👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tio vilda hästar Pedagogisk planering VT-22 Fsk Södra Sandby/Revinge

Skapad 2022-02-14 09:34 i Sagobackens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Genom att Lyssna - Lära - Leda har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund. I HAND står för värden som genomsyrar förskolans verksamhet.  Inkludering, alla är värdefulla och mångfald är en tillgång  Hållbarhet, varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet  Ansvar, ett eget ansvar som sträcker sig lite längre  Nyfikenhet, utmana. barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter  Delaktighet, kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

 

Nuläge: Gruppen består av 16 barn födda mellan -17 och -21. Vi har inskolat några nya barn i gruppen under VT-22.
Barnen i gruppen leker själva eller med varandra och behöver stöd och hjälp av vuxna med att kommunicera, att dela med sig och att lösa konflikter.

 Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

 

Normer och värden:

I vårt värdegrundsarbete fokuserar vi på att skapa goda och trygga relationer mellan barnen i barngruppen men även barn-vuxna i barngrupperna. I vårt arbete utgår vi från “Kompisböckerna”, böckerna är ett verktyg för att skapa en förståelse för vikten av att lyssna på- och respektera varandra, samt utveckla barnens sociala kompetens och relationer. 

 

Språk och kommunikation:

Vi lägger stort fokus på språkutveckling eftersom språket är vårt främsta redskap för att förstå och förklara kring vår omvärld. Böcker, flanosagor, sånger och ramsor är en viktig del i vårt språkarbete i verksamheten. Vi kommer att arbeta med bildstöd, babblarnas språklekar, före Bornholms metoden och TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) som en metod för att främja språkutvecklingen. 

 

Matematik:

Inom matematiken utforskar vi antal (1, 2, 3 osv), antalsräkning (hur många) lägesord (under, över, framför, bakom osv.)

 

Naturvetenskap och teknik:

Vi vill öka barnens förståelse för djur och natur, hur vi kan påverka och ta hand om miljön.

 

Barns delaktighet och inflytande:

Vi vill att barnen ska känna delaktighet och ha inflytande över sin vardag och där deras idéer och tankar vävs in och påverkar innehållet i det lärandematerial vi använder i verksamheten.

 

Vårt demokratiska arbete speglas också i våra dagliga rutiner där vi arbetar mycket med att barnen ska vara delaktiga och klara av saker själva, samt att ta ansvar för sina handlingar och vår miljö på avdelningen och förskolan. Detta genom att skapa förståelse för vikten av att skapa en god miljö genom sina handlingar såsom hjälpa till att plocka undan efter sig och att hjälpa andra.

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

 

Normer och värden:

- Barnen visar förståelse för vikten av att använda stoppordet och stopphanden, samt att lyssna på- och respektera varandra 

 

Språk och kommunikation:

- Barnen upptäcker och visar intresse för böcker och sagor

- Barnen visar intresse för att leka med ord, berätta och återberätta genom våra språksamlingar. 

- Barnen använder TAKK för att göra sig förstådda samt utvecklar ett intresse av att för att förstå någon annan som använder TAKK.

 

Matematik:

- Barnen får förståelse för talraden, antalsuppfattning och känner igen siffrorna 0-9. 

- Barnen får förståelse för lägesord. 

 

 

Naturkunskap och teknik 

- Barnen får förståelse för kretslopp samt djur och natur i vår närmiljö, grönflagg

- Barnen få förståelse för vardagsteknik

 

Barns delaktighet och inflytande 

- Barnen kan ta ansvar för vår lärmiljö både ute och inne genom att hjälpas åt och ta hand om vår miljö tex genom att plocka undan våra leksaker och inte ta sönder saker inomhus eller träd och buskar i vår utemiljö. 

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Dessa undervisningsmetoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

 

Normer och värden: 

Vi kommer att arbeta med värdegrundsfrågor på olika sätt, bl. a genom att läsa och diskutera "Kompisböcker" för att synliggöra olika dilemman som kan uppstå i förskolan. 

 

Vid lek både ute och inne ska personalen vara delaktiga och lyhörda samt vara goda språkliga förebilder, för att hjälpa barnen att skapa relationer och lösa konflikter verbalt. 

 

Vi kommer att ha gemensamma lekar i olika konstellationer för att bl. a träna turtagning, samarbeta, att lyssna och ta hänsyn

 

I det dagliga arbetet diskutera vi situationer som uppstår i barngruppen detta som en del av konflikthanteringen i verksamheten.

 

Språk och kommunikation:

Vi kommer att arbeta med bildstöd, babblarnas språklekar, före Bornholms metoden och TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) för att främja språkutvecklingen. Vi kommer att ha språksamlingar, före Bornholmsmodellen och Babblarna i undervisningsgrupper. Vi kommer till viss del dela in barnen i åldersgrupper men även arbeta tillsammans med hela barngruppen.  Språket är och kommer att vara en central del av vår verksamhet och kommer att genomsyra vår vardag, t. ex genom högläsning, sångstunder, rim och ramsor men även vid matsituationen, av och påklädning.

 

Naturkunskap och teknik:   

Uppmärksamma djur och natur på gården. Låta barnen vara delaktiga i källsortering. 

 

Barns delaktighet och inflytande:

Barnen är delaktiga och har inflytande i att skapandet av lärmiljön. Vi tar tillvara på barnens idéer och är lyhörda för barnens intresse. Barnen är delaktiga i vardagliga sysslor.

 

 4. Metodval för att följa upp effekterna

Barnens utveckling och lärande kommer vi att dokumentera i Unikum, detta med hjälp av observationer, foto, anteckningar, digitala verktyg. Vi kommer även reflektera tillsammans med barnen för att både vi och de ska få syn på sitt eget lärande.  

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

 

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/18 s.8)Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen. (Lpfö98/18 s.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18