👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Loket 2021-2022, Uppföljningsperiod 2

Skapad 2022-01-17 13:25 i 133421 Förskolan Godsvagnen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring "vart vi är på väg" och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

 

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID – Vad kan växa i vår stad?

 

VAD: 

 • Vad – har intresserat barnen och fått dem att utforska området vidare?  

Barnen har visat intresse för och reflekterat över att de växer är olika stora. De visar intresse för siffror, antal att kategorisera/dela in saker. 

 

 • Stämmer det tänkta innehållet överens med våra tidigare planeringar?

Vi har arbetat efter vår tidigare planering, men ser nu att barnen har fått upp ett växande intresse för ”Sagan om Bockarna Bruse” och kommer därför att välja att fortsättningsvis fokusera vårt projekt kring detta. 

 • Vilka material har barnen använt sig av? - Färg, lera, konstruktionsmaterial, digitala verktyg, litteratur, musik

Vi har använt oss av ett varierat material, barnen har målat, ritat, klippt klistrat. Vi har sjungit och ramsat ok kroppen/med kroppen. Vi har läst böcker/digitala böcker/muntligt berättande. Projektorn har vi använt bl.a. till att reflektera och titta på bilder tillsammans.

 • Vad har barnen fått nya kunskaper om, vad vill de mer veta och ta reda på?

Barnen utvecklas i sitt tal och kommunikation. Förmåga att sjunga, rimma, ramsa. I mindre och större grupper.

 

 • Vad mer ska barnen få möjlighet att utveckla, prova på och lära om?

Vi vill visa barnen olika uttryckssätt bl.a. dramatisering och muntligt berättande. 

 

 • Vad är det vi i arbetslaget behöver skaffa kunskap om?

 

 Vi vill utveckla arbetet med de digitala verktygen, göra projektorn till ett mer naturligt inslag i verksamheten och även hitta nya användningsområden för den.

 

VARFÖR 

 • Varför – Vad är syftet, håller vi fortfarande kvar det?

Syftet var att göra barnen medvetna om att de växer/blir större, i förhållande till sig själva och till sin omgivning.  Dock har vi sett att barnen visat ett stort intresse för ”sagan om Bockarna Bruse” där ju det faktum att bockarna är tre till antalet, och av olika storlek ändå knyter an till det vi skrivit i tidigare projektbeskrivning.

 • Vilka fortsatta förväntningar har vi?

Våra förväntningar på projektet kring Bockarna Bruse är att barnen ska få uppleva sagan på många olika sätt, flera gånger. Genom olika uttryckssätt. Vi iordningställer miljön så att den lockar till upptäckande, nyfikenhet och utveckling. Vi vill erbjuda nya material och uttryckssätt. 

 

HUR 

 • Hur - har den pedagogiska dag/vecka organiserats? 

 Vi kommer att fortsätta arbeta efter vårt veckoschema och struktur där barnens tid är utgångspunkt.

 • Hur syns det på förskolan vad barnen utforskar?

 Vi sätter upp bilder på det barnen gör/vi aktiviteter. Vi upplever att barnen tycker om att kunna se sig själva och kompisarnas görande i bilder. De kan återkomma till gamla aktiviteter många gånger.

 • Hur har vår organisation för samarbete och grupplärande gett effekt? Vilken betydelse blev det då vi delade barnen i mindre grupper? Hur har aktiviteter lämpliga för storgrupp fungerat? Behöver vi ändra något?

Vi har delat in oss i mindre grupper under delar av dagen för att underlätta det gemensamma lärandet. Barnen för en bättre överblick över gruppen och aktiviteten  när de har färre personer (barn och pedagoger) att förhålla sig till

 • Har vi gjort några nya val och vägar under projektets gång? Hur kommer det sig?

I och med barnens intresse för ”sagan om Bockarna Bruse” så kommer vårt projekt  att ha dem som sin utgångspunkt.

 • Hur kommunicerar och ställer vi frågor till barnen? Hur påverkar vårt förhållningssätt barnens fortsatta lärande?
 • Hur/När - dokumenterar 

Fokus på dokumentation ska ligga under projekttiden, , men IPads finns tillhanda för att kunna dokumentera det lärande och de aktiviteter som sker spontant.

 

VEM?

 • Vem/vilka – Vilka barn/pedagoger ska delta i undervisningen/aktiviteterna?

Vi delar in oss i mindre grupper under projekttiden. Vi återsamlas för att kunna visa och berätta för varandra vad vi gjort i de olika grupperna.

 • Vem/vilka dokumenterar? 

Pedagogerna i gruppen dokumenterar, den pedagog som inte leder aktiviteten.

 

 • Vem/vilka ansvarar för material och lärmiljöernas utformning. Hur värnar vi välkomnandet

Pedagogerna i gruppen hjälps åt att iordningställa miljön. Vi lyssnar in och observerar vad barnen gör och säger för att kunna följa barnens intressen.