👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 1 (Tal) Åk 8

Skapad 2021-10-14 13:40 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer att fortsätta fördjupa oss i hur man skriver och räknar med tal i decimalform och i bråkform. Vi kommer även lära oss om de negativa talen och kunna räkna med negativa tal.

Innehåll

Målet med undervisningen

 • Jämföra tal i bråkform och decimalform
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera med tal i bråk och decimalform
 • De fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division)
 • Förklara vad ett negativt tal är 
 • Räkna med negativa tal 

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med boken Matematik Direkt, kapitel 1 "Tal" (sida 6-53).

Vi kommer ha gemensamma genomgångar följt av egen räkning i boken där man antingen räknar enligt det Blå Spåret (s. 30-40) eller enligt Gröna Spåret (s. 8-25).

Därefter körs en diagnos för att se hur man ligger till och utifrån diagnosen räknar man sedan vidare med antigen Gröna Spåret (s. 152-165) eller Röda Spåret (s. 42-48).

Planering (klicka för att komma till planeringen): Planering kapitel 1

 

Det här ska bedömas

Vi kommer att avsluta kapitlet med ett skriftligt prov uppdelat på två dagar, 29/9 och 30/9.

Del 1 (29/9): Utan miniräknare

Del 2 (30/9): Med miniräknare- extra betoning på problemlösning och hur väl du resonerar och redovisar dina lösningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Bedömning av förmågor i matematik

Rubrik 1

Matematiska förmågor
F
E
C
A
Problemlösning
Att lösa uppgifter där man inte direkt vet vilken strategi eller metod som passar att användas. Att kunna använda sina matematikkunskaper i nya situationer.
 • Ma
Behöver mycket stöd för att komma igång att lösa problem. Har svårt att använda och koppla ihop gamla kunskaper med nya situationer.
Löser enkla problem och försöker lösa lite svårare problem. Har lite svårt att använda sina kunskaper i nya situationer.
Löser olika slags problem relativt självständigt. Kan till viss del använda sina kunskaper i nya situationer.
Löser problem självständigt och använder med lätthet sina kunskaper i nya situationer
Begrepssförståelse
Att visa förståelse för uppgifter som inte endast testar metodkunskap
 • Ma
Visar på luckor i förståelsen för grunderna i matematik och har svårt att se samband mellan olika delar av matematiken.
Visar godtagbar förståelse för grunderna i matematiken och viss förståelse för samband mellan olika delar av matematiken.
Visar god förståelse för grunderna och även till viss del för fördjupade kunskaper i matematiken.
Metoder
Att veta vilken metod som passar att användas i en viss situation samt att kunna kunna genomföra metoden.
 • Ma
Använder till viss del fungerande metoder men har inte automatiserat metoderna så det blir ganska ofta fel.
Väljer och använder till viss del fungerande metoder och har till viss del automatiserat dem.
Väljer och använder fungerande metoder och har i stort sett automatiserat dem.
Resonemang
Att kunna förklara hur man tänker matematiskt så att andra kan förstå. Enkla resonemang kan vara att tänka i ett steg, utvecklade resonemang i flera steg. Det kan också handla om huruvida resonemanget är generaliserbart eller inte dvs om det går att använda i olika sammanhang.
 • Ma
Visar mycket sällan hur han/hon tänker vilket gör att man inte kan bedöma denna förmåga eller använder felaktiga resonemang.
Använder delvis utvecklade resonemang. Anpassar till viss del beskrivningen till innehåll och situation.
Använder i stor utsträckning utvecklade resonemang. Anpassar beskrivningen till innehåll och situation.
Kommunikation
Att kunna ställa matematiska frågor, argumentera och visa att man kan resonera matematiskt samt följa andras resonemang och förklaringar.
 • Ma
Deltar i stort sett aldrig i samtal om matematik och visar inte lösningar på uppgifter vilket innebär att förmågan inte kan bedömas, eller uttrycker sig på ett sätt som är svårt för andra att förstå.
Deltar i viss utsträckning i matematiska samtal och visar till viss del lösningar skriftligt. Har svårt att formulera sig eller visar det i liten utsträckning. Använder i liten utsträckning matematikens språk.
Deltar i matematiska samtal och visar lösningar skriftligt. Formulerar sig på ett sätt som går att förstå. Använder matematikens språk i stort sett korrekt.
Deltar ofta i matematiska samtal och visar utförliga skriftliga lösningar. Formulerar sig klart och tydligt. Använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.