👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV/SO År8 "Kända svenska kriminalfall"

Skapad 2022-01-10 09:12 i Almåsskolan Mölndals Stad
Ett fördjupningsarbete i åk 8 inom arbetsområdena Massmedia och Lag och rätt
Grundskola 8 Samhällskunskap Svenska
Vi kommer att fördjupa oss i olika kända svenska kriminalfall gemensamt i SO/SV.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Sh
Ämnesmatris - Samhällskunskap 7-9 Lgr11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om samhällsstrukturer
Här bedöms dina kunskaper om rättsprocessen, svensk kriminalvård, olika slags medier och andra "so-fakta" i ett lite större sammanhang.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om hur olika samhällen är uppbyggda. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala(informa-tionskanaler), rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhälls-strukturer.
Eleven har goda kunskaper om hur olika samhällen är uppbyggda. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhälls-strukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur olika samhällen är uppbyggda. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhälls-strukturer.
Begrepp och modeller
Här visar du att du verkligen behärskar alla begreppen inom både Lag och rätt samt Massmedia.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Källhantering
Kanske viktigaste punkten. Fortlöpande bedömning av hur du arbetat med din uppgift, alltså inte "bara" själva redovisningen.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans (betydelse).
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sv Sh
Matris för svenska åk 7-9

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Här bedöms både dina förberedelser inför samt själva redovisningen. Röd tråd, hur du anpassat dig efter dina åhörare och verkligen ansträngt dig för att de ska förstå och lära sig, flyt, upplägg.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Här bedöms också din läsförmåga, hur du arbetat med dina skriftliga källor, och lyckats sammanfatta stora mängder fakta till 10 minuters presentation.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Här bedöms din förmåga att lägga upp och genomföra din presentation. Blir den tydlig, intressant, pedagogisk, spännande genom de val av bilder, ljud och/eller filmklipp som du använt dig av?
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levande- göra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa.

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Här bedöms din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information och resonera om källornas trovärdighet och relevans. Alltså samma som i shk och en jätteviktig punkt i just det här arbetet.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.