👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan H.T.2021 Stjärnan

Skapad 2021-10-14 14:18 i 014561 Förskolan Ekbacken Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Undervisningsplan H.T.2021 Stjärnan

Innehåll

Undervisningsplan 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande 

 

 • Matematik: Att barnen får grundläggande matematiska begrepp så som taluppfattning, former, sortering och jämförande. 

 • Språk: Att barnen får ett ökat ordförråd i det svenska språket, att barnen använder sig av olika sätt att kommunicera genom bilder, skapande, symboler, Takk, kroppsspråk och rörelse (dans). 

 • Naturvetenskap: Att barnen får kunskap om årstidernas växlingar (ex. väder förändringar) naturfenomen. 

 • Fysisk aktivitet: Att barnen upplever glädje genom fri rörelse, dans, olika motoriska aktiviteter, kroppsuppfattning och få kunskap om hälsa och sitt välbefinnande.  

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden 

 • Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

• Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, 

• Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, 

 • Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 •  Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

 • Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden. 

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden 

  • Vi har tillgängliga material på gården där barnen kan leka med och kan göra olika fysiska aktiviteter så som klättra, balansera, undersöker olika hastigheter. 

 

 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden 

  • Vi skapar olika stationer exempelvis skriv och rithörna, bygg och konstration, dockvrån osv utifrån barnens intresse. Vi erbjuder material som är tillgängliga på barnens nivå.  Vi har Inspirationsbilder och dokumentationer på väggar. 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen. 

 • Vi observerar barnen och ställer frågor där vi lyssnar aktivt. 

 • Vi ger barnen utrymme för att de ska kunna uttrycka sig. 

 • Vi respekterar barnen och ser de som kompetenta.  

 • Vi arbetar ständigt med barnen för att de ska känna sig trygga och ha tillit till sin förmåga. 

 • Vi använder de olika planerade aktiviteterna för att utveckla barnens språk genom att vi erbjuder de ord och lockar barnen att vara delaktiga och ha inflytande. Vi ger barnen utrymme för att uttrycka sig genom olika uttrycksformer.  Vi ställer öppna frågor och är lyhörda för barnens tankar och idéer. 

 • Vi ska uppmärksamma och observera vad barnen gör och säger. Utifrån det kommer vi erbjuda barnen olika matematiska begrepp så att de kan få förståelse för begreppen. 

 

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden 

 • Genom att vi går till skogen en gång i veckan samt planera olika utflykter under veckan ska barnen utforska naturen och använda sina sinnen.  Vi ska uppmärksamma naturfenomen under de olika årstiderna där vi aktivt lyssnar och observerar vad barnen säger och gör. 

 • Genom olika planerade rörelseaktiviteter ska barnen träna på sin grovmotorik och sin kroppsuppfattning. 

 • Genom högläsning där vi diskuterar med barnen om bokens innehåll ska vi arbeta med barnens språkutveckling. Vi vill även arbeta med språk genom att vi pedagoger är samtalspartner till barnen i olika situationer exempelvis vid måltiden, lek, vila, hallen osv. 

 • Vi ska arbeta med matematiken genom att vi uppmärksammar de olika matematiska begreppen i olika situationer under dagen. Exempelvis vid måltiderna att vi pedagoger använder aktivt matematiska begrepp, när vi är ute i skogen att barnen gör jämförelse mellan olika pinnar, träd, stenar osv eller att barnen räknar kottar, hur många steg vi tar osv 

 

7. Så här ska vi använda pedagogisk dokumentation som stöd för vårt systematiska kvalitetsarbete.  

 • Vi använder pedagogisk dokumentation som stöd för att reflektera med barnen samt för att se barnens läroprocesser. 

 • Vi använder pedagogisk dokumentation för att reflektera, följa upp och utveckla vårt arbete.  

8. Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete? (Tankekarta) 

 • Vi behöver mer kunskap om Takk 

 

 • Mer kunskap om estetiska arbete på små barns nivå 

   

 • Vi behöver mer kunskap om digitala verktyg för de yngsta barnen Exempelvis vilka appar som är bra för barnens lärande och utveckling.