👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reviderad utbildningsplan 2022 Hagsätra förskolor, förskolan Skogsstjärnan, avdelning Grytet

Skapad 2022-01-21 14:43 i 200191 Förskolan Skogsstjärnan Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Den reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

  • Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

 

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

 

_____________________________________________________________

Hagsätra förskolors värdegrund

 

Förskolans uppdrag är att förmedla, förankra och gestalta grundläggande demokratiska värden. Utbildningen och undervisningen i Hagsätra förskolor ska vila på demokratins grund där barnets bästa är i fokus och vi ser barngruppen och dess mångfald som en tillgång i barnens lärande och utveckling.

 

Vi skapar pedagogiska lärmiljöer som inspirerar, utmanar och ger barnen möjlighet till nya upptäckter och kunskaper. Våra miljöer stödjer barnens möjligheter att göra egna val och miljöerna ska vara arenor för möten och samspel.

 

Vi ser varje barn som unikt och vi möter varje barn utifrån deras unika behov och vår verksamhet ska präglas av ett inkluderande förhållningssätt. Förhållningssättet återspeglas i trygga barn som utforskar och har inflytande i verksamheten.

Hagsätras förskolors utbildning

Hagsätras förskolors gemensamma projektfråga år 2022: Hur tar vi hand om varandra, vår natur och vår
gemensamma framtid?

 

Hagsätras förskolors utvecklingsområden 2022: 

  • Språkutvecklande utbildning och undervisning 
  • Samverkan med vårdnadshavare 
  • Systematiskt kvalitetsarbete i Planering och Bedömning  
  • Hållbar och likvärdig förskola 

Förskolans inför i skolväsendet och vilar på en demokratisk grund. Den ska främja alla barns rätt till utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värdering.

Förskolornas hållbarhet utvecklas utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbetet med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

-------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsplan för avdelning Grytet på förskolan Skogsstjärnan i Hagsätra förskolor

Vi arbetar med "Hållbar utveckling" och har inriktat oss på den sociala utvecklingen. Vi vill ge barnen möjligheter att utvidga sitt ordförråd, så vi har börjat arbeta med att sätta ord på kroppens alla synliga delar. Vi vill också hjälpa barnen att få begrepp om hur man använder olika delar av kroppen och vi har börjat med att utforska vad man kan göra med sina händer. Vi kommer på mer och mer vad händerna kan användas till och har kommit in på det taktila sinnet ( känseln). Barnen kommer att få prova på att arbeta med lera.

Vi delar upp barnen i mindre grupper där vi gör skapande, vattenlek, går till parken\skogen. Detta gör vi för att barnen ska bli tydliga för varandra och yngre och äldre barn kan samarbeta på olika sätt. Vi har också delat samlingen, så att de äldre barnen får möjlighet att fördjupa sig och lära sig mer ord. När alla är tillsammans på samlingen så sjunger och pratar vi om kroppen, känslor m .m. När de yngre barnen är själva så har vi en sångpåse, för att barnen ska lära sig sångerna och rörelserna. På måndagarna börjar vi veckan med ett rörelsepass ute på gården och på fredagarna avslutar vi med dans inne på avdelningen.

När vi har grupper så är det en pedagog som leder utbildningen, en dokumenterar. Vi diskuterar på vår reflektion hur vi ska gå vidare med vårt temaarbete. Vi låter barnen göra det de blir intresserade av många gånger och hittar på olika aktiviteter för att barnen ska lära sig och fördjupa sin kunskap. Det är barnens intressen som styr temat. Vi tänker fortsätta arbeta med händerna på olika sätt och ta in naturvetenskap. Vi håller på att strukturera om avdelningen så att barnens intressen blir synliga. Djurhörnet har fått en ny plats då vi behövde flytta ett av matborden till andra rummet för att det skulle bli en lugnare matsituation. Vi kommer göra fler fasta stationer för sortering av bollar, känseltavlor och bana på golvet med olika kroppsdelar. Ett bilhörn håller vi på att göra för det finns nu barn som tycker mycket om bilar. 

 

 

Planering - Utbildning

 

"Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper" Läroplanen för förskola 2018

 

Vart är vi?

Vi har nu blivit ett nytt arbetslag och har fått 16 barn i gruppen. Alla håller på att lära känna varandra och det har blivit lite nya rutiner på avdelningen. Många av barnen tycker om att röra på sig mycket, de tycker om att utforska vattenkranarna och lysknapparna. Barnen tycker om att utforska i våra olika stationer, bygga med duploklossar och magneter, måla och skapa i ateljén, göra pärlplattor och pärlhalsband, rita och skriva, läsa, sjunga, dansa, räkna. Många leker i caféet och klär ut sig och leker familjelekar och de tycker om bollar, bilar och babblarna.  

Vi har sett att barnen blivit mycket bättre på att klä på sig själva, sjunger med i sånger och gör rörelser i våra rörelsepass, de är intresserade av att arbeta i små grupper och de har lärt sig många nya ord på kroppsdelarna. De nya rutinerna håller barnen på att lära sig.

Vart ska vi? 

Att barnen ska kunna sätta ord på fler kroppsdelar och veta vilken funktion de har. Att barnen blir säkrare i sig själva och kan visa empati för de andra i gruppen. Att barnen hjälper varandra att lära sig nya saker om kroppen. Barnen ska få sätta fröer och följa hur plantorna växer och vad de behöver för att må bra.

