👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängen Årsplan 2021-2022 Förskola och hem

Skapad 2022-02-09 11:10 i Lilla Skintebovägen 8 förskola Göteborgs Stad
Förskola
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

2.4 Förskola och hem

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas

rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt

sätt med hemmen.

 

Uppdrag

Förskollärare ska ansvara för att

– utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och

– vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

 

För pedagogerna arbetssätt innebär detta att de skall:

 

Genomföra föräldrasamtal samt föräldramöten

§  Vid inskolningen informerar vi om vårt arbetssätt för ett bra samarbete mellan hem och förskola

§  Dagliga samtal med föräldrar.

§  Vi genomför utvecklingssamtal en gång per år, eller vid behov.

§  Föräldramöte en gång per år för information och att öka delaktigheten.

§  Brukarrådsmöten.

 

Skriva aktivitetslogg Hjärntorget

§  Bilder som visar verksamheten i loggböckerna

§  Informationsbrev

§  Pim

 

Att pedagoger skall ge vårdnadshavare tydlig information i vardagliga möten samt föräldrasamtal och telefonkontakt

§   

§  Vi har daglig kontakt med föräldrarna och berättar vad som händer. V i uppmanar också föräldrarna att ställa frågor till oss.

§  Vi skickar vissa meddelanden via pim och e-post.

§  Vara närvarande vid lämning och hämtning

§  Sätta upp info i tamburen

 

 

 

 

 

Tillsammans på förskolan skall vi verka och bidra till utveckling av ett *gott värdskap

 

§  Vi uppmanar föräldrar till att ha en ”rak och öppen kommunikation” med oss, allt för barnens bästa.

§  Vi ger föräldrarna information och försöker tillfredsställa deras önskemål.

§  Positivt bemötande

§  Tillmötesgående

§   Lyssna in VH

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kartläggning "VAR ÄR VI"?

Beskriv ett nuläge. 

Använd resultat och mätningar från tidigare uppföljningar, reflektioner, analyser och andra relevanta underlag t.ex. resultat från enkäter, observationer, självskattning och synpunkter som inkommit under året.

 • Var befinner vi oss just nu?
 • Var är vi i det systematiska kvalitetsarbetet? Vad vill vi ta reda på, vad är vi nyfikna på och varför?
 • Vilka prioriterade utvecklingsområden har vi i förskolan/barngruppen just nu?

 

Utvecklingsområde "VART SKA VI"?

Vilket utvecklingsområde ser vi och vad är det vi vill uppnå, hur ser det ut när vi nått målen.

Prioriterat målområde: Beskriv prioriterat målområde och koppling till målformuleringar och taggar för läroplanen

Förväntat resultat: Beskriv förväntat resultat. Vilka effekter och förändringar förväntar vi oss se hos barnen som visar att vi är på rätt väg? Vad konkret vill vi uppnå?

Stöd i forskning och vetenskaplig grund: Beskriv kortfattat.

 

Genomförande "HUR GÖR VI"?

Vilka aktiviteter/insatser ska vi göra, beskriv specifika handlingar som ska göras för att uppnå vårt utvecklingsområde

Hur låter vi barnen utforska, upptäcka, uppleva och lära: Vilka förmågor, färdigheter, begrepp ska barnen få möjlighet att möta, förstå och utveckla. På vilket sätt erbjuder vi det, hur och när? 

Det här behöver vi, förskollärare och övriga i arbetslaget, särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande: Barnsyn, atmosfär, attityd och förhållningssätt. Hur planerar och organiserar vi undervisningen så att alla barn känner sig kompetenta och upplever att de har goda förutsättningar för att leka, lära och utvecklas?

Hur ska lärmiljön utformas inne och ute: Fysiskt, socialt och språkligt för att främja lek, lärande, utforskande och skapande. Tillgång till material, anpassningar och tillgänglighet.

Hur kommer vi följa upp och utvärdera effekterna: vad ska dokumenteras? Vem/vilka ska dokumentera? Hur och när ska det dokumenteras och följas? 

 • Under vilken tidsperiod ska vi arbeta mot de utvalda målen?
 • Hur ska vi följa upp arbetet mot målen, för att bedöma måluppfyllelsen?
 • Hur ska vi ta tillvara på den spontan undervisningen?

 

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare?

Frågor att ställa sig i reflektions och analysdelen i Unikum.

Analys innebär att undersöka olika delar av underlaget och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer delarna till en helhet. Att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultat och måluppfyllelse.

Följande stödfrågor ligger kvar obesvarade i planeringen och kopieras senare med till ytorna under planeringen för reflektion och analys. 

 • Har vi arbetat mot målen? Vilken måluppfyllelse ser vi? Hur vet vi det?
 • Effekter i form av barns utveckling och lärande
 • Är det några mål vi inte uppnått, vilka avvikelser finns det?
 • Varför ser resultatet/förändringen ut som den gör? 
 • Vad har vårt arbete gett för konsekvenser i utbildningen? Vad gjorde att det blev så?
 • Vilka slutsatser drar vi?  Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med?
 • På vilket sätt har utbildningens organisation och förutsättningar t ex miljö, material, pedagogik, kompetens mm påverkat resultatet?
 • Har vi fungerande rutiner och olika typer av uppföljning som involverar såväl personal som barn och vårdnadshavare, för att få tillräcklig information om utbildningens kvalitet?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18