👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning grodan HT

Skapad 2021-10-16 16:15 i 185321 Förskolan Vildanden Stockholm Farsta
Förskola
Bygg och konstruktions lek involverar förhållandet mellan medel och mål. Barnen sätter upp ett mål, en idé, en bild av vad de vill bygga, från vilken lek börjar, och är organiserat med urval och kombination av material.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Innan vi påbörjade vårt projekt visade barnen  intresse och nyfikenhet för att bygga hus, garage och båtar etc, även om de inte var bekanta om att det finns olika byggnader i (närområde) samhället där vi omger oss.

Syfte med projektarbetet är att utveckla barnens kunskap kring bygg och konstruktion, utveckla barnens motorik, koordination samt skapa sin egen identitet när de utforskar sin omvärld. Genom att arbeta med bygg och konstruktion kommer barnen att känna till de olika sort av byggnader som finns i deras omvärld.

Projektfråga:

Vi utforskar olika byggnader i närområde. Hur bygger vi starkt och stadigt så det inte går sönder?

Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Vi säkerställer att barnen har tillgång till ett varierat material som stimulerar till lek med matematiskt tänkande och aktiviteter som sorterande, klassificerande, jämförande och till bygg- och konstruktionslek vilket ökar deras inflytande.


Projektbeskrivning:

VAD:

Barnen ska utforska i närområdet, vilka olika sorts byggnader som finns,  hur de ser ut, hur de  är byggda, och vilka olika material som de olika konstruktionerna består av?

VARFÖR:

Vi har valt att fokusera på bygg och konstruktion  då barnen under introduktionsperioden, visat ett intresse och nyfikenhet  för olika byggnader och konstruktioner. Detta gör projektet meningsfullt då vi kan vara med och utforska och undersöka de olika byggnaderna tillsammans med barnen.

HUR:

Vi kommer att jobba i projektarbete två dagar i veckan, där barnen är uppdelade i två små grupper. Vi går till skogen och tar promenader varje vecka där vi tar till vara på barnens tankar och funderingar kring vad  finns det för bygg i närområde. Undervisningstillfällena planeras utifrån barnens intressen och upptäckter i samhället. Vi vuxna är medforskare tillsammans med barnen för att ta till vara på det de redan vet och vidareutveckla deras kunskaper. Digitala verktyg kommer att användas som en naturlig del när vi upptäcker och undersöker olika byggnader i närområdet, det kommer även att fungera som ett sätt för barnen att dokumentera nya upptäckter.

Vi skapar en bygghörna på avdelningen som uppmärksammar och gör barnen medvetna om olika material, som lego, plus plus. träklossar och magneter. För att utmana barnen sätter vi upp bilder på kända byggnader, och konstruktioner såväl som barnens egna byggnationer. Vi använder oss även av digitalt utforskande med hjälp av att visa byggnader med projektor, och overhead. Vi sjunger leker, läser och rimmar kopplat till vårt projekt varje dag på samlingen. Barnen ska få utforska matematiska begrepp, som kvadrat, triangel, cirkel, såväl som längdmått som decimeter och meter. de kommer utveckla samarbetsförmågan, utforska olika material och hur de kan fungera tillsammans. 

Vi använder oss även av barnens tankar och idéer för att ta projektet vidare. Problemlösning och kreativitet tränas i ett förhandlade mellan barn och material. 

Tillsammans med barnen och tillsammans i arbetslaget reflekterar vi varje vecka över vad vi har gjort i vårt projekt och hur det har gått. Vi lyfter fram barnens tankar kring det vi har arbetat med. Utifrån detta planerar vi nästkommande vecka.