👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2022-02-16 15:03 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola

Innehåll

De tre Bockarna Bruse är en folksaga som handlar om tre bockar. Lilla bocken, mellan bocken och stora bocken Bruse. Sagan tar sin start när bockarna bestämmer sig för att gå till sätern och äta sig mätta. Men under bron som korsar ån till sätern, bor ett troll och han tycker inte om när någon trampar på hans bro... Bockarna Bruse erbjuder en mängd begrepp och språkförståelse, samt flera olika sätt att framföra sagan. Både via fysiska och digitala böcker, flanosagor och dramatisering. Vilket erbjuder barnen ett lärande med flera ingångar


Planering av undervisning

Bockarna Bruse

1. Målområde

 

 

 

Syfte

 

Varför har jag valt den här inriktningen?

 

Då förskolan, under den gångna hösten och kommande våren, har ett gemensamt projektområde inom drama har vi valt att sammankoppla projektet med anpassad barnlitteratur för att utveckla och utmana barnens språkutveckling, både muntligt och kroppsligt.   

 

 

Vad är syftet med detta projekt?

 

Vi vill att varje barn skall bygga upp en inre trygghet att våga uttrycka sina behov och känslor inför sig själv och tillsammans med sin omgivning. Att få ett tillfredsställande och språkutvecklande lärande som samtidigt blir lustfyllt

 

 

Barnens fråga / hypotes

 

Mål (Lpfö 98, rev 16)

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar vi som pedagog att uppnå med projektet?

 

Vi vill utveckla barnens språkutveckling både muntligt och kroppsligt genom att uttrycka sig tillsammans med kamraterna i sagornas värld.

Vi vill utmana barnen att våga uttrycka sig i grupp.

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål)

 

·       Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

·       Självständighet och tillit till sin egen förmåga

·       Förmåga att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

·       Fantasi och föreställningsförmåga

·       Förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

·       Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

·       Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

·       Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

2. Metod/aktivitetsplan

 

 

 

 

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?

 

Vi kommer att fördela barnen i två utvecklingsanpassade grupper. Ena gruppen kommer att använda sig utav sagan om Bockarna Bruse, och utifrån den arbeta på olika sätt, beroende på hur barnen visar sitt intresse vidare. Vi försöker att variera arbetssättet så att barnen får ett stimulerande lärande och tycker det är kul.

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i?

 

Vi kommer att fördela oss på olika platser inomhus på förskolan utifrån aktivitet. Vi kommer använda oss av idrottsplatsen samt skogen längre fram under våren.

 

 

Pedagogens förhållningssätt

 

Vi ska utmana och samtidigt vara stödjande så att samtliga barn känner sig trygga med uttrycka sig i alla situationer. Inget barn skall tvingas att medverka men ska ändå deltaga genom att vara med och lyssna och studera de andra.

 

 

Val av material

 

Vi kommer att använda oss utav Pollyglutt, Green screen, skapande av olika material, sagan i olika former och passande rekvisita.

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden

 

Vi kommer att sätta upp dokumentation på väggen i hallen samt skriva i veckobrevet hur arbetet fortlöper.

 

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga?

 

 

 

Hur gör jag aktiviteten jämställd och genusmedveten?

 

Alla barn erbjuds samma aktivitet eller material oavsett kön. Alla barn får ta plats och göra sin röst hörd.

 

Hur anpassar jag undervisningen till den rådande kulturella mångfalden?

 

Vi har delat in barngruppen i mindre grupper för att alla ska komma till tals under vår projekttid.

 

 

 

Hur anpassar jag undervisningen för språksvaga barn?

Vi har delat in gruppen i utvecklingsanpassade grupper för att sagan ska bli mer språkligt anpassad efter åldern.

 

3. Utvärdering och analys

 

 

 

 

 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera?

 

 

 

Varje fredag har vi en reflektions stund tillsammans med barnen där vi ser på bilder från veckan. Vi samtalar och lyssnar till vad barnen säger och vill. Därefter planeras kommande aktiviteter utifrån dessa reflektioner.

 

 

 

Barnens tankar och reflektioner, vilket lärande uppstod?

 

 

 

 

Varför blev utfallet som det blev, kopplat till syfte och mål?

 

 

 

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?

 

 

 

Checklista för planering av undervisning

-         Ett stöd för att se att de planerade aktiviteterna leder till ett lärande

Barnen bör få:

 

o   Utforska, experimentera, och uppleva med flera sinnen och känslor

o   Utforska samma kunskap på flera olika sätt

o   Utmanas att tänka nytt och att ställas inför kognitiva konflikter och problem som ska lösas

o   Utforska projektet kontinuerligt i deras lärmiljö

o   Möjlighet att utforska projektet i deras vardag

o   Reflektera kring hur de tänker, lär sig och löser problem

o   Få hjälp att analysera, sortera och se mönster

o   Utforska under tillräckligt lång tid

o   Få tid för inkubation och vila

o   Uppleva aktiviteterna i ett flöde som leder till intresse, nyfikenhet och lärande

o   Utforska sina egna intresseområden

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18