildstöd, återkommande rutiner och aktiviteter.

 

Metoder :

 

 • Fotografera och dokumentera vad vi gjort under dagarna, lägga upp på Unikum men även synliggöra för barnen genom att sätta upp utskrifter från Unikum som pedagogiska dokumentationer på avdelningen. 
 • Bildstöd över dagliga rutiner för att tydliggöra för barnen.
 • Gruppstärkande och ledda lekar.
 • Vi använder oss av ett trevligt språk då vi samtalar med varandra och samtalar mycket om hur vi är mot varandra här på Gitarren.
 • Vi utgår från barnens intressen och förmågor så att de känner sig delaktiga.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18