👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalitet

Skapad 2021-10-20 16:31 i 223301 Förskolan Rönneberga Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Genom denna planering kommer barnen att få utforska digitalitet som självklarhet i undervisningen på förskolan.

Innehåll

Innehåll

Område, läroplansmål: 

 

Digitalisering har fått en allt större betydelse i samhället och möter oss dagligen i vardagen. I förskolan arbetar vi för att förbereda barnen för skola och livet i samhället där kunskaper om digitalisering många gånger är nödvändigt inom flera områden.

Målet med arbetet kring digitalitet är att få in det som ett komplement i undervisningen på förskolan. Det ska vara lättillgängligt för barnen och vara lika självklart som att använda sig av ex papper och penna. Målet med undervisningen är även att påvisa att digitalitet inte enbart handlar om att spela spel på en lärplatta, det kan vara så mycket mer. Det kan användas för skapande i olika former, rita, skriva, filmskapande, fotografering, programmering. Barnen kommer även att få möta frågor som exempelvis källkritik, vad är det och hur är man egentligen källkritisk?

 

Varför har ni valt detta område?

Den digitala utvecklingen i dagens samhälle går otroligt snabbt framåt vilket leder till att vi människor behöver vara bekant med olika former av digitalitet. Genom att undervisa barnen på förskolan kring digitalitet som en naturlig del i deras vardag skapar vi förutsättningar till erfarenhet kring just digitalitet. Barnen ges möjlighet att utveckla färdigheter som i framtiden kan komma att bli lika viktiga som att skriva och läsa. 

 

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? 

 

Undervisningsplanen gäller för hela barngruppen. Vi kommer under terminens gång jobba både i helgrupp och indelat i mindre grupper. Vi kommer också dela upp oss i mindre grupper för att kunna jobba mer åldersanpassat. Arbetet kan även att ske mellan de båda småbarnsavdelningarna.

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 Vi förväntar oss att se ett ökat intresse hos barnen när det kommer till digitalisering, där barnen blir bekanta med olika digitala verktyg och att man kan använda dem på flera olika sätt.

 

Stödfrågor

Hur organiserar vi den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser vi till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

 

Vi bjuder in alla barn att delta i alla aktiviteter. Om någon inte vill vara med behöver hen inte. Kanske hen vill vara med vid ett annat tillfälle. Vi provar olika ingångar till att få med alla individer. Vi har skapat aktivitetslistor där vi gör en markering för att lättare hålla koll på vilka som varit med och inte. Vi dokumenterar arbetet och lägger ut lärloggar och sätter upp dokumentation inne på förskolan.

 

        Barnkonventionen?

Alla får delta utifrån sina förutsättningar och intressen. Barnen får vara med och påverka innehållet i arbetet då verksamheten ska vara lustfylld och utmana barnen på en lämplig nivå.

 

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

Undervisningen kommer dels att ske vid planerade tillfällen i helgrupp, eller smågrupp. Det kan även uppstå spontant i den dagliga verksamheten. Både ute och inne. 

 

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

 

Vi använder oss av digitala verktyg på olika sätt och vid olika tidpunkter. Vi använder oss av lärplattan som har ett stort utbud av olika appar alltifrån ritprogram, programeringsspel, iMovie, GreenScreen, musikprogram, TrippTrappTräd, Polyglutt m.m. Vidare använder vi oss av qr-koder, usb-ägg, projektor, dator, cd-skivor, ljusbord m.m. Med hjälp av projektor kan vi också erbjuda digitala miljöer i stort format på exempelvis väggar och i tak.

 

•    Språk?

 

Vi uppmärksammar de språk som finns på avdelningen och lyfter även andra språk i viss mån. I appen Polyglutt kan man till exempel välja att få böckerna upplästa på valfritt språk.

 

 •   Hur får vi in fysisk aktivitet?

 

Vi använder videor med olika rörelseprogram i form av dans och yoga, Miniröris.

 

       Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

 Undervisningen sker både vid planerade tillfällen och spontant under veckan.

 

Uppföljning och analys

Deluppföljning sker på utvärderingsdagarna i juni.

Slutanalysen sker på utvärderingsdagarna i december.

Uppföljningen och analysen avser Midsommarkransens förskolors verksamhetsplan för 2021, men arbetslagens undervisningsplaner ligger till grund för de svar och analyser arbetslagen kan göra.

 

Deluppföljning - Reflektion (görs minst en gång per termin)

Följer vi verksamhetsplanen för Midsommarkransens förskolor? Vad ser vi?

Hur har vår verksamhet utvecklats utifrån våra gemensamma utvecklings- och läroplansområden:

• Pedagogiska miljöer?

• Pedagogisk dokumentation?

• Värdegrundsarbete?

• Barnkonventionen?

• Digitalisering?

• Hållbar utveckling?

• Språk? Högläsning?

• Fysisk aktivitet?

 

Behöver vi ändra/lägga till något i arbetslagets undervisningsplaner?

 

Slutanalys (görs minst en gång per år)

Hur har vi arbetat med verksamhetsplanen?

Den har legat till grund för vårt dagliga arbete. 

Hur har vår verksamhet utvecklats utifrån våra gemensamma utvecklings- och läroplansområden:

• Pedagogiska miljöer?

Vi har arbetat med att utveckla vår pedagogiska miljö. Vi har beställt en ny rullgardin för att lättare kunna använda projektorn till att bland annat titta på rörelse- dans och yoga-videos. Men även för att förstora upp böcker, som genom Polyglutt, eller titta på olika pedagogiska program från Utbildningsradion.

• Pedagogisk dokumentation?

Den digitala dokumentationen har varit genom att vi har gjort lärloggar på Skolplattformen. Individuella och för hela gruppen. 

• Värdegrundsarbete?

Det ligger till grund i det dagliga arbetet. 

• Barnkonventionen?

Det ligger till grund i det dagliga arbetet. 

• Digitalisering?

Vi har använt oss av olika appar, ritprogram, programering, iMovie, Bluebot.

• Hållbar utveckling?

Vi har tittat på kortare filmer om hållbar utveckling, återvinning och sopsortering. 

• Språk? Högläsning?

Vi har använt oss av Polyglutt. 

• Fysisk aktivitet?

Vi har haft samlingar med rörelse. Använt oss av olika rörelseprogram- dans och yoga. 

 

Hur har barnen varit delaktiga?

Barnens deltagande har varit frivilligt. Det har varit under samlingar och vid andra tillfällen vid arbete med projekt. Ibland har barnen valt att avstå. Ibland bara titta på. Eller varit med direkt. 

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

Barnen har fått använda sig av olika digitala verktyg, och sett att de har flera användningsområden. 

Vad kan vi dra för slutsatser?

Genom att visa på att det finns många sätt att använda till exempel en lärplatta har vi visat barnen att den finns till för fler saker än bara att spela på. Att den kan användas som ett verktyg för att till exempel skapa olika saker, filmer, bilder, teckningar m.m.

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

Vi fortsätter att använda oss av digitala verktyg och visa på dess många användningsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18