👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning och berättande. Vt-22

Skapad 2022-01-31 17:45 i 223221 Förskolan Gröndalsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Genom att fördjupa oss i arbetet kring olika former av litteratur, med hjälp av högläsning och berättande vill vi väcka barnens nyfikenhet samt öka deras kunskap kring de skrivna orden.

Innehåll

Utbildningsplan/ projektplan:

Syfte:

Varför startar detta projekt?

Vi ser i vardagen att barnen visar stort intresse vid stunder av högläsning eller berättande.
Hösten 2021 fördjupade sig en av våra nätverksgrupper i litteraturens betydelse för de yngre barnen. Samtliga pedagoger fick också ta del av ett par föreläsningar. Vi känner att vi behöver lyfta dettas viktiga ämne i vår dagliga verksamhet.

Hur såg vi intresset hos barnen:

Barnen visar stort intresse när vi arbetar med olika former av litteratur.

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Genom att tillsammans samtala om det vi läst, berättat eller dramatiserat.

Vad vill vi att barnen skall få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi vill väcka barnens nyfikenhet för hur man på flera sätt kan ta del av olika sorters litteratur.

Vilken/ vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet?

2. Alla barn är lika värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Alla barn i gruppen inkluderas oberoende av ålder, utveckling och andra förutsättningar.

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Undervisningsplan:

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Vi vill med detta projekt utöka arbetet med olika sorters litteratur i varierande svårighetsgrad. Tanken är att det skall finnas återkommande stunder under dagen då vi arbetar mer aktivt med litteratur.

Vi kommer använda våra samlingar, både i halvgrupp och i helgrupp samt våra inplanerade smågruppstillfällen för detta arbete.

Vi kommer löpande under dagen i högre grad än tidigare ha spontana läs/berättarstunder.

Hur skall miljön förberedas?  Vilket material kan behövas?

Vi diskuterar hur vi skall komma tillrätta med att skapa bättre förutsättningar och en mer tilltalande miljö för arbetet med läsandet/berättandet. 

Vi önskar oss en mindre ljuddämpande skiljevägg för att avgränsa vår läshörna. Vi har fått löfte om att det skall köpas in.

Vi kommer att i större utsträckning använda oss av vilrummet som vi ser är mest lämpat för denna typ av verksamhet.
Vi har  tillgängliga och lockande boklådor i samtliga rum.
Vi ser kontinuerligt över vilken litteratur som finns tillgänglig för barnen.
Vi kommer använda oss av våra digitala hjälpmedel som komplement till högläsning och berättande.

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Samtal i såväl större som i mindre grupper, både planerade och spontana.
Barnen kommer bekanta sig med ord som tapetsidor, författare, illustratör, boksamtal, faktabok, bilderbok, karaktär, huvudperson, alfabete, versaler, gemener, stora bokstäver och små bokstäver.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Gruppens samtliga barn kommer delta, både i större och i mindre grupper.
Vi pedagoger ansvarar för olika delar och diskuterar fortlöpande arbetet under våra reflektionstillfällen.

Hur ska projektet dokumenteras?

Med hjälp av bild, ljudupptagning samt skriftliga observationer.

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Vi synliggör barnens lärprocesser med hjälp av lärloggar, individuella samt gemensamma för gruppen.
Lärloggarna används som underlag för reflektioner oss pedagoger sinsemellan och vid utvecklingssamtal med vårdnadshavarna.
Vi har som mål att göra språkobservationer med hjälp av ljudupptagning.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Vi kommer i högre grad ha bokstunder med barnen indelade i mindre grupper.
Vi kommer i högre grad ha dramatiserande berättarstunder med barnen indelade i mindre grupper.
Vi kommer arbeta vidare med Duvans bokpåse. Ett barn får ta hem bokpåsen och välja ut en bok att ta med sig till förskolan. Vi arbetar sedan med denna bok under en period av ca 2 veckor. Arbetet resulterar i en individuell lärlogg.
Vi kommer utöka våra spontana läs/berättarstunder.
Vi kommer dela in barnen i mindre grupper där förutsättningarna främjar arbete i form av boksamtal.
Vi kommer även att lyssna på böcker via Polyglutt, vårt digitala bibliotek och sedan samtala av det vi sett och hört.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18