👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3: litteraturanalys

Skapad 2022-02-10 14:21 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk Svenska
Du ska nu göra en litterär analys av två klassiker. Det kan vara både dikter, noveller eller utdrag från romaner med ett gemensamt motiv - du får välja!

Innehåll

Analysera skönlitterära klassiker

Du ska nu göra en litterär analys av två klassiker. Det kan vara både dikter, noveller eller utdrag från romaner med ett gemensamt motiv (läs och välj nedan). Ta även hjälp av läroboken s. 67-150. Din skriftliga analys ska vara klar senast tisdagen den 29 mars och bifogas i ett mail (ej delas) och skickas till min plagiatkontroll: lina.szymanska.stlars@analysis.ouriginal.com

 

Att vara till lags – snälla älska mig! 

 • Joyce Carol Oates Blonde

 • Hjalmar Söderbergs Pälsen

 

Att väcka minnen till liv 

 • Marcel Proust På spaning efter den tid som flytt

 • Virginia Woolf Dammens dragningskraft

 

Att intala sig krig 

 • Erich Maria Remarque På västfronten intet nytt

 • Bob Dylan With God on Our Side

 

Att motvilligt underordna sig

 • Simone de Beauvoir Det andra könet

 • Sonja Åkesson Äktenskapsfrågan I

 

Att utmana sin maktlöshet 

 • George Orwell 1984

 • Franz Kafka Framför lagen

 

Att binda sig eller stå helt fri?

 • Ernest Hemingway Berg som vita elefanter

 • Carl Jonas Love Almqvist Det går anLitteraturanalys

Du ska nu skriva en analys över de två skönlitterära verk du valt, baserat på frågeställningarna nedan. Skriv en flytande text med ett sammanhängande språk, styckeindelningar och passande underrubriker. Var tydlig med vilken text du refererar till (kursivera titlarna och hänvisa till författarens för- och efternamn eller bara efternamn).

 

Innan du börjar läsa

 1. Ta reda på vilka dina författare var. Var kom de ifrån? Hur såg deras uppväxtförhållanden ut? Vad åstadkom de som författare? Hur såg deras privatliv i vuxen ålder ut? Vad är de mest ihågkomna för?

 2. Ta reda på vad dina två verk handlar om och hur de togs emot då de gavs ut. 

 3. Vad säger titeln dig?

 4. Vilka förväntningar har du nu på dessa två texter innan du ska läsa dem?

 

Efter första läsningen

 1. Vilket är ditt första intryck av de båda verken? Vilka känslor och tankar framkallade texterna hos dig? Motivera varför du tror att texterna framkallade de känslor och tankar som de gjorde.

 2. Lista de ord du inte förstod (i bokstavsordning) och sök upp vad de betyder.

 

Analysera på djupet

 1. Analysera texternas innehåll (fabel, motiv och tema).

 2. Analysera berättelsernas form (berättarperspektiv och berättelsens tid).

 3. Analysera författarnas språk och stil (dialog, beskrivningar, stilfigurer).

 4. (Valfri) För chans på ett högre betyg: Tolka texterna utifrån ett/flera perspektiv (ex. biografiskt, feministiskt eller läsarorienterat)

 5. Jämförelser: Hur skiljer sig de båda författarnas stilar åt? Hur skiljer sig de båda berättelserna från varandra? 

 

Egen reflektion

 

 1. Hur tolkar du texternas budskap?

 2. Kan du känna igen dig själv i någon av texterna eller i den gemensamma rubrik de tillskrevs på första sidan?

 3. Varför tror du att dessa två författare har blivit så hyllade? Och varför tror du att just dessa texter fortfarande är så omtyckta?

 4. Blir du sugen på att läsa verken i sin helhet eller att rekommendera dem till någon annan?

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

 

Vecka 

Tisdagar

Torsdagar

9

Introduktion, genomgång

Läsa texter

10

Gymnasiearbetesvecka

Gymnasiearbetesvecka

11

Skriva analys Skriva analys

12

Skriva analys

Skriva analys

13

Skriva analys + INLÄMNING 29/3

Läslektion

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: Litteraturanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna.
  Sva  -
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  A
 • Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  C
 • Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
  Sve  E
 • Eleven kan utförligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollera förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer, med nyanserade omdömen. Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika, både konkreta och abstrakta, ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare. Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
  Sva  A
 • Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer, med enkla omdömen. Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare. Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
  Sva  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare. Eleven kan översiktligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
  Sva  E

Matriser

Sve Sva
Svenska 3: litteraturanalys

E
C
A
Litteraturanalys
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.

Sve Sva
SVA 3: litteraturanalys

E
C
A
Litteraturanalys
Eleven kan översiktligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.