👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 4 Bråk och Procent åk 7 vt-22

Skapad 2022-01-22 14:35 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Matematik
Bråk är inte alltid en lätt fight...

Innehåll

Innehåll

Vecka 7

4.1 Tal i bråkform

Nomp:

Studi:

 

Feedback prov kap 3.

 

Vecka 8

4.2 Jämföra bråk 

Nomp:

Studi: Jämföra bråk med olika nämnare

4.3 Förlänga och förkorta bråk 

Nomp:

Studi: Förlängning och förkortning

Begreppa: Tal i bråkform

 

Vecka 9 SPORTLOV

.

Vecka 10

4.4 Addition och subtraktion av bråk

Studi: Minsta gemensamma nämnare

4.5 Multiplikation av bråk

Studi: Multiplikation med bråk

 

 

Vecka 11

4.6 Andelen i procentform

Studi: Procent introduktion

Begreppa: Bråkform, delimalform och procentform

4.7 Beräkna andelen vid förändring

4.8 Beräkna delen med huvudräkning

4.9 Beräkna delen

4.10 Beräkna det hela, 100%

 

Begrepp som du behöver lära dig:

Bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, likvärdiga bråk, förlänga bråk, förkorta bråk, enklaste form, procent, procentform, decimalform, andel, delen, det hela. 

 

Arbetssätt

 • Genomgångar, diskussioner och reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i matteboken Prio kap, 4
 • Aktiviteter
 • Veckovis avstämningar
 • Skriftligt prov

Uppgifter

 • Skapa din egen multiplikationstabell

 • Skapa din egen multiplikationstabell

 • Skapa din egen multiplikationstabell

 • Skapa din egen multiplikationstabell

 • Skapa din egen multiplikationstabell

 • Bedömningsuppgift - Bråk

 • Bedömningsuppgift - Bråk

 • Bedömningsuppgift - Bråk

 • Prov - procent

 • Inför provet v 20

 • Inför provet v 20

 • Inför provet v 19

 • Inför provet v 19

 • Inför provet v 20

 • Inför provet v 20

 • Prov procent

 • Prov procent och algebra

 • Prov procent och algebra

 • Prov - procent och algebra

Matriser

Ma
Matris åk 7 2020-2021

Formulera och lösa matematiska problem

Lägre nivå
Högre nivå
Identifiera information
Behöver hjälp med att identifiera information.
Hittar information i problemet.
Väljer adekvat information.
Väljer adekvat information och identifierar tydligt vad som behöver göras.
Formulera problem – finns i kunskapskrav för åk 9 men kan självklart tränas tidigare.
Behöver hjälp med att formulera problem
Kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Lösa problem – val av strategi
Behöver hjälp med val av strategi.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.
Redovisa tankegångar – muntligt och skriftligt
Behöver hjälp med att redovisa tankegångar.
Redovisar tankegångar helt eller delvis på ett begripligt sätt, med stöd av konkret material, bilder och symboler mm.
Redovisar tankegångar stegvis. Använder ett matematiskt språk ändamålsenligt.
Redovisar tankegångar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt genom att förtydliga lösningarna med bilder, texter, tabeller och använder matematiska uttrycksformer.
Värdera valda strategier
Behöver hjälp med att värdera strategier.
Värderar och ger exempel på strategier.
Värderar och jämför olika strategiers för- och nackdelar.
Värderar, jämför och drar relevanta slutsatser beträffande strategiers användbarhet i olika situationer.
Bedöma resultatets rimlighet
Behöver hjälp med att bedöma ett resultats rimlighet.
Gör någon bedömning om resultatets rimlighet.
Bedömer resulatets rimlighet.
Bedömer resultatets rimlighet.
Avrundning
Behöver hjälp med att avrunda.
Avrundar oftast på lämpligt sätt.
Avrundar på ett lämpligt sätt.
Avrundar på ett lämpligt och korrekt sätt.
Val av lämplig enhet
Använder inga enheter.
Använder lämpliga enheter ibland.
Använder lämpliga enheter.
Använder lämpliga enheter.

Begreppsanvändning

Lägre nivå
Högre nivå
Använda matematiska begrepp
Använder inte matematiska begrepp.
Använder grundläggande matematiska begrepp.
Använder olika matematiska begrepp i kända situationer.
Använder olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang.
Beskriva matematiska begrepp
Behöver hjälp med att beskriva innebörder.
Förklarar enstaka begrepp med stöd av konkret material, symboler eller bilder.
Förklarar grundläggande begrepp.
Förklarar betydelsen av begrepp.
Se samband mellan matematiska begrepp
Behöver hjälp med att koppla ihop olika begrepp.
Kan ge exempel på samband mellan några begrepp.
Ser samband mellan kända begrepp.
Ser samband mellan begrepp.

Metoder- val och användning

Lägre nivå
Högre nivå
Välja metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att välja lämpliga metoder.
Kan oftast välja lämplig metod.
Väljer fungerande metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Väljer ändamålsenliga och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att använda metoder.
Använder kända metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och tillfredsställande resultat.
Använder olika metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och gott resultat. Metoderna kan vara generella.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder korrekt. Använder generella metoder.

Kommunicera med matematiska uttrycksformer

Lägre nivå
Högre nivå
Samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser med hjälp av matematiska uttrycksformer
Behöver hjälp med att använda matematiska uttrycksformer.
Beskriver och förklarar tillvägagångssätt med stöd av konkret material, symboler, bilder och andra matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beskriver och förklarar tillvägagångssätt allt mer precist med symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck.
Använder med säkerhet och effektivitet olika matematiska uttrycksformer som symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner. Kan med matematiska uttrycksformer beskriva olika begrepp. Anpassar den matematiska språkanvändningen i sammanhanget.

Föra och följa matematiska resonemang

Lägre nivå
Högre nivå
Saklighet,logik och samband, tankegångarnas komplexitet
Behöver hjälp i samtal kring matematik och i bemötandet av andras tankegångar.
Funderar kring matematiska företeelser och tar del av andras tankegångar, ställer och besvarar frågor under samtal och diskussioner.
Bemöter och motiverar tankegångar på ett sätt som för diskussioner framåt.
Bemöter och motiverar tankegångar på ett sätt som för diskussioner framåt, och som fördjupar och breddar dess innehåll.