👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund i förskoleklassen

Skapad 2022-02-14 15:21 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola F
En ständig pågående process för allas lika värde och olikheter ses som en tillgång. Där pedagogers flexibilitet, förhållningsätt och positiva tankar ligger som grund för all undervisning.

Innehåll

I arbetsområdet får eleverna möjlighet att utveckla:

Genom vårt värdegrundsarbete ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå egna och andras åsikter, värderingar och intressen.
 • reflektera kring kamratskap - hur man kan göra för att alla ska trivas och må bra.
 • reflektera över egna och andras känslor och värderingar samt kunna uttrycka dem.
 • förstå att handlingar kan få konsekvenser.
 • analysera kring vad som anses rätt och orätt utifrån olika perspektiv.

Undervisning:

 • Pedagoger dramatiserar konflikter för att göra de tydligt för eleverna. Diskussioner tillsammans.
 • Vi använder SVT- plays filmer om Ugglan och kompisproblemet. Dessa filmer ligger till grund för diskussioner om hur vi blir som bäst tillsammans.
 • Vi byter platser i klassrummet ofta för att alla ska få träna på att sitta med alla.
 • Vi har kamratgrupper/indelningar som pedagoger gör för att eleverna ska hitta nya/fler kamratrelationer.
 • Pedagoger är lyhörda för när eleverna behöver stöd i relationer mellan varandra.
 • Tillsammans i klassen skapar vi tankekartor som bygger på elevernas behov i sin sociala utveckling. Det kan ex. vara klassrumsregler, elevers olikheter
 • Pedagoger ser till att eleverna kommer i sociala situationer där de får lyckas och utvecklas.

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Barnkonventionen

Normkreativitet i förskolan: om normkritik & vägar till likabehandling av Karin Salmson och Johanna Ivarsson.

Hjärnberikad- 10 goda vanor

Lgr11- värdegrunden

Inkluderings kompetens vid adhd & autism Linda Jensen

Så arbetar du med värdegrunden - Skolverket 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -