👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2022-01-21 19:15 i Långåsskolan Falkenberg
Vasatiden
Grundskola 5 Religionskunskap Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu kommer en ny tid som varar mellan åren 1523-1611 och kallas för Vasatiden. Under denna period styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan hans söner och barnbarn. Du kommer lära dig om Gustav Vasa och makten, hur han och hans söner styr Sverige. Du kommer studera hur det ser ut i Sverige under Vasatiden, vilka förändringar som sker i Sverige och varför det sker förändringar. Vi lär oss även hur kyrkans ställning i samhället förändras denna tid samt vilka spår kan vi se av Vasatiden idag.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ges du förutsättningar att utveckla kunskaper om vad som hände under Vasatiden. Du ska även lära dig vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige. Undervisningen kommer även bidra till att du utvecklar kunskaper om olika historiska sammanhang, historiska händelser och gestalter. Du kommer även få reflektera över samt föra resonemang kring konsekvenser och samband av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. Du kommer att lära dig hur människorna levde, hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde.

Konkretisering av mål

Efter avslutat område ska du kunna:

 • Känna till Gustav Vasa och hans liv och kunna förklara betydelsen han hade för det svenska samhället under hans levnadstid.
 • Känna till andra viktiga personer och händelser under Vasatiden och namn på dessa.
 • Förstå bakgrunden till och sambanden mellan några viktiga händelser under Vasatiden.
 • Berätta hur det var att leva under Vasatiden samt jämföra med andra tider och andra länder.
 • Kunna vara källkritisk och känna till varför det är bra att veta varifrån fakta kommer. Förstå varför det finns likheter och skillnader hur Vasatiden framställs i olika skrifter.
 • Förstå samband mellan Vasatiden och någon annan tid och våran tid gällande politik, kvinnor -män och barns levnadsvillkor, traditioner, namn, byggnader, städer och gränser.
 • Förmåga att använda centrala ord och historiska begrepp.

 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Läsning och granskning av faktatexter
 • Läsning och instuderingsfrågor
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Enskilt arbete
 • Kooperativa metoder och utmaningar
 • Faktafilmer  

Bedömning:

Jag kommer bedöma följande: 

- din förmåga att kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt, 
- din förmåga att kunna berätta om Gustav Vasas liv och om hans betydelse för för det svenska samhället under hans levnadstid,
- din förmåga att kunna berätta hur hans beslut har påverkat det nutida svenska samhället,
- din förmåga att kunna analysera och resonera kring frågor om Gustav Vasas handlingar,
- din förmåga att resonera kring kyrkan, dess position i samhället och förändring över tid,
- din förmåga att kunna berätta om hur det var att leva i Sverige under Vasatiden och göra jämförelser med andra tider och länder,
- din förmåga att vara källkritisk.
 

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och historiska förmågor under gruppdiskussioner och muntliga redovisningar. Du kommer även få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor vid läsning och instuderingsfrågor och faktatexter. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov. 

Bedömning sker löpande under lektionstid. Bedömning görs även av det skriftliga provet. Hur du arbetar i grupp bedöms i de olika övningarna på lektionstid.

 

Ord och begrepp (ur ett historiskt sammanhang)

 • Makt, handel, utbyte, staten, förändring, reformationen, levnadsvillkor, historiebruk, uppror, statskyrka, påven, protestanter, arvrike, katoliker, katolska kyrkan, statskassa, flotta, Dackefejden, krönika, boktryckarkonst, gods, ära, ärelysten, astrologi, hertig, trolös, tröska, gärdsgårdar, inbördeskrig, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor, tolkning.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6