👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enen Vit: BAS - Beskrivning, Analys och Slutsats av verksamhetsåret 2021/2022

Skapad 2021-11-30 10:53 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Förskola
BAS – en del av det systematiska kvalitetsarbetet Varför systematiskt kvalitetsarbete? Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för barns utveckling och lärande. Dialogen är central i kvalitetsarbetet. Den skapar delaktighet och samförstånd om resultat, kvalitet och utvecklingsbehov. För att förstå orsaker och samband måste det finnas en dialog med barnen, mellan rektor, förskollärare, annan personal samt mellan verksamheterna och huvudmannen. Det ständiga arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet bedrivs i en cyklisk process som innehåller olika faser. Faserna har i Skolverkets modell delats in i ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev det?”. Den här BAS-rapporten som förskollärare och arbetslag ska skriva syftar till att kolla tillbaka på verksamhetsåret för att fråga sig det sistnämnda ”hur blev det?”.

Innehåll

 

2.6 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksam­hetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analy­serna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara del­aktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

BESKRIVNING

Beskriv utbildningen med hjälp av den dokumentation som ni har att tillgå (t.ex. utvärderingar, enkäter, projektarbeten, utvecklingssamtal, lärloggar, reflektioner och analyser) som underlag.

Stödfrågor till beskriv:

 • Beskriv hur ni har bedrivit er undervisning (arbetssätt, aktiviteter, utmaningar) för att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande inom målområdet.
 • Beskriv ert förhållningssätt som förutsättning för barns utveckling och lärande inom målområdet.
 • Beskriv hur ni har organiserat den pedagogiska miljön för att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande inom målområdet.
 • Beskriv hur ni säkerställt att alla barn får inflytande över och utrymme i undervisningen.
 • Vilka förmågor och kunskaper kan ni se att barnen har utvecklat?
 • Ge exempel på lärande ni kan se kopplat till målen i läroplanen.

ANALYS

Analysera det ni får syn på i era underlag i relation till förskolans uppdrag. Problematisera och granska era underlag kritiskt för att göra det möjligt att utveckla och förbättra utbildningen på bästa sätt.

Stödfrågor till analys:

 • Vilka insatser har gett störst positiv påverkan för barns lärande?
 • Vilka samband kan ni se mellan er undervisning och barnens förändrade kunnande?
 • Vilka undervisningsfaktorer har påverkat måluppfyllelsen?
 • Vilka utmaningar har ni stött på gällande arbetet med målområdet? Hur har ni arbetat med dessa utmaningar? 

SLUTSATS

Avsluta med att göra en slutsats över vad er avdelning/hemvist behöver arbeta med för att förbättra förutsättningarna för barnen att lära, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

 • Vilka lärdomar och slutsatser tar ni med er till nästa läsår?

 

Uppgifter

 • 2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE (Lpfö18)

 • 2.4 FÖRSKOLA OCH HEM (Lpfö18)

 • 2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN (Lpfö18)

 • 2.7 FÖRSKOLLÄRARES ANSVAR I UNDERVISNINGEN (Lpfö18)

 • Övergripande slutsats för avdelning/hemvist