👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

10 goda vanor i förskoleklass

Skapad 2022-02-13 14:58 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola F
Vi vill skapa en förståelse för att hjärnan är ett fantastiskt verktyg som är formbart och utvecklings benäget genom hela livet. Ge ett stöd för att varje elev hittar sin egen inre motivation, självkänsla och studieteknik.

Innehåll

I arbetsområdet får eleverna möjlighet att utveckla:

Mot god hjärnhälsa arbetar lärare och elever gemensamt med att utveckla kunskaperna om de tio goda vanorna:

1.Mat

2. Fysisk träning

3. Positiva tanke

4. Hantera stress

5. Lära nya saker

6. Repetition

7. Omväxling

8. Ta egna beslut

9. Vänner

10. Vila

Undervisningen:

I vår dagliga undervisning och planering kopplar vi hela tiden till de tio goda vanorna.

Eleverna får genom film, fakta och skapande verksamhet lära om de 10 goda vanorna och hur hjärnan fungerar. Att genom undervisning och praktiskt märka hur de tio goda vanorna påverkar dig själv. Tillsammans bygger vi starka hjärnmuskler som laddar oss med energi, ger livsglädje och en airbag mot stress.

 

1.Mat- arbeta med kostcirkeln. När elever är trötta eller inte kan styra sina känslor koppla detta till hur eleven ätit.

2. Fysisk träning- varje dag på ett lekfullt sätt finna stunder till fysiska aktiviteter 

3. Positiva tanke- pedagoger använder sig av ett positivt tankesätt och locka barnen till samma. Kunna vända negativa tankar till positiva.

4. Hantera stress- att ge och hitta olika verktyg att hantera stress och att lyfta olika stress och hur man kan undvika dessa.

5. Lära nya saker- genom att arbeta med tankekartor får vi pedagoger syn på vad eleverna vill lära sig, deras förkunskaper och nyvunna kunskaper. Dessa tankekartor finns i klassrummet och ligger till grund i vår planering.

6. Repetition- kunskaper om hur våra hjärnceller behöver gnuggas för att skapas får vi förståelse för att vi måste repetera och att vi inte kan på en gång.

7. Omväxling- uppmuntran till att våga prova på och inte fastna i samma sak. 

8. Ta egna beslut- i elevernas tankekartor ser vi vad de vill och utifrån dessa kan eleverna ta sina egna beslut efter sin förmåga. Genom eget ansvar ökas deras förmåga.

9. Vänner- på olika sätt ger vi pedagoger eleverna förutsättningar till att hitta nya vänner och att våga prova nya lekar osv. 

10. Vila- vi ger dagligen möjlighet till korta stunder till avkoppling ex. genom högläsning, massage, mandalas.

 

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Hjärnstark av Anders Hansen
Hjärnan i förskolan av David Edfelt
Låt din hjärna blomma av förlaget Hjärnberikad
Dokumentären Din hjärna på SVT med Anders Hansen

Livskoden enligt hjärnan av Lena Skogholm

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -