👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klövers plan mot diskriminering och kränkande behandling ht-21-vt-22

Skapad 2021-10-15 13:32 i Lammets Förskola Fristående förskolor
Kort beskrivning av vårt mål.
Förskola
Så här arbetar vi på Klöver med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling under året 2021-2022. Vi arbetar för nolltolerans mot kränkningar. Vi värnar om ett hänsynsfullt och respektfullt beteende mellan barnen, och mellan barn och pedagog. Målet är att alla barn ska känna sig trygga, och att barnen ska få redskap i hur man interagerar i gruppen.

Innehåll

Kön

l: Vi vill möta varje barn som en individ utifrån olikheter och intressen, utan att lägga vikt på könstillhörighet. Vår miljö ska vara lustfylld och inbjuda till att våga pröva nya aktiviteter, som inte endast är könsstereotypa.  

MetodVår hållning som pedagoger är att vara positiva till olika val av lekar, och även erbjuda nya typer av aktiviteter. Vi vill skapa nya miljöer med jämna mellanrum, utifrån hur barnen leker.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Mål: Utifrån barngrupp och individ, så vill vi möta alla barn med respekt för den person som de är, oavsett uttryck eller könstillhörighet. 

Etnisk tillhörighet

Mål: Visa på att alla är lika mycket värda oavsett skilda traditioner, språk, hudfärg och kultur.

Religion eller annan trosuppfattning

l: Göra barnen medvetna om att det finns olika trosuppfattningar och religioner.

Funktionsvariationer

Mål: Vi anpassar verksamheten efter de barn som finns i verksamheten. 

Sexuell läggning

MålVi vill ha ett fördomsfritt och inkluderande förhållningssätt.

Ålder

Kartläggning: Vi observerar ifall vår tänkta gruppindelning är bra. Att få en gruppindelning som passar både för lärandesituationer och leksituationer kan vara en utmaning. Vi vill att alla barn ska kunna vara delaktiga i samlingen på sin nivå, men också hitta en lekkompis där leken utvecklas.

Mål: Ge barnen rätt utmaning efter utveckling och inte efter ålder. I vårt arbete med barnen lägger vi vikt på barnens mognadsnivå.

Metod: Vi delar gruppen utifrån ålder, i samling och i läsgrupper. Vi avser att observera om indelningen är bra utifrån mognad, annars gör vi ändringar. Vid vissa tillfällen kommer vi att prova att göra åldersöverskridande indelningar. 

 

 

Uppföljning: Vi uppdaterar oss i planen inför utvecklingssamtalen.

Vi aktualiserar vår plan i januari i samband med terminsstart.

Ansvarig: Förskollärarna på förskolan

Datum när planen gäller: Okt 2021-sept 2022.