👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och olika uttrycksformer

Skapad 2022-02-03 13:24 i Fröhuset Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill ge varje barn förutsättningar att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt beröra olika uttrycksformer, t.ex bild och rörelse, genom att på ett lustfyllt lärande introducera olika sorters samlingar och aktiviteter.

Innehåll

Vi vill med denna planering göra barnen medvetna om sin kroppsuppfattning och motorik. Detta kommer att beröras både inomhus och utomhus.
I vår lärmiljö har vi en ellipsformad linje på golvet där barnen kan träna sin balans genom att sätta hälen framför tårna och gå runt. För att göra övningen mer utmanande kan man t.ex hålla ett glas vatten i handen eller en ärtpåse på huvudet. Detta kan följas upp på gården genom att gå balansgång runt rutschkanan.
Genom samlingar med Röris, som är ett program för barn som Friskis och Svettis framställt, har vi rörelse där barnen får utmana sin motorik och koordinationsförmåga. Även att barnen får tillfälle till musiksamlingar med instrument, avslappning, massage och yoga-inspirerad undervisning. I läroplanen för förskolan, Lpfö-18 står det att barnen ska få förutsättningar att utveckla en rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva, som är en del av stammen i Dibbers pedagogiska träd.


Vidare tänker vi att barnen ska få röra sig i takt till musiken, t.ex gå snabbt när det spelas snabb musik och smyga när det spelas lugna toner.  Ett annat sätt för att göra inlärningen lustfylld är att barnen får skapa när de lyssnar på olika musikstycken. Syftet är att pedagogerna har samlingar och aktiviteter som är planerade sedan innan, men också att lyssna in barnens spontana idéer och intiativ. 

Rytmik utgår från att musik inte enbart är kopplat till hörselsinnet och rösten, utan olika sinnen är sammanlänkade och stärker varandra. Färger, former, ljud och rörelse ger impulser till att pröva, fantisera och skapa. Stern (2003)

Enligt Ericsson (2009) så är medveten rörelseträning något som syftar till barns positiva utveckling inom olika områden. När barnen får in rörelse i vardagen gynnar det deras kroppsuppfattning, koordinationsförmåga och främjar en god balansförmåga. Genom rörelse får barn bättre minne och kan koncentrera samt lära sig bättre.

Alla barnen på Plantan mellan 3-5 år kommer att delta. Samtliga pedagoger på avdelningen är delaktiga i undervisningen och dokumentationen av planeringen.

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18