Projektfråga 

Kan barn bli bättre vänner av att lära sig mer om hur ens egen kropp fungerar?

 

Målområde: 

Barnen ska få ett bättre ordförråd och kunna säga vad de grundläggande kroppsdelarna heter. Lära sig nya rörelsesånger. Lära sig att använda sina händer och få erfarenheter av att prova nya saker. Barnen ska utveckla en bättre grov och finmotorik och på så sätt också få en bättre självkänsla. Att lära sig genom att göra. Tvätta sig, äta själv, prova att klä på sig, få använda pensel, pennor, kritor, lim, tejp, saxar m.m. 

 

Mål: "Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande individer och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter" Lpfö 18 sid: 10 

 

Skapande, byggande, taktila kunskaper, musik, rörelse. Allt barnen gör kan komma till användning då man utforskar kroppens funktion och sätter ord på vad man gör och vilka delar man använder.

Hur gör vi?

Att ge barnen möjligheter att i mindre grupper få utforska olika kroppsdelars funktioner i olika aktiviteter.

Vi planerar vad vi ska göra och låter barnen vara med och utforma avdelningen och hur grupperna ska gå vidare. Genom att vi dokumenterar vad barnen gör i de olika aktiviteterna, så kan vi gå vidare och ge barnen utmaningar.

På förmiddagarna gör vi olika gruppaktiviteter och på eftermiddagarna får barnen välja själva vad de vill göra. Vi ändrar hela tiden vår lärmiljö, så att barnen kan prova det vi gjort i grupperna på egen hand. När de yngre barnen sover , så tar vi fram annat material för de barnen som är vakna så att de får mer utmaningar.

Hur blev det? 

Utbildning, undervisning och lärande följs upp kontinuerligt under avdelningens reflektionstid. 

En delårsanalys av utbildningsplanen görs i slutet av januari och ligger tillgrund för den reviderade utbildningsplanen.

Planering – Pedagogisk lärmiljö

 

"Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter... Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar." Läroplanen för förskola 201   

Vi utformar avdelningen med olika stationer där barnen kan arbeta självständigt och vi utvärderar hur de olika stationerna fungerar när vi har reflektionstid. Vi ändrar tillsammans med barnen då vi ser att de behöver nya utmaningar och vi vill att vårat tema ska synas i vår miljö, så att barnen kan utforska och prova själva.

Vi har två ateljéer, en för torra färger och en för blöta. Vi har bygghörn, mattehörn, djurhörn, café för lek med dockor, matlagning, utklädning, läsning i vårt bibliotek, bilmatta ned garage, rörelsestation, vilorummet görs om till dans på fredagarna.

Just nu är caféet, biblioteket, bollexperiment och såpbubbleexperiment och de båda ateljéerna populärast.

Göra flera ställen på avdelningen med taktilt material, där det ska finnas mycket att känna på.( hårt, mjukt, strävt, glatt, knappar att trycka på, blixtlås att dra i, snören och knappar att knäppa .m.m) Barnen ska kunna utforska med sina händer och få nya ord och upplevelser.

Vi vill lära barnen nya grupplekar för att ge dem möjlighet att prova på regelstyrda lekar och ge dem insyn i historisk lektradition.

Vi observerar och ser vad barnen tycker om att leka och diskuterar på våra reflektioner hur vi ska förändra, så att mötesplatserna ska fungera bättre. 

 

Planering - Likabehandlingsarbete 

 

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder" Läroplanen för förskola 2018

Under introduktionssamtalet, så pratar vi tillsammans med vårdnadshavarna om vad de har för förväntningar och om hur vår verksamhet behöver ändras. Om barnen behöver annan kost på grund av religion eller allergi, så kan vi erbjuda det.

Vi arbetar mycket med barnen om hur man ska vara med varandra och att det är viktigt att lära sig att klappa fint och vara en bra kompis. Att hjälpa barnen säga Stopp när de inte vill och att kunna visa sina känslor. Att hjälpa varandra t.ex i hallen vid påklädning, eller hämta saker vid maten, att kunna lämna tillbaka saker efter sin lek på sin plats så att alla barn kan hitta materialet när de behöver det. Vi har delat på vår samling, så att barnen orkar vänta på sin tur och också får möjlighet att säga vad de vill. Arbetar i liten grupp med olika aktiviteter så att barnen ska få lära känna varandra. Vårt material är anpassat för alla barn och de ska kunna leka och undersöka allt på avdelningen. 

 

Samverkan med hem och familj 

 

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.” Läroplanen för förskola 2018

 

Varje månad skriver vi månadsbrev, där vi talar om vad vi gjort med barnen och vad vi kommer göra nästa månad. Vi lägger ut några bilder så att man kan se vad vi gjort. När barnen blir lämnade och hämtade så pratar vi om vad barnen gjort under dagen.

Vi kommer att ha uppföljning av inskolningssamtal med de nya barnen som börjat denna termin, utvecklingssamtal och avslutningssamtal med de andra barnen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

När vi har haft en aktivitet med barnen så gör vi en lärlogg och när alla har en individuell, så kommer vi dela dem med vårdnadshavarna. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.