👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reviderad utbildningsplan Delfinen Örby förskolor 2022

Skapad 2022-02-02 10:40 i 200031 Förskolan Åkerö Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Reviderad utbildningsplan för avdelning Delfinen på förskolan Åkerögränd i Örby förskolor

 

Örby förskolors utvecklingsområden under 2022

Interkulturellt arbetssätt

Språklig och kulturell mångfald som utgångspunkt

Barnen möts av positiva attityder till sitt språk och sin kultur

Familjens kunskaper och erfarenheter tas tillvara på

Texter, bilder och material som speglar olika kulturer och miljöer används

 

Språkutvecklande arbetssätt

Framarbeta strategi för implementering språkutvecklande arbete

Förskolebibliotek med högläsning i fokus

 

Barnombud

Arbete med Rosa pärmen

Samarbete med socialtjänsten

 

Hållbar förskola

Skattning OMEP-skalan

 

Synliggörande av hållbarhetsdimensionerna i undervisningen på avdelningen

Tema, ”Min närmiljö”

Så här arbetar vi vidare i temaarbetet?

 

Vi reflekterar och repeterar det vi har gjort hittills och vi har fokuserat på ”Vem bor här?”
Vi har påbörjat att barnen får introducera sina egna hus och vi kommer att fortsätta det under vårterminen samt att presentera och reflektera kring vår närmiljö såsom Älvsjö station, Örby skola, Örby bibliotek, förskolans ”sophus/miljöstation”. I samband med det introducerar vi barnen i miljö, återvinning och hållbarhet.
Vi inkluderar vårdnadshavarna i vårt arbete genom att de får fotografera huset där de bor samt att under våren även fotografera var de handlar mat eller då de är vid återvinningsstationen.

 

 

Hållbar förskola

Så här arbetar vi för hållbarhet på avdelningen utifrån de tre dimensionerna

Vi introducerar barnen för hållbarhet genom att göra dem delaktiga i återvinningsprocessen och att få en förståelse för fotosyntesen genom våra odlingslådor där vi planterat blomlökar och också vill så grönsaker i vår (ekologisk/miljömässig dimension).

Vi arbetar med barnkonventionen, likabehandling och utforskar interkulturella aktiviteter genom att  använda oss av böcker, Polyglutt, dramatiseringar och att samtala med vårdnadshavarna vad barnen/familjen har för kulturella traditioner hemma (social och kulturell dimension)

Vi undervisar barnen om värdet av att ta hand om vårt befintliga material och vår målsättning är att göra dem mer delaktiga i inköp av material och leksaker (ekonomisk dimension)

Språk och kommunikation

Barnen erbjuds en utbildning med planerad språkutvecklande undervisning där högläsning, gestaltning, samtal kring bilder och texter ingår.

Barnens kulturarv, traditioner och språk ses som tillgångar där våra olikheter synliggörs och ligger till grund för undervisningen.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

Planerad undervisning sker framförallt mellan 09.00-10.55 och oftast i mindre grupper om 3-5 barn i varje grupp. Vi förstärker alltid det verbala språket med tecken (TAKK) och bildstöd. Vi pedagoger berättar alltid vad vi gör och vi repeterar våra undervisningsaktiviteter flera gånger. Samlingen som vi har 10.40 är också ett planerat undervisningstillfälle.

Vi använder Pollyglutt regelbundet både planerat och spontant samt enskilt eller i större grupp, vi använder de modersmål som finns i barngruppen..

Under vårterminen ska vi börja att kartlägga vilket  kulturarv och vilka traditioner som barnen och deras familjer har hemma genom att samtala med vårdnadshavarna och därefter presentera dessa på förskolan.

Spontan undervisning sker hela tiden i verksamheten tillexempel ii sandlådan, på upptäcktsfärder på gården och i omsorgsrutiner.
I temat är vi tydliga med att använda begrepp, ställa frågor till barnen och använda pedagogisk dokumentation som barnen kan använda till att reflektera och samtala om "Vem bor här?"


I vår pedagogiska miljö finns dels den pedagogiska dokumentationen samt böcker och bokstäver synligt och tillgängligt för barnen, även projektorn ingår som ett redskap i den pedagogiska miljön (använda Polyglutt för hela gruppen samtidigt)


I omsorgsrutiner samtalar vi, sjunger, rim ramsar tillsammans med barnen. Vid blöjbyten och handtvätt blir det naturligt att samtala om kroppsdelar och vid måltidssituationer samtalar vi om maten (vad vi äter, vad grönsakerna heter, hur smakar maten, hur ser grönsakerna ur med mera)

Naturvetenskap
Barnen erbjuds en utbildning där de ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper om ett ekologiskt och hållbart förhållningsätt där människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

 

Planerad undervisning sker framförallt mellan 09.00-10.55  och oftast i mindre grupper om 3-5 barn i varje grupp. Vi utgår dels från Temat "Vem bor här" och väver in årstiderna och annat som dyker upp utifrån barnens intressen.
Samlingen som vi har 10.40 är också ett planerat undervisningstillfälle.


