👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årshjul Lillfjället - Normer och värden

Skapad 2021-11-10 08:45 i Lillfjällets förskola Östersund
Förskola
Vi fokuserar på det positiva, hur vi ska vara och göra mot varandra och på vad vi får göra istället för förförbud.

Innehåll

Syfte:

Förskolan erbjuder en verksamhet som ger barnen möjlighet att utveckla självkänsla och tillit till sin egen förmåga samt respekt för sig själv och andra. Nolltolerans mot kränkande behandling.

Vi vill skapa förutsättning och goda miljöer för en sammanhållen och trygg grupp med förståelsen för varandras styrkor och olikheter både på grupp och individnivå. En miljö där barnen känner tilltro till sin egen förmågan samt har inflytande och är delaktiga i sin vardag.

Genomförande:

En bra kompis” vi samtalar och kommer överens om hur en bra kompis ska vara med fokus på det positiva. Alla barnen får säga hur dom ska vara för att vara en bra kompis.

”Positiva rundan” Där alla får säga något positivt om varandra och sig själva. (Gärna enskilt med varje barn då de gärna upprepar varandras svar.)

Vi arbetar med Kompisböckerna samt Barnkonventionens kompisböcker

Vi leker vuxenledda lekar, med tydliga lekregler.

SKA- enkäter höst och vår.

Dokumentation: Vi dokumenterar med bild och text i lärloggar i unikum.

Reflektion: Vi använder oss av reflektionsmallen och reflekterar tillsammans med gruppen, enskilda barn samt i personalgruppen.

Uppgifter

 • Kompisträd/krans

 • Samarbetsövningar

 • Reflektionsfrågor

 • Visuellt stöd utomhus

 • Djuren på Djuris | UR.se

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18