👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek

Skapad 2021-10-15 11:05 i Förskolan Solhem Mönsterås kommun
Projekt vår närmiljö
Förskola
Lek ska ha en central plats i utbildningen som sker i förskolan. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget. Vi vill skapa en miljö som uppmuntrar till lek och bekräftar lekens betydelse för lärande. utveckling, lärande och välbefinnande. (Lpfö s. 8)

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

I förskolans utbildning har leken en central plats. Att barnen får leka många stunder under dagen är något som vi värdesätter.

Barnen ges tid, rum och ro för lek på eget initiativ eller under ledning av pedagog. Pedagogerna finns närvarande och undervisning sker spontant i leken eller i planerade lekar och aktiviteter. Barnen är utforskande och väljer ofta fritt aktivitet utifrån vad som finns att erbjuda.

Innemiljön är utformad som "rum-i-rummet" där barnens intressen har fått styra möblemanget så långt som möjligt.

Vi tar även vara på leken utomhus; grovmotorisk lek där barnen kan lära känna sin kropp och dess färdigheter, matematik i tex sandlådan med matematiska ord som tung-lätt, hög-låg, stor-liten, naturvetenskap och fysikaliska fenomen, tex upptäcka och utforska växter och djur, utforska vatten.

Pedagogernas förhållningssätt är att vara närvarande, lyssnande och medforskande i leken. 

 

 

Vart ska vi?

I leken vill vi ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• identitet och kulturtillhörighet

• självständighet

• turtagning och att dela med sig

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

• samarbete, konflikthantering och förstå rättigheter och skyldigheter

• förmåga att lyssna på andra och att uttrycka sina egna tankar 

• fantasi och föreställningsförmåga

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

• språk och kommunikation 

• skapandeförmåga 

• matematik, naturkunskap och teknik 

• förmåga att lösa problem  

• utforska och tillägna sig ny kunskap 

 


Hur gör vi?

Vi pedagoger strävar efter att vara närvarande i barnens lek. Vi kommer med nya infallsvinklar och är medforskare i leken.

I den fria leken låter vi barnen styra efter eget intresse och vi pedagoger lyssnar och kommenterar vad som görs i leken.

Vi ställer öppna frågor för att skapa en konversation med barnen och utmana deras tankar. Vi skapar medvetet tillfällen till lek med ord och ting, skapandelek, rörelselek, rollek, musiklek mm.

Vi strävar efter att ändra innemiljön efter barnens intressen, behov och önskemål så långt som vi har möjlighet till.  Vi dokumenterar med bild och text i Unikum löpande.

 

 

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18