👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2021-12-10 13:34 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Biologi
Alla levande organismer är beroende av varandra och den miljö samt klimat de lever i. I den här kursen ska vi studera alla dessa samband, men också lära känna vad som kan hända om vi människor ändrar på något i vår omgivning.

Innehåll

Lärandemål

Du ska kunna beskriva och förklara:

1. stora händelser i livets utveckling

2. vilka olika grupper liv delas in i

3. vilka likheter och skillnader det finns mellan växt- och djurceller 

4. vad som sker i fotosyntesen och vad som händer med det som bildas

5. var och hur cellandningen sker

6. sambandet mellan fotosyntes och cellandning

7. vad ett ekosystem är och vad ett ekosystem innehåller. Du ska också kunna ge exempel på ekosystem.

8. hur en näringskedja och en näringsväv fungerar. Du ska också kunna koppla näringskedjor till fotosyntesen.

9. varför miljögifter koncentreras för varje nivå i en näringskedja.

10. vad en ekosystemtjänst är och ge exempel på olika typer av ekosystemtjänster.

 

Du kan använda dina kunskaper i frågor som berör:

11. varför fotosyntesen är så extremt viktig för livet på jorden

12. hur en näringsväv påverkas om man lägger till eller drar bort någon del av väven.

13. hur ett ekosystem påverkas av yttre faktorer, till exempel torka.

 

Du ska kunna ta ställning i frågor som berör:

14. biologisk mångfald, och kunna resonera om hoten mot biologisk mångfald.

 

Du ska kunna planera en systematisk undersökning:

Vi kommer att genomföra några olika laborationer. Du ska alltid kunna följa säkerhetsregler och laborationsplanering samt skriva resultat och dra en slutsats. Du ska också få planera en laboration.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi alla kunskapskrav

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ta ställning och motivera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med ENKLA motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med UTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med VÄLUTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Lektioner
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som TILL VISS DEL för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt OCH FÖRDJUPAR OCH BREDDAR DEM.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ENKLA och TILL VISS DEL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för UTVECKLADE och RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för VÄLUTVECKLADE och VÄL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Inlämningsuppgift
Anpassa text till syfte & målgrupp
Eleven kan använda informationen på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt i diskussioner och för att skapa ENKLA texter och andra framställningar med VISS anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett FUNGERANDE sätt i diskussioner och för att skapa UTVECKLADE texter och andra framställningar med RELATIVT GOD anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett VÄL FUNGERANDE sätt i diskussioner och för att skapa VÄLUTVECKLADE texter och andra framställningar med GOD anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Laborationer
Planera undersökningar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det EFTER NÅGON BEARBETNING går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laborationer
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Laborationer
Dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ENKLA slutsatser med VISS koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då UTVECKLADE slutsatser med RELATIVT GOD koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då VÄLUTVECKLADE slutsatser med GOD koppling till biologiska modeller och teorier.
Laborationer
Felkällor och förbättringar
Eleven för ENKLA resonemang kring resultatens rimlighet och BIDRAR TILL att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för UTVECKLADE resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för VÄLUTVECKLADE resonemang kring resultatens rimlighet I RELATION TILL MÖJLIGA FELKÄLLOR och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras OCH VISAR PÅ NYA TÄNKBARA FRÅGESTÄLLNINGAR ATT UNDERSÖKA.
Laborationer
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven ENKLA dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven UTVECKLADE dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven VÄLUTVECKLADE dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Begrepp
Beskriva och förklara
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att GE EXEMPEL OCH BESKRIVA dessa med VISS användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har GODA kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND inom dessa med RELATIVT GOD användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har MYCKET GODA KUNSKAPER kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND inom dessa OCH NÅGOT GENERELLT DRAG med GOD användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera
Biologi och hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet
Eleven kan föra ENKLA och TILL VISS DEL underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på ENKELT IDENTIFIERBARA samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra UTVECKLADE och RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra VÄLUTVECKLADE och VÄL underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på KOMPLEXA samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Resonera om hållbar utveckling
Dessutom för eleven ENKLA och TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven UTVECKLADE och RELATIVT VÄL underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på FÖRDELAR OCH BEGRÄNSNINGAR hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven VÄLUTVECKLADE och VÄL UNDERBYGGDA resonemang kring hur människan påverkar naturen och VISAR UR OLIKA PERSPEKTIV PÅ FÖRDELAR OCH BEGRÄNSNINGAR hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Naturvetenskapliga upptäckter
Beskriva och förklara
Eleven kan GE EXEMPEL PÅ OCH BESKRIVA några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH GENERALISERA kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.