👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling 2022 Ullna Strand

Skapad 2022-02-10 12:25 i Täby Förskola Ullna strand Kunskap i Österåker AB
Ett tematiskt arbetssätt om hållbar utveckling för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.
Förskola
Förskolan i Ullna Strands temaarbete läsåret 2022 kommer att handla om hållbar utveckling. Vi vill ge barnen en förståelse av sitt eget, medmänniskans och miljöns värde. Här skapar vi en intressant, trygg och lärorik vardag tillsammans.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med temat Hållbar utveckling är att barnen under läsåret 2022 ska utveckla sin förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling. Detta för att främja barnens förståelse och handlande inom en hållbar utveckling för att kunna tillgodose sina och dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Bakgrunden till temat är att den barngruppen tillsammans med pedagoger ska känna sig trygga och delaktiga i verksamheten. Vi upplever också att detta ligger i tiden, vi vill "hänga" med och inspirera barnen till ett framtida sunt tänkande. Vi har sätt intresse om hållbar utveckling bland barnen. Vi har hört åsikter och tankar om vad hållbar utveckling innebär för dem. Här kom det fram att ta hand om miljön, återvinning, matsvinn och att ta hand om varandra och sin omgivning.

Mål

Att arbeta tematiskt främjar att barnens lärande blir sammanhängande även om verksamheten berör fler av läroplanens målområden. Eftersom Hållbar utveckling är ett brett tema kan samtliga läroplansmål beröras, dock fokuserar vi på vissa utvalda mål för att bidra till att temat blir så konkret som möjligt för barnen.

När det kommer till den ekologiska aspekten strävar vi främst efter att barnens ska bli medvetna om sin egen påverkan på sin närmiljö och samband i naturen.

När det kommer till den ekonomiska aspekten strävar vi främst efter att barnen ska bli medvetna om hur de konsumerar materialet i sin miljö.

När det kommer till den sociala aspekten strävar vi främst efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter.

 

Arbetssätt/metod

Temat kommer innehålla olika aktiviteter som har tillhörande pedagogiska planeringar som strävar efter att främja några av temats utvalda läromål, samt enskilda lärandemål för den aktuella aktiviteten.

De pedagogiska planeringarna kommer att planeras fortlöpande utefter barnens intressen. Några av aktiviteterna kommer handla om sopsortering, matsvinn, återvinning, konflikthantering, demokrati, olika modersmål, värdegrund, naturkunskap, vardagsteknik, färg och form, kretslopp, allemansrätt. Detta ger barnen tillfälle att forska, uppleva, skapa, reflektera, diskutera, undersöka, jämföra m.m.

 

Utveckling och process dokumenterar vi i barnets Lärlogg

Temat kommer dokumenteras med hjälp av barnens verk/skapande, med bild, film och anteckningar. Något som även kommer ligga som underlag för utvärdering och analys av temat och som grund för utvecklingssamtal.

Under temats gång ställer vi oss frågandes till vad temat skulle handla om från början, hur vi gör aktiviteterna meningsfulla för barnen, vilka förkunskaper har barnen, vad har barnen för hypoteser, hur går vi vidare med barnens hypoteser och gör dem undersökningsbara...

Vi ställer öppna frågor och är inlyssnande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18