👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez nous 1 kapitel 4

Skapad 2022-02-14 15:06 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi ska under vecka 7 – 16 arbeta med kapitel 4 i boken. Vi ska träna på uttal, läsa texter, skriva ord och meningar, göra övningar samt lyssna på det franska språket. Varje vecka får eleverna läxa och fredag vecka 16 har de prov.

Innehåll

Chez nous 1, kapitel 4

LPP franska åk 6

 

Planering

Vi ska under vecka 7 – 16 arbeta med kapitel 4 i boken. Vi ska träna på uttal, läsa texter, skriva ord och meningar, göra övningar samt lyssna på det franska språket. Varje vecka får eleverna läxa och onsdag vecka 16 har de prov.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

       förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

       använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

       reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll

I årskurs 4–6, inom ramen för språkval

Kommunikationens innehåll

       Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

       Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

       Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception

       Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.

       Olika former av enkla samtal och dialoger.

       Sånger och ramsor.

       Enkel information och enkla meddelanden.

       Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal, till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.

       Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.

       Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

       Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

       Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.

       Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.

 

Läxor och prov

Alla läxor och prov är på fredagar. Eleverna ska kunna läxorna både muntligt och skriftligt. Förhören kommer vara varierade. Läraren gör både muntliga, skriftliga och hörövningsförhör.

V. 7: fredag – börja med kapitel 4.

V. 8: Lov!

V. 9: Läxa - 4a ” La semaine de la famille Hussein” Text s. 68 - 69 + glosor s. 115.

V. 10: Läxa – 4a ” La semaine de la famille Hussein” Text s. 68 - 69 + glosor s. 115.

V. 11: Läxa – 4a ” La semaine de la famille Hussein” Text s. 68 - 69 + glosor s. 115.

V. 12: Läxa – 4b ”Qu´est-ce que tu fais?”. Text s. 74 - 75 + glosor s. 115.

V. 13: Läxa – 4b ”Qu´est-ce que tu fais?”. Text s. 74 - 75 + glosor s. 115.

V. 14: Läxa – 4c ” Mes copains”. Text s. 80 – 81 + glosor s. 116. (15 stycken glosor)

V. 15: Lov!

V. 16: Skriftligt prov. (Fredag)

Bedömning

Genom att eleven deltar i skriftliga förhör, hörövningar, muntliga redovisningar, dialoger och i slutet av arbetsområdet gör ett skriftligt prov.

 

Kunskapskrav åk 6

E

C

A

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.

Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.

Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.

 

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.