👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering ht-21 och vt-22.

Skapad 2022-01-24 11:42 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Grovplanering, Tema ht-21 och vt -22 är boken: Pudlar och pommes.

Innehåll

Pedagogisk grovplanering för spättan HT-2021och VT-2022

Denna hösttermin börjar ett nytt arbetslag arbeta på Ringblommans avdelning med barngruppen Spättan. Barngruppen består av 7 barn födda år 2019 och 5 barn födda 2020. Vid terminens början befinner vi oss på Hattstugans bashus men kommer flytta under höstterminen till Hattstugan - Värby och nybyggda paviljonger. I samband med flytten flyttade 6 barn till barngruppen braxen som håller till på Linsbo. Vi började att skola in nya barn i barngruppen Spättan. I januari -22 har vi skolat in 2 barn födda -19 och 4 barn födda -20. Några barn kommer under våren så tillslut blir vi 16 barn på Spättan.

 

Syfte/Mål (Varför har vi detta tema? Vad vill vi uppnå?):

Vårt tema detta läsår blir boken: Pudlar och pommes. 
En bok som bland annat  lyfter värdegrundsfrågor som alltid är så viktigt att arbeta med när man har en ny barngrupp som skall trivas och känna trygghet tillsammans. Vi ser i berättelsen en flytt över havet som vi kan koppla till barnens  flytt till paviljongerna. Här får vi in teknik och matematik när vi följer bygget. Naturvetenskap med vårt arbete med grön flagg där vi har hav och vatten, stad och samhälle samt livsstil och hälsa som mål. Berättelsen innehåller mycket kring jagutveckling och social kompetens samt kulturell identitet. Här får språk och kommunikation en framträdande plats.

Vi kommer börja med att läsa korta avsnitt ur boken och sedan arbeta tematiskt kring det.

Vi kommer ha en till två promenaddagar då vi besöker Hattstugan - Värby  för att skapa en relation till den nya platsen så att trygghet och förtrogenhet skapas. Barnen kommer dokumentera med hjälp av digitala hjälpmedel. Vid dessa promenader kommer vi samtala om vad vi ser i naturen och matematik blir ett naturligt sätt att beskriva saker i naturen samt  genom pedagogernas förhållningssätt där vi arbetar för ett hållbart samhälle och sorterar och återvinner.

I målet för Grön flagg: hav och vatten kommer barnen få utforska vatten, skapa med vatten samt visa på vikten av rent vatten vilket vi kan koppla till boken där vattnet tar slut och leder till flytten.

Målet livsstil och hälsa lyfter vi vid rörelse och promenader men även vid vår dagliga vila.

Vilka metoder kommer vi använda ? (Hur kommer vi att arbeta?):

# Läsa boken flera gånger och se vad barnen uppmärksammar

# Ta in känslodockorna och prata om känslor och hur man ser hur någon mår.

# Promenaderna till vår nya förskola och dubbeldammarna ger samtal i livsstil och hälsa, naturvetenskap, språk och matematik för att beskriva det vi ser.

# Använda digitala verktyg för att utforska och hämta kunskaper kring hav och vatten.

# Samlingar kring kamratskap

# Skapa med naturmaterial, vatten och returmaterial

# Skapa en temavägg i barnens höjd så att samtal kan ske naturligt.

# Använda oss av sång, musik och ramsor för att lyfta kulturell identitet.

# Vi kommer jobba i smågrupper i gruppen.

 

Förslag på projekt under terminen:

fotografera och bygga temaväggen

utforska vatten

skapa med vatten

bygga båtar

skapa en återvinningsrutin där barnen får gå med när vi tömmer våra kärl för källsortering samt gå förbi en återvinningsstation.

Gå till biblioteket och låna böcker för barnen att utforska mer med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18