👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikens värld om taluppfattning

Skapad 2022-01-21 17:41 i Sagoträdets förskola Helsingborg
Förskola
Matematiken finns runt omkring oss i alla sammanhang i vår vardag, därför vill vi fördjupa oss i matematikens värld tillsammans med barnen samtidigt som vi vill utforska den genom ett lustfyllt lärande.

Innehåll

Vart är vi? Utgångspunkt och syfte

Syftet är att arbeta med matematiken i vardagen för att barnen ska få en djupare förståelse om antal för att kunna använda sig av matematiken i sin vardag.
Vi kommer att arbeta med matematiken i vårt sagoprojekt men även i leken.
Vi vill att barnen ska få tillit till sin egna förmåga genom att barnen ska tänka på sitt lärande som en process där flera steg är inkluderat i deras lärande, genom antal samt kunna lösa matematiska problem.

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska anamma matematiska begrepp samt de fem grundläggande matematiska räkne principerna.

 1. Abstraktionsprincipen - förståelse för att alla föremål som ingår i en avgränsad mängd kan räknas, oavsett slag av föremål. 
 2. Ett till ett -principen barnet vet att ett föremål (eller ett räkneord) i en mängd kan bilda par med ett föremål i en annan mängd.
 3. Principen om godtycklig ordning och antalskonstans – barnet förstår att när vi räknar antalet föremål i en mängd så spelar det ingen roll var vi börjar räkna eller hur föremålen är grupperade det blir ändå lika många. Viktigt att hålla reda på vilka vi har räknat och vilka som återstår att räkna.
 4. Principen om räkneordens stabila ordning – innebär att orden måste räknas upp i en bestämd ordning 1,2,3,4 och att varje räkneord följs av ett annat bestämt räkneord.
 5. Kardinaltalsprincipen barnet förstår att det sist uppräknade räknetalet anger antal föremål i en mängd.

Vad gör vi?

Undervisning i taluppfattning kan exempelvis innebära att: räkna och upptäcka relationer inom och mellan tal. 

·        Barnen lär sig räkneramsan och pekräknar i olika vardagliga sammanhang.

·        De bekantar sig med talraden och upptäcker vilken numerär innebörd ett tal/en siffra har i talraden t.ex. 5 ligger före 6 och efter 4.

·        Räknar fram- och baklänges 1-5, 1-10

·        Börjar räkna från var som helst på talraden 1-10.

·        Räknar olika föremål med betoning på det sista talet för att förstå att det sist uppräknade räkneordet anger det totala antalet objekt.

·        Arbetar med olika representationer av antal i olika sammanhang

·        Grupperar och jämför olika mängder och föremål. Skapar förståelse hos barnen att det alltid är lika många i en mängd oberoende av hur dessa är grupperade eller hur de ser ut.  Fem myror är fler än fyra elefanter, även om elefanternas massa och storlek är betydligt större än myrornas. (antalskonstans)

·        Arbetar med begrepp som beskriver mängder, storlek och läge

·        Uppskattar fler än, färre än och lika många, hälften, dubbel

·        Skapar möjlighet att uppskatta och illustrera antal, möta talens olika funktioner.

·        Skriver tal med informella och formella symboler- siffror, koppla siffran med antal

·        Uppmärksammar samband i sin omvärld, till exempel förändringar i mängder när något sätts till eller tas bort, 1 mer/ 1 mindre.

·        Adderar och subtraherar mindre mängder

     Skapar möjlighet att tillsammans reflektera över olika problem. I början handlar det om att lösa enkla praktiska  matematiska problem till exempel vid dukning. Senare kan det handla om att använda vissa matematiska metoder som addition och subtraktion i enklare uträkningar (Pihlgren 2021), använda och förstå läges-, storleks- och antalsbegrepp, bidra med idéer vid problemlösning och vid konstruktion av matematiksagor.

 

Hur gör vi?

Barnen får möjlighet att utforska antal och använda matematik för att lösa problem i sagoprojektet, leken och i vardagen genom planerade och oplanerade undervisningstillfällen. Barnen får möjlighet att dokumentera sitt lärande och reflektera över sitt tänkande/ lärande. Vi kommer att synliggöra mångfalden av barnens tankar. För att stimulera lärande kommer vi att använda oss av varierande material och scaffoldingstöttande undervisningsmiljö.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18