👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Priomål Stammen matematik

Skapad 2021-10-22 12:16 i Äventyrsförskolan Fristående förskolor
Förskola
Matematik i vardagen och i planerad undervisning.

Innehåll

2.2 Omsorg, utveckling och lärande - Matematik: 

-förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

Genom den tematiska undervisningen stärker vi barnens språk och matematiska förmåga genom de olika karaktärerna i Kungaskogen Snick Matematik och Hotta Språk, dessa karaktärer symboliserar olika läroämnen utifrån lpfö18.  

Vår undervisning kommer genomsyra äventyrspedagogiken i form av olika samarbetsövningar, indelning av smågrupper för att lära genom att uppleva tillsammans. Avsluta den tematiska undervisningen i ett äventyr.  

 

Utmana oss själv (pedagoger) i att använda oss av de olika begreppen inom matematik i vardagen, genom att nämna begreppen och synliggöra det i vardagen. För att vi ska kunna känna oss trygga i rollen som förmedlare av ämnet. 

Vi ska använda oss av matematik i vardagen, detta genom vardagliga rutiner så som att räkna antal barn i ledet, städa (sortering).  

Vi ska benämna frukt vid hel halv och fjärdedel.  

Vi kommer vara tydliga med att synliggöra för barnen att vi undervisar kring matematik och även använda oss av ett expansivt språk för att tydliggöra de olika begreppen inom matematik.  

 

Utvärdering av terminen HT 2021 (DEC)  

 

Vi benämner begreppet matematik vid undervisning kring ämnet. Detta för att göra barnen uppmärksamma på vilket ämne vi undervisar kring. 

Vi räknar barnen dagligen, använder oss av lägesord vid olika aktiviteter och när vi ska ställa oss i led. Vid städning av gård, sorterar barnen i färger de olika föremålen. Använder sig av sortering i diverse undervisningstillfällen då de får i uppgift att sortera/klassificera olika föremål. Raffe i vårt tematiska arbete undervisar kring matematik i olika uppgifter. 

Vi benämner frukten vid hel halv och fjärdedel, barnen blir tilldelade vad de önskar. I vår matematiska julkalender diskuterar vi begreppen, hel, halv och fjärdedel, vi synliggör dessa former konkret och benämner det. 

Vi är tydliga i att benämna att vi undervisar kring matematik. Vad som är innehållet kring matematik, detta för att göra barnen medvetna om vad matematik är. 

Vi har valt att undervisa kring matematik och språk i vår adventskalender, detta då det är våra priomål, vi får dagligen ta del av olika matematiska uppgifter, dessa utför, diskuterar och reflekterar vi kring i grupp.  

 

Uppföljning och vidare arbete Vt 22 (FEB-JUNI) 

2.2 Omsorg, utveckling och lärande - Matematik: 

 

-förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Vi är trygga i vår roll som förmedlare, begreppen matematik ligger nära nu och det känns naturligt att använda sig av orden i situationen och i vardagen.  

Vi pedagoger ska vid frukten benämna hel, halv och fjärdedel, barnen får då en förståelse och en valmöjlighet.  

 

Använda oss av matematiken vid spontana undervisningstillfällen, detta genom enkla undervisningar vid tillfälle som ges under dagen, så som memory jakt, urskilja mönster mm. 

 

Utvärdering av läsåret (JUNI) 

Vi använder oss av begreppet matematik i vardagen, vi benämner att det är matematik vi undervisar kring och/eller benämner som vid fruktstunden hel, halv, fjärdedel.  

Vid våra promenader hittar vi spontana tillfällen inom matematiken som vi diskuterar och pratar kring, detta utifrån barnens intresse och funderingar. Använder oss av naturmaterial för att synliggöra. Naturskoleföreningen (2016) menar att det handlar om att kunna se matematiken i verkligheten.  

I vårt tematiska arbete kring Kungaskogen har vi tillgång till karaktären Raffe som är trygg med matematiken och undervisar kring hinderbanor som involverar matematik, detta genom sortering, färg och form, antal, undersöka och urskilja.  

Vi använder oss av samarbetsövningar som genomsyrar de olika ämnena och därmed matematiken.  

Barnen får ta del av lägesord, detta när vi ska gå på promenad och barnen ska ställa sig i led, ställ dig bakom, ställ dig framför.  

 

Vi använder oss av ett expansivt språk, detta för att vara tydliga och konkreta, så att barnen förstår och får en uppfattning i helhet. Johansson & Pramling, Samuelsson (2010) tar upp en viktig faktor när man arbetar med ett innehåll som matematik är att man använder ett korrekt och precist språk.

Slutlig analys (JUNI) 

Vi undervisar utifrån matematiken både i den planerade undervisningen men också i det spontana, detta gör att barnen har matematiken tillgänglig under hela dagen. Vi kan se att barnen använder sig av matematiken i leken, detta ser vi genom att dem benämner olika former på föremål, de använder sig av antal mm. 

I det tematiska arbetet ser vi att barnen tar till sig det matematiska, de pratar om Raffe som en karaktär som kan räkna, de kan nu se på hinderbanorna vad det är vi vill utmana dem i, färg, form, antal. Barnen samarbetar genom att ta sig an utmaningen två och två och/eller hjälpas åt när dem behöver hjälp/stöttning.  

Vi pratar kring lägesord, barnen får tillfälle att reflektera över lägesorden. Vi ser att barnen tar till sig lägesorden och kan utöva dessa i praktiken, genom upprepning lär barnen sig vart i ledet dem ska stå.  

 

Genom att vara närvarande vuxna har det visat sig att barnen fångas upp och vägleds till det specifika ämnet, detta genom att vi fortsatt på deras frågor och funderingar i matematiken, benämna matematiken korrekt och precist.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18