👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

H22

Skapad 2022-01-10 07:35 i Salladsgatans förskola Helsingborg
Förskola
Arbetet med H22 på Mangon/Kiwin

Innehåll

Var är vi?

 

Vart ska vi?

I arbetet med H22 kommer vi att arbeta med mångfald och begreppen lika och olika. Att alla är lika fast ändå olika. En acceptans för olikheter. Att vara på olika sätt. Vi kommer att använda oss av djuren och deras behov. Att de ser olika ut, tar sig fram på olika sätt och bor på olika sätt och har olika egenskaper osv. I detta projekt kommer vi även involvera Larve som är en av H22s figurer.

Vilka mål ska vi arbeta mot? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

 

Vilka indikatorer ska vi ha för de mål vi har valt ut? Indikator = detta visar att vi är på väg mot målet

- Barnen visar arbetet med likheter och olikheter på olika sätt. Vissa uttrycker sig verbalt andra med kroppsspråk.

- Barnen visar intresse för djur och naturvetenskap.

- Samtalar och uppmärksammar likheter och olikheter i spontana situationer.

 

Vilka målkriterier ska vi ha för de mål vi har valt ut? Målkriterier = så här är det när vi nått vårt mål

 

- Vi har en verksamhet där vi tillsammans med barnen breddar vår kunskap inom området djur och naturvetenskap och vad begreppet mångfald innebär.

- Barnen visar genom sina uttryck en breddad förståelse inom området djur och naturvetenskap och begreppen likheter och olikheter.

- Barnen visar genom sina egna och den gemensamma dokumentationen arbetet med mångfald och begreppen lika-olika.

 

Hur gör vi?

Planterar tillsammans med barnen. Diskussioner om djurriket. Vilka djur lever var? Likheter/olikheter. Skapar tillsammans små ”hus” för de olika djuren.

Under vilken tidsperiod ska vi arbeta mot de utvalda målen?

Under vårterminen 2022

 

Hur ska vi följa upp arbetet mot målen (hur och när ska vi stämma av indikatorerna och målkriterierna)?

Vi följer upp genom dokumentationen som är gjord av barn och pedagoger.

Vilka undervisningssituationer ska vi planera för och genomföra för att arbeta mot de mål vi har satt upp?

Vi kommer att utgå från barnens intresse, deras tankar och uttryck för hur vi går vidare i arbetet med projektet. Några exempel för att komma igång:

Plantera olika blommor - olika djur behöver olika blommor. Mångfald.

Hur lika och olika djuren tar sig fram.

Att det går att uttrycka sig på olika sätt.

Avslutningsvis en egen mässa för föräldrar och barn.

 

Hur ska vi ta tillvara på den spontan undervisningen?

Genom att ta tillvara på tillfällen när barnen visar intresse och nyfikenhet samt fånga upp barnens intresse i stunden, vad undersöker dom? Hur kan vi arbeta vidare med detta? Ställa utmanade frågor på ett lekfullt sätt och undersöka tillsammans med dem. Genom att lyfta och uppmärksamma och sätta ord på likheter och olikheter i vardagen.

När ska de genomföras?

Under vårterminen.

Vem ska genomföra dem? 

Barn och pedagoger.

 

Hur ska vi dokumentera undervisningen? Vad ska dokumenteras? Vem ska dokumentera?

Samtliga pedagoger. Dokumentera på ett ställe eller spara barnens alster och dokumentationer för att eventuellt kunna ha en minimässa för barnen och föräldrarna.

Det här behöver vi pedagoger särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande. 

Reflektera tillsammans med barnen om vad vi gör, har gjort och hur vi ska gå vidare. Vara närvarande, medforskande och lyhörda pedagoger för att veta när och hur vi behöver gå in och stötta, visa eller utmana vidare.

 

Hur blev det?

Frågor att ställa sig i reflektions- och analysdelen i Unikum

Har vi arbetat mot målen? Stäm av mot indikatorerna och målkriterierna.

Har undervisningen gett det resultat vi förväntade oss?

Hur vet vi det?

Vad gjorde att det blev så?

Vad ska vi förändra? Vad ska vi fortsätta med?

Vad behöver vi lära oss mer om?

 

Hur går vi vidare?

 

Reviderad 210804