👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan Förskolan Oxenstiernan avdelning Magenta

Skapad 2022-01-18 15:12 i 140271 Förskolan Oxenstierna Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

 

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

·       Introduktionsplan (juni-september) 

·       Utbildningsplan (oktober-december)

·       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

 

 

Organisation och struktur:

Barnen erbjuds en varierad verksamhet med både inne- och utevistelse varje dag. Vi går på utflykt varje vecka och barnen erbjuds
undervisning i både hel- och halvgrupp samt ges tid för att göra egna aktivitetsval efter intressen.

 

Utbildning och undervisning:

Undervisningen omfattar som vanligt  läroplanens alla läroområden, såsom ex språkutveckling, social utveckling, musik och rörelse. 
Denna termin kommer undervisningen planeras med särskilt fokus på tre nedan angivna mål. 

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer:

De pedagogiska miljöerna fick sin grundläggande form förra terminen och vi ser hur barnen inspireras och jobbar bra både självständigt och i pedagogledda aktiviteter. Miljöerna går också att förändra utefter undervisningens innehåll vid behov.

 

Värdegrundsarbete

Vi planerar vår verksamhet så att det alltid finns pedagoger nära barnen. Detta i syfte att kunna hjälpa barnen med vägledning i den sociala kontakten. När konflikter uppstår hjälper vi barnen att samtala och hitta kompromisser och lösningar. Vi tar tydligt avstånd från alla former av kränkningar.

Barnkonventionen länk 

https://www.google.com/search?q=barnkonventionen+f%C3%B6rskola&oq=barnkonvent&aqs=edge.3.69i57j0i512l7j69

Plan mot diskriminering

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING_2021.docx   

 

Under läsåret kommer vi att ha ett fördjupat fokus kring följande mål ur Läroplanen för Förskolan ( LpFö 18)

Normer och värden

Mål 1
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

* hushålla med mat och material och resonera kring detta, samt att praktisera källsortering och återbruk

* upptäcka och lära om biologisk mångfald och olika kretslopp i naturen. 


Målet når vi genom att..
 

* Vi samtalar regelbundet om värdet av att hushålla med resurser i vardagen, samt läser och fördjupar oss i fakta om detta. Vi är påhittiga och uppmuntrar barnen att delta i källsortering och återbruk - viktigt att vi lyssnar på barnens tankar och idéer. 

* Vi vistas mycket i naturen och erbjuder adekvat litteratur och material för fördjupning och samtal om detta. Vi kan på olika sätt hjälpa naturen ex genom att skapa insektshotell och plantera egna växter på förskolans gård. 

 

Omsorg, utveckling och lärande

 Mål 2
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

* bygga, experimentera, pyssla/skapa, leka, prova ett mångsidigt pedagogiskt material och samtidigt sätta ord på vad de gör.

* delta i pedagogledda aktiviteter där de får tolka och följa instruktioner, följa turtagning och bekanta sig med grundläggande matematik på olika sätt som t ex sällskapsspel, regellekar, problemlösning, sortering etc.

 

Målet når vi genom att

* vår pedagogiska miljö är välplanerad och vi har ett varierat och bra material som barnen har tillgång till och där det finns möjligheter att dela upp oss i smågrupper. 

* pedagogerna planerar och genomför lustfyllda och lärorika aktiviteter och är också deltagande i de friare aktiviteterna där barnen får stöd att utveckla arbetet och att sätta ord på vad de gör.  

 

Mål 3
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

 

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

* lära om andra länder/kulturer och att det finns olika språk och livsvillkor

* se hur vi formas av våra livsvillkor och historia och att även lyssna och se hur vi alla är olika och hur vi kan berika och lära av varandra. 

* ta del av det lokala kulturlivet (teater, bibliotek, konst)


Målet når vi genom att

* Genom böcker och berättelser och våra barns/pedagogers egna ursprung och erfarenheter ta del av och dela kunskaper om olika språk, länder, mat, flaggor och livsvillkor. 

* pedagogerna finns tillgängliga och vägleder barnen i den sociala kontakten. Viktigt att kunna formulera sina tankar och åsikter, men också att lära sig lyssna och lära av den andre - kompromissa. 

* aktivt ta del av det lokala kulturlivet tillsammans med barnen, med regelbundna biblioteks- och teaterbesök. 

 

 

 

Arbetslagets Uppföljning och Analys varje vecka:

1. Bedöm hur arbetet fortskrider mot målen.

2. Reflektion över ert resultat, varför?

3. Behov av förändringar i arbetssätt/ metoder/ lärmiljöer. Varför och på vilket sätt?

4. Beskriv hur ni har inkluderat värdegrundsarbetet i utbildningen.

5. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
    Lpfö 18