👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bamse 22/23

Skapad 2022-02-07 12:57 i Årsunda fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Planering 

Prioriterat läroplansmål 

Skriv in de prioriterade målen här.

Skriv här: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

-Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Arbetslaget ska:

-Främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning

 

 

Lägg sedan till de prioriterade målet/de prioriterade målen genom att klicka i "Läroplan" längst ner på sidan. 

 

Var är vi?

Nulägesbeskrivning: Vi behöver skaffa oss ett nuläge kopplat till våra prioriterade mål för att kunna urskilja en förändring. För att veta vart vi ska behöver vi veta hur det ser ut när vi startar. Var är vi nu?

Normer och värden

De flesta barnen vågar vara öppna genom att visa sina känslor och uttrycka sina åsikter

Vi ser att några barn visar solidaritet. Några barn tar ansvar för sina handlingar. De flesta barnen tränar på att utveckla förmågan att respektera varandra och andra.

Delaktighet och inflytande

Barnen är till viss del delaktiga i verksamheten. De väljer vid lekval och ibland om de vill vara ute eller inne. I den fria leken väljer barnen fritt inom vissa gränser. Barnen kan välja olika material att använda sig av under dagen.

Vart ska vi?

Hur ser det ut i utbildningen när vi nått målen?

 När vi ser att:

-Verksamheten har gett barnen möjlighet att ta ansvar för sina handlingar och förskolans material

-Verksamheten har gett barnen möjlighet att visa hänsyn och respekt.

-Verksamheten har gett barnen möjlighet att framföra sina åsikter

-Personalen har gett barnen möjligheter att välja aktiviteter i olika områden

-Verksamheten erbjuder tillgängligt material

-Verksamheten erbjuder digital programmering i olika former

-Verksamheten erbjuder Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (Skua)

 

 

Hur gör vi?

Planera undervisningen: Beskriv de aktiviteter som vi planerar att genomföra för att nå de prioriterade målen. Beskriv vårt arbetssätt och förhållningssätt. Ta tillvara på barnens intresse och utgår från deras behov. Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: 

 

Arbetssätt och förhållningsätt:

Vi har delad grupp stor del av dagen. Vi är strukturerade och är samma vuxen med samma barngrupp hela tiden. Vi använder oss av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.

Som hjälpmedel använder vi oss av Bamse och hans vänner. Delaktiga och lyhörda pedagoger tar tillvara tillfällen till lärande och utveckling som uppstår i vardagen. Vi strävar efter att vara flexibla i lärprocesserna och se möjligheter.

 

Vi planerar: 

-att dela barnen i mindre grupper för delaktighet, interaktion och talutrymme

-att skapa undervisningsmiljöer med tillgängligt material och introducerar för barnen

-samarbetsövningar och lekar för att stärka solidariteten i gruppen
-att prata och diskutera om Bamse och hans vänner och deras olikheter/likheter. Bamse kommer med olika uppdrag

-introducera och erbjuda digitalprogrammering i form av Blue-boot bilarna och roboten

-att introducera aktivitetskort om samspel och empati

-att stimulera språklig utveckling genom att använda oss av bildstöd och tecken, språktågets olika vagnar, högläsning och polyglutt

 

Litteratur:

Tydliggörande pedagogik i förskolan, D.Edfelt, A.Sjölund, C.Jahn, M. Reuterswärd

Beteende problem i förskolan, Bo Hejlskov Elvén, David Edfelt

Att arbeta med temaarbete i förskolan, E. Doverberg, N. Pramling, I. Pramling-Samuelsson

Projekt- och tema arbete i förskolan; tankar, tips, ideér. A. Granberg

Förskolans läroplan och Skollag

Pedagogiskmiljö i tanke och handling, Linda Linder

Önsketanken-entreprenörskap i förskolan E. Linder

 

 

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentation. 

Vi gör regelbundna uppföljningar var fjortonde dag

Lärloggar görs av den som har ansvar att skriva den veckan

Samma personal ansvarar för grupperna (röd och blå) hela tiden

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

SKRIV INGET HÄR! - Kopiera texten nedan och klistra in i rutan för Reflektion i Unikum

Uppföljning

Hur blev det och varför?

Utifrån dokumentationer: Beskriv kortfattat resultatet. Vad ser vi?

Skriv här:

Vilket intresse och behov ser vi hos barnen? Vet vi det? Hur?

Skriv här:

Hur har vårt arbetssätt och förhållningssätt gett förutsättningar för lärande?

Skriv här:

Lägg sedan till de prioriterade målet/de prioriterade målen genom att klicka i "Läroplan" längst ner på sidan. 

Var är vi?

Nulägesbeskrivning: Vi behöver skaffa oss ett nuläge kopplat till våra prioriterade mål för att kunna urskilja en förändring. För att veta vart vi ska behöver vi veta hur det ser ut när vi startar. Var är vi nu? 

Skriv här: 

Vart ska vi?

Hur ser det ut i utbildningen när vi nått målen? 

Skriv här: 

Hur gör vi?

Planera undervisningen: Beskriv de aktiviteter som vi planerar att genomföra för att nå de prioriterade målen. Beskriv vårt arbetssätt och förhållningssätt. Ta tillvara på barnens intresse och utgår från deras behov. Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenet: 

Skriv här: 

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentation. 

Skriv här: 

___________________________________________________________________________________________________________

SKRIV INGET HÄR! - Kopiera texten nedan och klistra in i rutan för Reflektion i Unikum

Uppföljning

Hur blev det och varför?

Utifrån dokumentationer: Beskriv kortfattat resultatet. Vad ser vi?

Skriv här:

Vilket intresse och behov ser vi hos barnen? Vet vi det? Hur?

Skriv här:

Hur har vårt arbetssätt och förhållningssätt gett förutsättningar för lärande?

Skriv här:

Vilka lärprocesser ser vi hos barnen? Vet vi det? Hur?

Skriv här:

Beskriv hur ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentation fungerade.

Skriv här:

Framåtsyftande undervisning: Vad planerar vi att gå vidare med? Varför? Hur?

Skriv här:

___________________________________________________________________________________________________________

SKRIV INGET HÄR! - Kopiera texten nedan och klistra in i rutan för Analys i Unikum

Utvärdering

Resultat - Hur blev det och varför?

Sammanställ resultatet av uppföljningarna: Vad ser vi utifrån aktiviteter, barnens intresse, behov och läroprocesser?

Skriv här:

Analysera resultatet: 

Jämför resultatet med nuläget i planeringen. Har resultatet blivit bättre, sämre eller oförändrat? Varför?

Skriv här:

Har vi sett intresse hos barnen och utgått från deras behov?  Om ja- beskriv hur det ser ut. Vad kan det bero på?  Om nej - Vad kan det bero på?

Skriv här:

Har vi sett några lärprocesser hos barnen? Om ja- beskriv hur de ser ut. Vad kan det bero på?  Om nej - Vad kan det bero på?

Skriv här:

Hur har vårt arbetssätt och förhållningssätt gett förutsättningar för lärande?

Skriv här:

Kan resultatet förklaras utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur?

Skriv här:

Utifrån analysen: Vilka lärdomar tar vi med oss?

Skriv här:

___________________________________________________________________________________________________________