👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Räkne-Reza

Skapad 2022-02-14 11:43 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi pedagoger vill väcka en nyfikenhet kring matematik. Tillsammans med barnen räknar allt vi ser runt omkring oss, vi undersöker, reflekterar och pröva olika lösningar på saker och ting.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering

 • Vad ska läras ut?

Se läroplansmålen längst ner i planeringen

 • Varför? Vi vill uppmuntra och uppmana barnen och ta vara på alla tillfällen att kommunicera och upptäcka matematik i vardagen. Vi uppmärksammar former, färger, prepositioner antal mm. Det finns även siffror på väggarna och golven, former och böcker med siffror tydliga på avdelningen, som vi väver in i undervisningen. På samlingen räknar vi varandra, sjunger om siffror och vår vecko-sång där antal och räkna är en stor del i sången. I skogen och sandlådan räknar vi saker vi ser och samtalar om olika matematiska begrepp som tex över, under, lång, kort mm. Vi vill göra det lustfullt för barnen att i leken få möjlighet att möta matematiska begrepp.

   

 • Hur ska undervisningen genomföras? Vi arbetar med Matematik i både planerad och spontant i hela vår undervisning på Tellus. Vi är lyhörda för barnen och fångar de spontana undervisningstillfällena så att det ska bli ett lustfyllt lärande. Barnen får möjlighet att öva på matematik i förhållande till deras egna behov/nivå. Vi samtalar om propositioner, sorterar, övar på siffror, ramsräknar, storlekar, mängder, former och antal. Vi uppmärksammar det barnen är intresserade av och utformar aktiviteter utifrån barnens önskemål. Vårat mål är att synliggöra matematiken ännu mer i den dagliga verksamheten.  
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Vi observerar och använder oss av anteckningar. För att barnen ska få upptäcka sitt lärande reflekterar vi och tittar vi tillsammans på barnens bilder och videor. Vi pedagoger utvecklar därefter undervisningen efter barnens intresse och behov. Vi Pedagoger samtalar och reflekterar på vår PUT. Vi använder Unikum för att dokumenterar till vårdnadshavare så att de ska få möjlighet att tillsammans med sina barn reflektera kring barnens lärande.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla barn på Tellus. Vi kommer att så mycket som möjligt strukturera upp undervisningen i små grupper för att samtala med alla.

   

 • Av vem? Förskolläraren har det yttersta ansvaret och tillsammans med arbetslaget genomförs den planerade och spontana undervisningen, dokumentation på unikum och skaffa in material

   

 • Vad är målet med undervisningen?
  Konkret mätbart mål är att vi 
  vill väcka en nyfikenhet kring matematik hos barnen.


  ____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18