👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA - systematisk kvalitetsarbete

Skapad 2021-12-21 06:40 i Melltorps förskola Borås Förskola
Förskola
I Granens systematiska kvalitetsarbete finns tre stycken avdelnings mål som vi arbetar aktivt med: Värdegrund, språk och dokumentation.

Innehåll

Granens mål

Bakgrund: 

Värdegrund
Alla barn skall:

 • Känna trygghet, glädje och kamratskap.
 • Känna nyfikenhet och lust att lära.
 • Kunna kommunicera sina tankar och känslor på ett tryggt sätt.
 •  visa öppenhet och hänsyn inför att vi alla är ”lika lika som lika olika”. Mångfald och mångkultur ska vara en del i undervisningen för att skapa förståelse för varandra genom ett interkulturellt förhållningssätt.

 

Språk

 •  I barngruppen finns behov av att öka barnens språkförståelse, språkliga medvetenhet och förstärka deras språkljud.
 • Vi vill stärka och medvetandegöra barnens språkliga kommunikation (förmågan att samtala, berätta, resonera, diskutera, uttrycka åsikter) samt den icke-språkliga kommunikationen (kroppsspråk, gester, tonfall, röststyrka, blickbeteende).
 • Vi vill också väcka barnens nyfikenhet för olika språk och skapa stolthet för sitt eget och andras modersmål.

Dokumentation

Vår ”Nyfiken på”-vägg, där lärprocessen synliggörs och utvecklingen av vårt tematiska arbete sker tillsammans med barnen. Vår ”Tema värld”, t.ex. Dinosaurievärlden, Alfons Åbergs värld som barnen själv har skapat.

 

Metod:

Värdegrund

 

 • Genom vårt tematiska arbetssätt, inspirerande lärmiljöer och estetiska lärprocesser
 • Våra lärplattformer; Matematik, Språk, No/Teknik, Värdegrund, blir en naturlig del i barnens vardag och genom att vara närvarande pedagoger.

Språk

 •  Vi använder oss av TAKK, TRAS, bildstöd, praxis och annat språkutvecklandematerial.
 •  Böcker och sagor genomsyrar vår vardag. 

 

 

    Dokumentation

 •      Vår ”Nyfiken på”-vägg är själva navet i vår dokumentation. Där synliggörs bilder, barnens idéer och tankar genom tankebubblor, skapande alster samt själva lärprocessen och utvecklingen av vårt tematiska arbete. Här sker reflektion och samtal tillsammans med barnen där vi pedagoger kan vara lyhörda för barnens intressen och önskemål, t.ex. Dinosaurievärlden, Alfons Åbergs värld som barnen själv har skapat.

 

Förväntade effekter:

Värdegrund

 • Har förståelse, visar öppenhet och hänsyn inför att vi alla är ”lika lika som lika olika”.
 •      Har förmågan att kommunicera sina tankar och känslor på ett tryggt sätt.

 

 

Språk

 •    Barnen använder både språklig- och ickespråklig kommunikation
 •    Barnen visar språklig nyfikenhet och stolthet över sitt modersmål.
 •    Barnens språkljud är tydligare.

 

Dokumentation

 •    Barnen har förmågan att reflektera, upptäcka, samtala, diskutera och utveckla vår ”Nyfiken på”-vägg samt vår ”Tema värld”.
 •    Barnen har tillit till sin egen förmåga och har medinflytande.

 

 

Grovplanering för vårtermin 2022:

Januari:

Tema: Observation - Barnens intressen och behov. Uppstart och Planering tillsammans med barnen av temat; "Alfons Åberg".

Värdegrund: Ålder och Funktionsnedsättning.

Språk: TRAS Blå området: Samspel, Kommunikation, Uppmärksamhet.

Februari:

Tema:

Värdegrund: Ålder och Funktionsnedsättning.

Språk: TRAS Blå området: Samspel, Kommunikation, Uppmärksamhet.


Mars:

Tema:

Värdegrund: Ålder och Funktionsnedsättning.

Språk: TRAS Röda området - språkförståelse och språklig medvetenhet.

April:

Tema:  Aja baja, Alfons Åberg.

Värdegrund: Etnicitet, Religion eller annan trosuppfattning.

Språk: TRAS Röda området - språkförståelse och språklig medvetenhet.

Maj:

Tema:

Värdegrund: Etnicitet, Religion eller annan trosuppfattning.

Språk: TRAS Gröna området - uttal, ordproduktion och meningsbyggnad.

Juni:

Tema:

Värdegrund: Etnicitet, Religion eller annan trosuppfattning.

Språk: TRAS Gröna området - uttal, ordproduktion och meningsbyggnad.

Juli:

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18