👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bygg och konstruktion. Knyttet VT 22

Skapad 2022-02-08 12:43 i 233141 Förskolan Kroppås Stockholm Hägersten-Älvsjö
Vi har en barngrupp med åldrarna 4-6 år. De visar en stor bredd i mognad, förutsättningar och förmågor. Proximala utvecklingsfaser varierar. Vi är medvetna om detta och kommer att använda detta konstruktivt. Alla barn på Knyttet har visat intresse för bygg och/eller konstruktion. Både med lego, klossar och i ateljén. Inne och ute. Ofta väver de in olika djur och dramatiserar på olika sätt samt leker rollekar i/med sina byggen.
Förskola
Vi är nyfikna på vad barnen kan och vill lära sig och vad de tar med sig i nya sammanhang. Vad är det barnen uppmärksammar sinsemellan. Hur lär de sig av varandra? Ordet pyssla är ett begrepp barnen använder till mycket, men vad gör man då? Skapar, konstruerar....

Innehåll

Tema Bygg och konstruktion

Språk: är vårt övergripande tema enligt Mälarhöjdens utbildningsplan. 

Beskriv det observerade nuläget i barngruppen:

Vi har en barngrupp med åldrarna 4-6 år. De visar en stor bredd i mognad, förutsättningar och förmågor. Proximala utvecklingsfaser varierar. Vi är medvetna om detta och kommer att använda detta konstruktivt.

 Alla barn på Knyttet har visat intresse för bygg och/eller konstruktion. Både med lego, klossar och i ateljén. Inne och ute. Ofta väver de in olika djur och dramatiserar på olika sätt samt leker rollekar i/med sina byggen.

 

Undervisningsplan utifrån nuläget:

VAD: (Innehåll)

Vi vill ge barnen många möjligheter att bygga och konstruera i olika material.

Hur tänker barn kring olika material?

Hur kommunicerar barn kring det de skapar och materialet de jobbar med?

Vad bygger de?

Vad konstruerar de?

Hur kommunicerar de med varandra?

Vilka/vilket material väljer de?

Vilka tekniker kan de utveckla?

Vilka olika begrepp kan de få förståelse för?

Hur bygger de ?

 

VARFÖR? (Syfte) 

Följa barnens intresse och utmana dem.

Träna samarbete

Träna olika relevanta begrepp

Utveckla sitt språk via sitt skapande

Se på språk och ord som konstruktion.

Träna oss och barnen i att använda olika digitala verktyg och appar

Träna hållfasthet

Lära sig materialkännedom. 

Lära sig ta hand om material på rätt sätt

Lära sig olika tekniker.

Ta ansvar för material.

Jobba med hållbar utveckling och återvinning

 

HUR? (Metod)

Vi har material framme och tillgängligt på ett tydligt sätt på barnens nivå, och på ett sätt som underlättar sortering och ordning.

Vi ger barnen mer tillgång till olika material. 

Vi låter dem prova och utforska materials olika egenskaper och möjligheter.

Vi gör olika experiment för att förstå olika materials egenskaper. Lim, färg, papper, playdoh etc.

Vi jobbar med återvinnigs material och sortering

Vi ställer frågor. 

Vi förbereder ateljén och bygghörnan med mer skapande material.

Vi bygger ute på gården och i skogen

Vi skapar nya möjligheter och erbjuder fler material för byggen på gården

Vi utmanar barnen i att göra en ritning

Vi reflekterar tillsammans med barnen enskilt eller i grupp.

Vi tar tillvara barnens tankar och idéer

Vi sätter upp/tillhandahåller nya inspirationsbilder i bygg och för kapplastavar, plus-plus och matematiska kuber.

Vi använder OH apparaten och internet för förstärkning av bygg.

Vi använder den digitala låda som kan bokas.

Vi konstruerar i olika material i ateljén.

 

Didaktiska frågor:

Ska vi prova/vill du prova…?

Vad händer om…?

Vad hände?

Vad fungerade bäst?

 

Mål 

Vårt mål är att barnen ska uppleva att deras vardag på Knyttet är meningsfull och rolig. Att de får utveckla sina förmågor att skapa och konstruera samt bygga. Att de lär sig av och med varandra.

Vi vill att de ska lära sig att använda bookcreator, reflektera över sitt eget lärande i lärloggar. Både individuella och grupplärloggar.

Vi vill att deras förståelse för begreppet konstruktion vidgas och att deras språk samt sociala kompetens stärks.

"SMARTA MÅL"

 • Barnet förstår olika relevanta begrepp och kan ge exempel som tex balans och hållfasthet
 • Barnet kan använda sig av bookcreator.
 • Barnet kan dela med sig och samarbeta.

 

Hur

Vi börjar med att inventera barnens förståelse av begreppen "bygga" och "konstruera".

Vi arbetar i smågrupper. Blå grupp och gröngrupp. 10-10, dessa grupper delar vi sedan upp i två. Vi skapar möjlighet för de barn som behöver extra stöd.

Vi har vårt tematiska arbete på måndagar och tisdagar. På onsdagar har vi vår skolgrupp.

Vi lyfter olika begrepp som kommer upp under arbetets gång.

Vi använder oss av en så kallad rullande planering för att vara flexibla i förhållande till barnens intressen.

 

Dokumentation

Barnen får reflektera över sitt lärande i liten grupp med hjälp av lärloggar.

Barnen får använda sig av Bookcreator, fota det de bygger eller dramatiserar och skapa egna böcker som de sedan kan visa upp i storgrupp.

Barnen får berätta för varandra och visa upp  sina konstruktioner och berätta vad de gjort och hur.

Vi sätter upp dokumentationsbilder som inspiration och för återkoppling.

Vi dokumenterar undervisningen tillsammans med barnen under arbetets gång.

Vi är observanta och tar tillvara barns ideér för att utmana dem.

Vi dokumenterar barnens lärande och utveckling både för deras skull, vår och vårdnadshavares.

Vi använder dokumentationer vid våra reflektioner.

 

·      Under avdelningsreflektionen kan ni använda följande frågeställningar:

Vad har vi sett hos barnen under aktiviteten?

Vad var framgångsrikt?

Hur har vårt förhållningssätt under aktiviteten påverkat barnen?

Hur skapades delaktighet för alla barn under aktiviteten?

Hur hanterade jag barnens frågor och kommentarer?

Hur utmanar vi barnen vidare för att närma oss våra mål? Vilka aktiviteter vill vi erbjuda barnen framåt?

Vilka olika begrepp har dykt upp?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18