👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Alfa-Beta

Skapad 2021-11-04 10:18 i Luna Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Alfa-Beta är vår lärvän som symboliserar vårt språkarbete i förskolan.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

 

 • Mål:

- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 • Syfte:

Syftet med detta språkliga arbete är att ge barnen en bredare förståelse för språk och kommunikation. Att ha möjlighet att göra sig förstådd både genom det verbala och ickeverbala språket.

 • Genomförande?

Vi arbetar med sagor, ramsor och sånger. Vi kommer även läsa sagor, både fysiska och digitala och därefter ha boksamtal där man talar om bokens innehåll. Barnen kommer få dramatisera olika små sketcher. 

 • Reflektion:

Reflektionen tillsammans med barnen sker dagligen vid tex, samling eller enskilt samtal.  

 • För vem?

Alla barn i barngruppen.

 • Av vem?

Alla pedagoger.

 • Vad är målet med undervisningen?

Målet är att barnen på ett lekfullt sätt ska få möjlighet att utmanas i språket och utveckla sitt ordförråd.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18