👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan- Lejonkulan VT-2022

Skapad 2022-02-14 15:13 i 233351 Förskolan Ellen Fries Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Utbildningsplanen bildar en ram för Fruängens Förskolors utbildning. Den är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och beskriver de fokusområden som gäller för Fruängens förskoleområde under VT-2022. Områdena är framtagna utifrån förskolornas utvärderingar och Hägersten-Älvsjö SDF´s prioriterade områden.

Innehåll

Utbildningsplan

Varför har vi valt de här områdena?

Områdena utgår ifrån Stadsdelens nämndmål och är nedbrutna i relation till förskolornas utvärderingar och Stadsdelens prioriterade områden, med Läroplan för förskolan samt Barnkonventionen som grund. Fokus under året riktar sig mot språk och hållbar utveckling samt användningen av digitala verktyg som ska främja undervisningen och barnens utforskande.  

 

Följande styrdokument ligger till grund för vår verksamhet:

LPFÖ18, Barnkonventionen, Språkprogram för H-Ä fsk, Strategi för rörelse och fysisk aktivitet, Handlingsplan Matstrategi, Ställningstaganden för likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer, Digitalisering pedagogiska ställningstaganden.

Styrdokument för förskolan i Hägersten-Älvsjö - Stockholms stads intranät

 

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

Förväntat resultat

 • Utbildning och undervisning utformas utifrån alla barns rättigheter, behov och intressen.
 • Utbildning och undervisning präglas av ett interkulturellt och normkritiskt förhållningssätt.
 • Alla barn utmanas i sin språkutveckling genom en medvetet planerad utbildning och undervisning.

 

Enhetsmål:

I Fruängens förskolor är gruppen en tillgång där varje barn har sin självklara plats, ges utrymme och blir lyssnad på.

Förväntat resultat

 • Barnens tankar, idéer, kultur och mångfald tas tillvara och syns i den pedagogiska miljön
 • Barnen samarbetar, samspelar och respekterar varandra
 • Barnen möter en språklig och kommunikativ miljö där de kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor

Vi är närvarande vuxna som lyssnar på barnen och varandra och tar tag i konflikter direkt när de uppstår. Vi bemöter barn och vuxna med ärlighet, uppriktighet och med insikt om alla människors lika värde.

Barnen görs delaktiga genom att vi är tydliga och positiva förebilder och ger barnen verktyg för konfliktlösningar.

Vi ska ha en övergripande bild av personal, barn och verksamhet och respektera att alla är delaktiga i att forma verksamheten. Vi respekterar att vi alla är olika och ser olikheter som en möjlighet till utveckling. Vi är tydliga förebilder som inte tolererar diskriminering. Vi är medvetna om och delaktiga i den förändring som sker i samhället.

Pedagogerna gör en kartläggning av barngrupperna vid höstterminens början. Stöddokument och observationsunderlag finns gemensamma i enheten. Dessa ligger till grund för höstens revidering av Aktiva Åtgärder och plan för kränkande behandling. Värdegrundsarbetet är ständigt pågående och behov och arbetssätt utvärderas och justeras kontinuerligt.

Pedagogerna är uppmärksamma på och reflekterar tillsammans över sitt eget förhållningssätt i relation till alla barns möjlighet utrymme och inflytande i förskolan. Pedagogerna arbetar aktivt och normkritiskt medvetet genom att, tillsammans med barnen, diskutera bilder, böcker, filmer som representerar olika normer. Digitala hjälpmedel används för att belysa olika kulturer och normer. Pedagogerna uppmuntrar barn, föräldrar och varandra att dela med sig av kunskap kring olika kulturer och låter dessa vara en del av förskolans verksamhet.

Pedagogerna följer upp genom observation och dokumentation samt genom fortlöpande reflekterande samtal med barnen i grupp under terminen. Pedagogerna uppmuntrar och bekräftar barnens tankar, idéer och egna val och utvecklar miljö och verksamhetens innehåll tillsammans med barnen.

Bilder och text används för att ge förslag på aktiviteter och material. Vi arbetar med bokstäver och symboler i olika projekt samt använder oss av språkstödjande metoder som TAKK och PECS.

Ett varierat litteraturutbud finns synligt för att väcka barnens nyfikenhet. Högläsning, boksamtal och berättande är viktiga arbetssätt som medvetet används vid olika tillfällen under dagen. Vi fördjupar arbetet med högläsning som tog avstamp i stadsdelens satsning 2021.

 

Barnen ska möta likvärdiga lärmiljöer enligt stadsdelens gemensamma ställningstagande.

Arbetssätt:

Under vårterminen har vi startat upp projektet: Vatten där vi medvetet arbetar utifrån Barnkonventionen genom att uppmuntra barnens olika tankar som tex när de ställer sin hypotes. Vi vill stärka deras självkänsla samt självförtroende.

Vi har börjat arbeta med materialet Alfons - vänskapsrelationer under vårterminen med de äldre barnen. De äldsta barnen har under höstterminen arbetat med materialet Tio små kompisböcker. Det senare materialet kommer nu de yngsta barnen att få arbeta kring under vårterminen. Det sociala samspelet arbetar samt lyfter vi i den dagliga utbildningen. Under läsvilan läser vi böcker som handlar om människor med olika livsvillkor samt existentiella frågor.

