👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte är kul

Skapad 2022-02-07 13:46 i Förskolan Ugglevägen Falun
Matematiska begrepp
Förskola
Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära matematik.

Innehåll

Var är vi?

Vi vill göra barnen medvetna om matematiken i deras vardag. Vi befinner oss i barnens närhet och vill göra barnen uppmärksamma på matematiken och göra dem medvetna om den.

Många av barnen har redan en grund såsom mätning olika geometriska former, räkna tärningen och kombinera antal med siffror. Detta har vi arbetat med hela höst terminen 2021, detta vi vill bygga vidare på.

Vart ska vi?

Vi vill att barnen visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.

Prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.

kommunicera och resonera om mönster.

lägesbeskrivning

Symetri

Hur gör vi?

Arbetar med matematik fortgår under våren 2022 för barnen på Regnbågen där alla pedagoger har ett gemensamt ansvar.

Använder oss av ugglo bok,

Ur play som introducerar ämnet.

Använda pärlor, stenciler, dansa mönster.

Material där barnen placerar figurer enligt instruktion.

Spela spel om lägesord genom att beskriva kortet den som känner igen beskrivning, berättar att hen har den.

måla / bygga symetriska former

 

Metod

Vi pedagoger använder rätt matematiska begrepp och utmanar barnen genom att ställa frågor.

Materialet vi använder som finns runt barnen ex. legogubbar (lika-olika, mängd, färg), mattelådor, Flano/sagolådor (antal, läge, storlek), pärlor, spel......

 

Utvärdering

Utvärdering ta vi i Maj.

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • förskollärare ges förutsättningar att ansvara för undervisningen,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18