👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens geokemiska kretslopp - Atomer, joner & kemiska reaktioner

Skapad 2022-02-11 11:35 i Fröknegårdskolan H Kristianstad
Grundskola 9 Kemi
Det här arbetsområdet kommer ha de geokemiska kretsloppen i fokus men vi kommer göra nedslag och repetera olika delar inom kemin för att kunna förstå helheten. Därmed behöver vi lära oss om atomer, periodiska systemet, metaller, salter, syror & baser samt även vilka miljöproblem som framkommer av all denna kemi.

Innehåll

Konkretisering av målen

·  

 

Kunna diskutera olika miljöproblem 

Kunna diskutera kring konsekvenserna för naturen av dessa miljöproblem

Kunna granska information digitalt och från andra medier.

Kunna utföra en laboration utifrån givna instruktioner

Kunna planera en laboration och sedan utföra den

Kunna dokumentera en laboration samt diskutera resultaten

Kunna ge exempel på några felkällor i en laboration och resonera om hur de påverkar resultatet

Koppla ihop laborationer med olika begrepp, modeller och teorier

Kunna beskriva och förklara jordens olika kretslopp och varför de är så viktiga

Kunna beskriva och förklara atomens delar och atommodellen

Kunna beskriva och förklara hur grundämnena är ordnade i det periodiska systemet

Kunna beskriva och förklara metallers egenskaper 

Kunna beskriva och förklara hur olika material bryts ner och hur man kan förhindra detta

Kunna ge exempel på olika metaller och användningsområden

Kunna beskriva och förklara vad ett salt är och hur de bildas

Kunna beskriva och förklara vad joner är

Kunna beskriva och förklara vad syror & baser är för något

Kunna beskriva och förklara försurning och övergödning

 

Undervisning

·       Lärarledda genomgångar

·       Grupp- och helklassdiskussioner

·       Texter och länkar från Clio, studi.se, enstaka stenciler, ILT

·       Begreppslistor

·       Laborationer

Vecka

Innehåll

Lärandemål

Praktiskt

5

Introduktion

Pedagogisk planering


Kretsloppen i naturen

Kvävets

Kolets

Fosfor


Atomens delar

Isotop

Jon

Periodiska systemet

Uppbyggnad

Kunna beskriva och förklara jordens olika kretslopp och varför de är så viktiga

 

Kunna beskriva och förklara atomens delar och atommodellen

 

Kunna beskriva och förklara hur grundämnena är ordnade i det periodiska systemet

 

Kunna beskriva och förklara vad joner är

Studi

Kolets kretslopp

Fosforets kretslopp

Kvävets kretslopp

Allt består av atomer

Atomens delar

Atomnunmmer, masstal och isotoper

Elektronskal

Atomen blir en jon

Jonladdning i det periodiska systemet

Boken

Kemi Direkt: s. 150-155

Kemi Direkt: s. 162-165

Capsensis: s. 248-249

Capsensis: s. 258-261

Laborationer

Interaktivt periodiskt system

6

Molekyler kan sitta ihop

Bindingar

Salter


Metaller och dess egenskaper

Kunna beskriva och förklara vad ett salt är och hur de bildas

 

Kunna beskriva och förklara metallers egenskaper

 

Kunna ge exempel på olika metaller och användnings områden

Studi

Molekyler har kovalenta bindningar

Jonföreningar

Att pussla ihop ett salt

Metallbidning

Ädla och oädla metaller

Metallers materialegenskaper,

Så förhindrar du rost

Boken

Kemi direkt: s. 156-161

Kemi Direkt: s. 170-174

Laborationer

7

Syror & baser


Miljöproblem

Försurning

Övergödning

Kunna beskriva och förklara vad syror & baser är för något

 

Kunna beskriva och förklara försurning och övergödning

 

Kunna diskutera olika miljöproblem 

 

Kunna diskutera kring konsekvenserna för naturen av dessa miljöproblem

Kunna granska information digitalt och från andra källor

Studi

Surt, basiskt och neutralt

Syror

Baser

pH-skalan

Försurning: Surt regn

Vattenföroreningar och övergödning

Boken

Kemi Direkt: s. 166-169

Capsensis: s. 252-257

Capsensis: s. 262-266

Enkeltext

Laborationer

8

Sportlov

9

Miljöproblem

Försurning

Övergödning

Kunna diskutera olika miljöproblem 

 

Kunna diskutera kring konsekvenserna för naturen av dessa miljöproblem

Studi

Påverkan av människans föroreningar

Miljögifter & utsläpp

Människors miljöpåverkan

Boken

Laborationer

10

Bedömning

Laborationsbedömning

Kunna utföra en laboration utifrån givna instruktioner

 

Kunna planera en laboration och sedan utföra den

 

Kunna dokumentera en laboration samt diskutera resultaten

 

Kunna ge exempel på några felkällor i en laboration och resonera om hur de påverkar resultatet

 

Koppla ihop laborationen med begrepp, modeller och teorier

 

Uppgifter

 • Skriftlig bedömning

 • Laborationsbedömning

 • Laborationsbedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi Kunskapskrav åk 7-9

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Insats krävs
E
C
A
1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med … motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
enkla
utvecklade
välutvecklade
2
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som …
till viss del för diskussionerna framåt.
för diskussionerna framåt.
för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Genomför systematiska undersökningar i kemi

Insats krävs
E
C
A
5
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även … enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
bidra till att formulera
formulera efter någon bearbetning
formulera
6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och … sätt
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då … slutsatser med … koppling till kemiska modeller och teorier.
enkla viss
utvecklade relativt väl
välutvecklade väl
8
Eleven för … resonemang kring resultatens rimlighet och … på hur undersökningarna kan förbättras
enkla bidrar till att ge förslag
utvecklade ger förslag
välutvecklade i relation till möjliga felkällor ger förslag och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
9
Dessutom gör eleven … dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Insats krävs
E
C
A
10
Eleven har … kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att … dessa med … användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
grundläggande ge exempel på och beskriva viss
goda visa på samband inom relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag god
11
Eleven kan föra … underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på … kemiska samband i naturen
enkla till viss del enkelt identifierbara
utvecklade och relativt väl förhållandevis komplexa
välutvecklade och väl komplexa
12
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då … samband och … energiomvandlingar och materiens kretslopp.
enkelt identifierbara kemiska ger exempel på
komplexa kemiska förklarar och visar på samband mellan
komplexa förklarar och generaliserar kring
13
Dessutom för eleven … underbyggda resonemang kring hur människas användning av energi och naturresurser påverkar miljön och … några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
enkla och till viss del visar på
utvecklade och relativt väl visar på fördelar och begränsningar hos
välutvecklade och väl visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos
14
Eleven kan … och … några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
beskriva ge exempel på
förklara visa på samband mellan
förklara generalisera kring