👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Spanska VT 2022

Skapad 2022-02-11 12:18 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Här kommer en grovplanering i spanska för VT 2022. Den kan komma att ändras beroende på hur det går.

Innehåll

Terminsplanering spanska år 7 VT 2022

 

Vi jobbar kontinuerligt med texter och övningar för att stärka ordförråd, läsförståelse, uttal, hörförståelse och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Eleverna utvärderas och bedöms kontinuerligt under hela terminen, ex läxförhör, skrivuppgifter, läsförståelsetester, hörförståelsetester och små muntliga övningar. Under våren kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 

VECKA/INNEHÅLL                                            MÅL (ATT KUNNA)

V 2                                                                     Repetition

V 3 Kapitel 9, ¿A qué hora comes?                     Klockan

Veckodagarna

Kunna berätta om en dag

V 4 Kapitel 10, El abuelo está de visita                Tala om sin fritid, tala

använda singular av ER-verb använda singular av verbet IR

V 5 Kapitel 11, Realia Vi jobbar med spanska städer

 

V 6 ¿Tocas algún instrumento?                           Använda fler fritidsord

Använda frekvensord:ofta,ibland osv. Böja AR-ER-verb i presens. skriva

V 7-8 Kapitel 12, Yo tengo                                   Samtala om vad du har och måste göra, böja verbet TENER i presens

V 9 Sportlov!

V 10 Repetition och tester på kapitel 9-12            Prov v 10 (grammatik + höra       9/3, onsdag)     

V 11 Berätta om en dag                                      (Muntlig bedömning) Se kap. 9 Redovisning på Flipgrid

V 12, Kapitel 13, Una chica bonita                       Småprata och säga användbara fraser, böja verbet IR i presens

V 13-14, Kapitel 14, ¿Qué tiempo hace en...?      Tala om vädret

                                                                           Tala om årstider, månader och din födelsedag

V 15 Påsklov!

                                                                          

V 16 Skriva en text om dig själv                           Berätta om dig själv + väder osv. (skriftlig bedömning)

V 17 Träna på läsförståelse (springleken)

 

V 18-19 Kapitel 15, ¿De dónde eres?                  Tala om olika länder. Realia:länder, flaggor. Använda släktord Hörförståelsetest 11/5

 

V 20 Kapitel 16, Este fin de semana                    Böja verbet SER i presens

Tala om framtiden, dvs. berätta vad du ska göra        (futurum)                  

V 21 Promenad. Interju/entrevista.                      Kontinuerligt med detta extra övningar för att repetera ordförråd och grammatik. 

Matriser

M2
Bedömning spanska - Matris

F
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Den spansktalande världen
Kännedom om områden där målspråket talas
Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och du kan göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och du kan göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter
Du kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i områden där språket används, och du kan göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter
Förslag för att utvecklas mot nästa nivå (HÖRFÖRSTÅELSE)
E → C Du behöver lära dig fler ord och repetera tidigare ord och uttryck. Testa olika sätt att lära dig ord, tex använd glosor.se, göra korsord, göra memoryspel med ord och bild, göra bildordlistor, vikpapper. Försök hitta det sätt som passar dig bäst. Du behöver träna på att lyssna tex på film, musik, lyssna på texterna till boken. Träna på att fokusera på de ord och fraser du förstår.
C → A Du behöver lära dig fler ord. Testa olika sätt att lära dig ord, tex använd glosor.se, göra korsord, göra memoryspel med ord och bild, göra bildordlistor, vikpapper. Försök hitta det sätt som passar dig bäst. Du behöver träna på att lyssna tex på film, musik, lyssna på texterna till boken. Du ska träna på att dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar och t ex Det här ordet borde betyda klubba eftersom texten handlar om innebandy. Du kan också jämföra med andra språk, tex independence (eng) och indépendence (fra)
Förslag för att utvecklas mot nästa nivå (SKRIVA)
E → C Du behöver lära dig fler ord och repetera tidigare ord och fraser. Testa olika sätt att lära dig ord, tex använd glosor.se, göra korsord, göra memoryspel med ord och bild, göra bildordlistor, vikpapper. Försök hitta det sätt som passar dig bäst. Träna på att använda fraser och uttryck från olika texter för att skriva ett eget innehåll Träna den språkliga säkerheten genom att repetera basgrammatik, t ex verbböjning i presens. Skriv direkt på målspråket; tänk "hur kan jag uttrycka detta med det språk jag har?" Träna på att binda ihop meningar med och och men. Lägg ner tid på att bearbeta och förbättra dina texter utifrån lärarens respons. Träna på att använda strategier, som att omformulera dig, när du inte kommer på ett ord och använda olika hjälpmedel (ordböcker, ta hjälp av en kamrat)
C → A Träna på att binda ihop texter på ett sammanhängande sätt genom tex tidsuttryck och sambandsord (eftersom, sedan, därför att, och, som, nästa dag...) Träna den språkliga säkerheten genom att repetera basgrammatik, t ex böja verb korrekt i olika tempus och personer. Variera dina meningar genom att t ex använda synonymer och adjektiv. Variera dina meningar beroende på vem du skriver till och situationen. Träna på att använda strategier, som att omformulera dig, när du inte kommer på ett ord och använda olika hjälpmedel (ordböcker, ta hjälp av en kamrat)
Förslag för att utvecklas mot nästa nivå (TALA)
E → C Träna på att tala utifrån givna strukturer t.ex. meningar där du fyller i din egen information. Du ska lära dig det utantill. Tala utifrån stödord t. ex. med hjälp av samtalskort eller tankekarta. Träna på frågeord. Träna på korta fraser för att kunna svara på frågor, tex toppen, sådär, självklart. Träna uttal och intonation genom att lyssna på olika texter och härma uttal. Lär dig principerna för hur olika stavning och bokstäver uttalas.
C → A Träna på olika följdfrågor. Träna på att svara på olika sätt och utveckla dina svar. Träna på att använda fraser och uttryck för att uttrycka dig mer självständigt. Variera det du säger genom att t ex använda synonymer. Variera dina formuleringar beroende på situationen. Träna på att använda strategier, som att omformulera dig, när du inte kommer på ett ord och att ställa frågor om du inte förstår.