Spontan undervisning sker till exempel då vi ser något djur eller växt ute på gården eller ser att det börjar regna/snöa
I temat ställer vi frågor till barnen och använda pedagogisk dokumentation som barnen kan använda till att reflektera och samtala om "Vem bor här?", utifrån barnens intressen har vi pratat och undervisat om var masken, snigeln, larven och spindeln bor och vidare utifrån det vi ser i vår närmiljö har vi också undervisat om var skatan, haren och rådjuret bor.

Vi har rensat ogräs i odlingslådor och planterat blomlökar i den ena, under vårterminen ska vi följa odlingsprocessen och fördjupa oss i fotosyntesen.

I vår pedagogiska miljö finns dels den pedagogiska dokumentationen samt böcker om djur och natur samt andra bilder som väcker barnens nyfikenhet och lust att lära.

I omsorgsrutiner samtalar vi om sådant vi upplevt tillsammans i naturvetenskapen; vilka djur har vi sett, var bor masken ? och så vidare


Lek
Barnen erbjuds en utbildning där de ges möjlighet att utforska olika kulturella lekar.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

 

Planerad undervisning sker framförallt mellan 09.00-10.55 och oftast i mindre grupper om 3-5 barn i varje grupp men planerade leksituationer förekommer även på eftermiddagarna både inomhus och utomhus.

Vi utgår från de observationer vi gör och där vi ser vilka intressen barnen har, utifrån det skapar vi både planerade och spontana leksituationer tillsammans med barnen och vi använder och förändrar den pedagogiska miljön efter barnens intressen och behov.

I temaarbetet dramatiserar vi fram olika undervisningsmoment tillexempel genom att använda oss av Babblarna och foton som vi tagit på vår närmiljö och på sådant som vi upptäckt på gården.

I omsorgsrutiner gör vi vardagliga rutiner lustfyllda genom att sjunga, ”busa” och uppmuntra vid tillexempel påklädning.


Digitalisering
Barnen erbjuds en utbildning där de ges möjlighet att skapa berättelser om olika kulturer med digitala verktyg.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

 

Planerad undervisning sker framförallt mellan 09.00-10.55  och oftast i mindre grupper om 3-5 barn i varje grupp.

Vi använder appar, projektor och dator i både planerade och spontana aktiviteter allt efter barnens intressen och behov
I vårt Tema googlar vi fram sådant vi vill veta och använder projektorn för att förstärka upplevelsen då vi tillexempel pratar om Älvsjö station med dess tåg och bussar som passerar där.

Den pedagogiska miljön förstärker vi också med projektorn då vi bland annat använder oss av sprakande brasa eller porlande vatten vid måltidssituationer eller då vi vill skapa en lugn atmosfär.

Under vårterminen är målsättningen att ge barnen möjlighet att tillsammans med oss pedagoger skapa berättelser om olika kulturer genom tillexempel appen Puppet Pals och iMovie.


Barnkonventionen 
Barnen erbjuds en utbildning där de ges möjlighet att utveckla medvetenhet om sin egen och andras kroppsliga och personliga integritet.

Så här arbetar vi för att uppnå målen i både planerad och spontan undervisning, temaarbete, den pedagogiska miljön och omsorgsrutiner

Planerad undervisning sker framförallt mellan 09.00-10.55 och oftast i mindre grupper om 3-5 barn i varje grupp.

Vi skriver ut artiklarna i barnkonventionen och sätter upp dem på lämpliga platser för att synliggöra dem och bli medvetna om dem så att vi kan undervisa barnen om dem.

När vi planerar aktiviteter utgår vi från artiklarna i barnkonventionen för att säkerställa att vi använder dem på rätt sätt.

Vi använder oss av böcker, Polyglutt, dramatisera med figurer, introducera Okej med dig och framförallt så visar vi pedagoger att ömsesidig respekt, förståelse och samtycke för varandras intergritet är av största vikt.

Ju mer vi lär oss och ju mer medvetna vi blir om barnkonventionen desto mer kommer de att förankras i verksamheten och även i de spontana aktiviteterna, i temaarbete och i omsorgsrutiner.

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.