👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilen - Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Skapad 2022-02-04 08:46 i 062151 Förskolan Sunnanstigen 11 Stockholm Bromma
Förskola
Planering utifrån enhetsmål i verksamhetsplanen 2022 för Förskoleområde 4 Bromma

Innehåll

Förväntat resultat

- Alla barn får möjlighet till inflytande och känner delaktighet - Flickor och pojkar har samma utrymme i utbildningen - Alla barn har möjlighet till inflytande, känna delaktighet och göra sin röst hörd

Arbetssätt

- Vi tilltalar varandra individuellt vid namn och som grupp med termen "vänner" eller "kompisar".

-Två barn är med och förbereder inför varje projekttillfälle. Barn som varit med i förberedelsen av aktiviteten, håller i mötet med den övriga gruppen och presenterar vad som erbjuds.

- Pedagogiska erbjudanden ska kunna vara beständigt och dukas därav fram varje dag under hela veckan, så barnen kan ta del av och utforska när de är redo.

- Vid konflikter ta fram en handlingsplan tillsammans med barnen, där vi pedagoger låter alla ge sin version för att komma fram till en gemensam lösning. Vi dömer ingen.

- Vi lyfter etiska dilemman genom att lyfta ut frågeställningar och projicera dem på fiktiva karaktärer. Genom att skapa en utifrånperspektiv blir det lättare att ta upp, diskutera och finna lösningar på våra dilemman.

 

Hur vi på avdelningen Fjärilen väljer att arbeta med detta område?

Vi använder trollen för att lyfta etiska dilemman.

Vid konflikt lyssnar vi in de inblandade och funderar tillsammans hur vi kan hitta en lösning. Vi påvisar vinningen med att hitta en lösning så att leken kan fortsätta. Det skapar oftast en motivation till en kompromiss. 
Vi är uppmärksamma på grupphierarkin och det rådande klimatet i gruppen.

Vi läser Barnkonventionen där det står att alla har rätt till ett namn och att man inte får kalla någon för något annat.

Vi har inte ”projekttillfällen” på Fjärilen, utan vårt projekt lever under hela dagen. Barnens fantasi och frågor styr vårt projekt och vi tar tillvara på deras tankar och utmanar dom i det. På så sätt är det alltid barnen som styr allt som sker och för projektet framåt. I och med att barnen är så delaktiga så vinner vi deras vilja till fortsatt utforskande och därmed ett lärande.