👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2022-01-24 07:23 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Barns delaktighet och inflytande.

Innehåll

Pedagogisk planering

Arbetsområde/tema/projekt: Utveckling o lärande : Barns delaktighet och inflytande, Normer och Värden

Tidsperiod: v 4-8

Förskolans namn: Hasselbackens Förskola

Grupp: Björken

Barnens ålder: 1-4 år

År och datum: 2022-01-24

Planeringen Upprättad av: Monica, Ewa, Erika

  

                                               

Vilket innehåll ska behandlas?

Barns delaktighet och inflytande 


 

Vilka målområden i läroplanen berörs?
-ge barnen förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

-intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
Barnen ska få möjlighet att påverka i verksamheten och ta ansvar för sina handlingar. Vi vill utveckla en grundförståelse för demokrati .

- tydlighet i lärmiljöerna vart saker ska vara,
Lära barnen empati, känna att dom lyckas och få en vi känsla och känner att dom bidrar till gruppen.
Ett nyfiket förhållningssätt att kommunicera.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

Vi kommer att arbeta med barnen i mindre grupper, och skapa lärmiljöer efter barnens behov och intressen.

Vi dokumenterar olika situationer i verksamheten för att synliggöra pedagogernas förhållningssätt och barnens interaktioner och intresse..

Hur:

 • Önskesånger
 • Inflytande på lekmaterial och miljön
 • Röstning 
 • Möjligheter att välja mellan alternativ
 • Börja utveckla en förståelse för hur sitt agerande påverka andra
 • Samarbetsövningar

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Vi dokumenterar med lärplattan och synliggör för barnen, pedagogerna och föräldrarna i unikum.

Vi använder oss av dokumentations mall 1 2 och 3 .

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18