👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärding20 SKA (Rialda) VT22 : Barnens lärande och utveckling i centrum

Skapad 2022-02-03 16:51 i Fjärdingsgatan 20 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Årlig systematiskt uppföljning av verksamheten Fjärdingsgatan 20 förskola (senaste uppdatering 22 april 2022)

Innehåll

Fjärdingsgatan 20, avd: 

HT aug-sept : Var är vi + Vart ska vi
HT okt: Hur gör vi
VT april-maj: Hur blev det

Övergripande mål för team Kville HT22-VT23:
Utveckla förskolepersonalens arbetsformer och förhållningssätt för att främja skyddsfaktorer för en positiv utveckling för barnet.
Utveckla samverkan mellan förskola hem för en positiv utveckling för barnet.

 

Förväntat resultat: Ökad grundkompetens hos personal där personal har fått med sig strategier i sitt arbetssätt och förhållningssätt som främjar barnets utveckling som kan observeras genom iakttagande och genom att personalen använder nya kunskapsrelaterade begrepp i sin dialog. Med stöd av ledord och lärandet från utbildningen kan personal samtala med vårdnadshavare om barnens trivsel utveckling och lärande och genomföra utvecklingssamtal.

Aktioner:
Introduktion av kompetensutveckling för majoriteten av teamets 
personal- studiedag 15 juni 2022
Massiv kompetensutbildning i ABC (alla barn i centrum) utbildning för majoriteten av team Kvilles medarbetare HT2022. Utbildningstillfällen sker under hösten 2022 under studiedagarna och workshop.
Personalen tar del av boken "100 gånger mer kärlek" i utbildningen.
Utbildningen har sin utgångspunkt i Barnkonventionen. 


Prioriterade mål för enheten Fjärdingsgatan 20 HT22-VT23
Barnen har fått förutsättningar att använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerade utveckling och lärande utifrån de fyra aspekten

(både inomhus och utomhus)

1. Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
2. Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling
3. Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
4. Att kunna använda och förstå digitala verktyg och media 

Förväntat resultat: Förutsättningarna som barn har fått har hjälpt och stöttat barnen i att lösa problem och omsätta idéer i handling genom användning av digital teknik.
Förutsättningarna som barnen har fått har hjälpt barnen att använda och förstå digitala verktyg och media, att ha ett kritiskt förhållningssätt samt gett en
gett möjligheter att förstå digitaliseringens påverkan i samhället.

Vilka effekter och förändringar förväntar vi oss se hos barnen som visar att vi är på rätt väg? Vad konkret vill vi uppnå?

Barn använder nya kunskapsrelaterade begrepp inom olika ämnen så som naturvetenskap och teknik, matematik och bild i sin kommunikation. Barnen frågar själva efter exempelvis green screen, polyglutt, påvisar principer för programmering (analog/digital) kan urskilja enkla verklighetsförvrängda/manipulerade bilder/video och kan känna igen digital teknik i sin omgivning (hem, staden, förskola)


Kartläggning "VAR ÄR VI"? (aug-sept)

Beskriv ett nuläge. 

Använd resultat och mätningar från tidigare uppföljningar, reflektioner, analyser och andra relevanta underlag t.ex. resultat från enkäter, observationer, självskattning och synpunkter som inkommit under året.

 • Slutsatser från senaste uppföljning som vi tar med vidare?
 • Var befinner vi oss just nu?
 • Var är vi i det systematiska kvalitetsarbetet? Vad vill vi ta reda på, vad är vi nyfikna på och varför?
 • Vilka prioriterade utvecklingsområden har vi i förskolan detta år? Hur kopplar vi det till tematiska arbete på avdelningen?
 • Barnhälsoplan (org, gruppnivå) Del 1 + Del 2
 • Barnhälsoplan de barn som behöver individuell handlingsplan där ska planen upprättas och följas upp aktivt
  (Del 3+ 4) tilldelas av nyckelperson/rektor
 • Konkretisera aktiva åtgärder mot diskriminering i förebyggande syfte:
 • Konkretisera aktiva åtgärder mot kränkande behandling i förebyggande syfte

Utvecklingsområde "VART SKA VI"? (aug-sept)
Se prioriterad mål för enheten Fjärdingsgatan 20 enligt ovan
Här efterfrågas tematiskt arbetssätt utifrån prioriterad mål där alla ämnen är med (språk, matematik, skapande, naturvetenskap och teknik) 


Genomförande "HUR GÖR VI"? (okt)

Stöd i forskning och vetenskaplig grund: Beskriv kortfattat.

Vilka aktiviteter/insatser ska vi göra, beskriv specifika handlingar som ska göras för att uppnå vårt utvecklingsområde

Hur låter vi barnen utforska, upptäcka, uppleva och lära: Vilka förmågor, färdigheter, begrepp ska barnen få möjlighet att möta, förstå och utveckla. På vilket sätt erbjuder vi det, hur och när? 

Det här behöver vi, förskollärare och övriga i arbetslaget, särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande: Barnsyn, atmosfär, attityd och förhållningssätt. Hur planerar och organiserar vi undervisningen så att alla barn känner sig kompetenta och upplever att de har goda förutsättningar för att leka, lära och utvecklas?

Hur ska lärmiljön utformas inne och ute: Fysiskt, socialt och språkligt för att främja lek, lärande, utforskande och skapande. Tillgång till material, anpassningar och tillgänglighet.

Hur kommer vi följa upp och utvärdera effekterna: vad ska dokumenteras? Vem/vilka ska dokumentera? Hur och när ska det dokumenteras och följas? 

 • Under vilken tidsperiod ska vi arbeta mot de utvalda målen?
 • Hur ska vi följa upp arbetet mot målen, för att bedöma måluppfyllelsen?
 • Hur ska vi ta tillvara på den spontan undervisningen?
 • Konkretisera planeringen av aktiva åtgärder mot diskriminering i förebyggande syfte "hur gör vi":
 • Konkretisera planeringen av aktiva åtgärder mot kränkande behandling i förebyggande syfte "Hur gör vi": 

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare? (april-maj)

Frågor att ställa sig i reflektions och analysdelen i Unikum.

Analys innebär att undersöka olika delar av underlaget och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer delarna till en helhet. Att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultat och måluppfyllelse.

Följande stödfrågor ligger kvar obesvarade i planeringen och kopieras senare med till ytorna under planeringen för reflektion och analys. 

 • Har vi arbetat mot målen? Vilken måluppfyllelse ser vi? Hur vet vi det?
 • Effekter i form av barns utveckling och lärande
 • Är det några mål vi inte uppnått, vilka avvikelser finns det?
 • Varför ser resultatet/förändringen ut som den gör? 
 • Vad har vårt arbete gett för konsekvenser i utbildningen? Vad gjorde att det blev så?
 • Vilka slutsatser drar vi?  Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med?
 • På vilket sätt har utbildningens organisation och förutsättningar t ex miljö, material, pedagogik, kompetens mm påverkat resultatet?
 • Har vi fungerande rutiner och olika typer av uppföljning som involverar såväl personal som barn och vårdnadshavare, för att få tillräcklig information om utbildningens kvalitet?
 • Konkretisera uppföljningen och utvärderingen av aktiva åtgärder mot diskriminering i förebyggande syfte
  "Hur blev det":
 • Konkretisera uppföljningen och utvärderingen av aktiva åtgärder mot kränkande behandling i förebyggande syfte "Hur blev det":

 

Uppgifter

 • Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare? (april-maj)