Alla pedagoger på avdelningen använder sig av språket medvetet i alla rutinsituationer som tex matsituation, på- och avklädning. Under samlingen har vi sånger, rim och ramsor samt olika språkliga/matematiska begrepp. På läsvilan använder vi oss av olika genrer som faktaböcker, skönlitteratur samt återberättande. Vi använder oss av olika digitala verktyg som lärplattan, dator och projektor. Dessa digitala verktyg använder vi oss även av i projektet där barnen tex får se pedagogiska filmer. Vi har mycket högläsning på vilan i form av böcker, Polyglutt, flanosagor samt konkret material.

________________________________________________________________________________________________________ 

 Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i lärmiljöer av hög kvalitet 

Förväntat resultat

 • Alla barn utforskar, leker och kommunicerar i likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer.
 • Alla barn utmanas genom en medvetet planerad utbildning och undervisning som synliggör sambandet mellan goda matvanor, fysisk aktivitet och hälsa.

Enhetsmål:

Varje barn i Fruängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

Förväntat resultat

 • Barnen visar rörelseglädje och lust att utmana sig själva motoriskt.
 • Barnen visar intresse för och använder sig av matematiska begrepp
 • Barnen visar intresse för miljö, natur, naturvetenskap och teknik
 • Barnen visar intresse för och använder sig av digitala hjälpmedel

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Pedagogerna är positiva förebilder när det gäller förhållandet till mat och rörelse.  De organiserar aktiviteter som uppmuntrar till rörelse både ute och inne. De förmedlar matglädje och vikten av att äta en varierad och näringsrik kost.

Barnen får tillgång till ett varierat konstruktionsmaterial och utmaningar att använda dessa på olika sätt enskilt och i grupp. Pedagogerna introducerar och sätter ord på olika matematiska, tekniska och naturvetenskapliga begrepp i vardagen under lek, rutinsituationer och olika aktiviteter.

 

Pedagogerna uppmärksammar och introducerar barnen i vardagsteknik och använder sig av digitala verktyg för dokumentation och kunskapssökning tillsammans med barnen. Lärplattor, datorer och projektorer används som ett komplement i alla delar av verksamheten för att reflektera, återskapa upplevelser som barnen haft eller introducera nya spännande begrepp och världar.

Arbetssätt:

Under samlingen arbetar vi mycket med olika matematiska begrepp som tex geometriska former, stor - liten och det har gett ringar på vattnet så nu pratar och reflekterar barnen tillsammans med oss pedagoger matematiska begrepp i våran miljö samt antal, addition och subtraktion. I bygg- och konstruktionshörnan får barnen träna på sortering samt klassificering.

Vi ger barnen tillfälle samt uppmuntrar barnen att konstruerar mycket med både lego samt plus-plus där de tränar både symmetri samt mönster som även är matematik.

På samlingen benämner vi årstiderna. Under vårterminen har vi startar igång projektet: Vatten där barnen får göra experiment som handlar om enkla kemiska processer.  Vi kommer att utforska tillsammans med barnen kring fler naturvetenskapliga begrepp under vårterminen så som plantering samt eventuellt kring kretsloppet. Vårt arbetssätt är utforskande samt att vara medupptäckare.

Barnen visar intresse för digitala hjälpmedel när de tex vill veta mer fakta om något som de undrar över. De vill även dokumentera olika byggkonstruktioner. I de organiserade grupperna använder barnen sig av lärplattan för att dokumentera och för att kunna återkoppla det de har dokumenterat. De äldsta barnen får även använda sig av lärplattan där de gör sina egna Pic Collage.

____________________________________________________________________________________________________

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Älvsjö har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

Förväntat resultat

 • Barn på förskola och unga i stadsdelsnämndens verksamheter får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.

Enhetsmål:

Fruängens förskolor erbjuder barnen återkommande kulturella upplevelser kopplade till innehållet i den pedagogiska verksamheten.

Förväntat resultat

• Barnen uttrycker sig genom sång, dans, teater och skapande i bild och form.
• Barnen får uppleva kulturtillfällen Av -, Med - och För- barn som är kopplade till aktuella projekt.

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Pedagogerna introducerar olika material och tekniker för barnen för att skapa förutsättningar att utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer. 

Estetiska uttrycksformer ingår som en del i de flesta projekt. Pedagogerna tillhandahåller ett varierat material och skapar tillsammans med barnen samt uppmuntrar deras egna initiativ till skapande.
 Miljön anpassas för en lättillgänglig skapande verksamhet så att barnen på eget initiativ kan använda sig av utklädning, sång, lyssna på musik, dramatisera, klippa, klistra och måla.
 Pedagogerna erbjuder kulturupplevelser på förskolan och i den mån det går även utanför. Utifrån barnens intressen utvecklas projekt där kulturella upplevelser ingår som en del i temat.

Pedagogerna uppmärksammar och firar högtider och traditioner tillsammans med barnen och tar till vara på barnens egna intressen runt traditioner. Digitala hjälpmedel används för att lyfta in kulturupplevelser, från hela världen, i de projekt som barnen arbetar med.

Arbetssätt:

Under samlingen har vi sång, rim och ramsor. 

I rörelsegruppen har vi Just dance och dansstopp med koordinationsövningar. 

Ute har vi dans/rörelse till musik.

I projektet har vi rörelse/drama.

I möjligaste mån är den pedagogisk miljön tillgänglig för barnen.

I vår ateljé kan barnen skapa fritt som att måla, klippa, klistra, tejpa mm där deras fantasi och kreativitet kommer till uttryck.

I projektet får barnen också skapa.

De äldsta barnen ska spela teater för varandra utifrån Alfons - vänskapsrelationer.

Vi uppmärksammar och firar traditioner tillsammans med barnen. Vi använder oss av skapande i vissa av de traditionerna.

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18